Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Oznamy úradu

Okresný úrad Spišská Nová Ves bol zriadený na základe zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje aj postavenie a pôsobnosť okresných úradov.

Ďalšie informácie nájdete :http://www.minv.sk/?cinnost-a-vnutorna-organizacia-okresnych-uradov

Sadzobník správnych poplatkov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/#prilohy

 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV CIVILNEJ OCHRANY

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ - DEŇ 112 OČAMI DETÍ