Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Spoločenstvá vlastníkov bytov

SPOLOČENSTVÁ   VLASTNÍKOV    BYTOV   A   NEBYTOVÝCH  PRIESTOROV  V DOME

    Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ( ďalej len spoločenstvo)  je právnická osoba založená podľa  zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon č. 182/1993) , ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome.

     Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom Okresným úradom Trnava.

 

Okresný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy :

-   vykonáva zápis do registra

-   vyhotovuje oznámenie o zmenách alebo zániku zapisovaných skutočností v registri

-   vyhotovuje oznámenie o výmaze spoločenstva z registra

-   vyhotovuje oznámenie o zamietnutí registrácie

-   vyhotovuje výpisy z registra

 

Prehľad predpisov, podľa ktorých okresný úrad koná:

 

-    zákon NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení  

     neskorších predpisov

-    Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

-    zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

-    zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

 

     Návrh na zápis do registra je povinný podať zvolený predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní od schválenia zmluvy o spoločenstve alebo správca pri vzniku spoločenstva zo zákona. Návrh na zápis zmien alebo zániku zapisovaných údajov podľa odseku je povinný podať príslušnému správnemu orgánu predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala. Pravosť podpisu na návrhu na zápis do registra musí byť úradne osvedčená.

 

 Do registra sa zapisuje :

a) názov a sídlo spoločenstva,

b) identifikačné číslo,

c) orgány spoločenstva,

d) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu.

 

    Náležitosti zapísané v registri sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu do registra.

 

 Súčasťou návrhu na zápis do registra je :

a) zmluva o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach alebo jej dodatok v dvoch vyhotoveniach,

    ak sa týka zmeny alebo zániku údajov zapisovaných do registra,

b) zápisnica a prezenčná listina zo zhromaždenia alebo schôdze vlastníkov bytov a

    nebytových priestorov v dome  alebo hlasovacia listina a výsledok písomného hlasovania;

    to neplatí, ak ide o vznik spoločenstva zo zákona,

c) údaje zvoleného predsedu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods. 4

    písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    v znení zákona č. 91/2016 Z.z. ) ak ide o návrh na prvý zápis údajov do registra alebo

    zmenu v osobe predsedu,

d) údaje podľa osobitného predpisu  ( § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie  

    a katastra SR č. 461/ 2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri

    nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších

    predpisov - katastrálny zákon )  potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, ak ide

    o návrh na prvý zápis údajov do registra,

 

e) výpoveď zmluvy o výkone správy, ak ide o zmenu formy správy,

f) správny poplatok  v hodnote 33 €

 

     Zmluva o spoločenstve sa uzatvára v písomnej forme na neurčitú dobu. Zmluva o spoločenstve sa schvaľuje rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve podpisuje osoba zvolená za predsedu a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená; podpis ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje. Takto uzavretá zmluva o spoločenstve je záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Predseda spoločenstva je povinný schválenú zmluvu o spoločenstve a pri jej zmene úplné znenie zmluvy o spoločenstve doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať.

 

Zmluva o spoločenstve musí obsahovať :

a) názov a sídlo spoločenstva,

b) orgány spoločenstva a ich právomoc,

c) spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových

    priestorov, príslušenstva a pozemku,

d) úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

e) úpravu majetkových pomerov spoločenstva,

f) spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv.

  

    V zmluve o spoločenstve sa môže určiť, že spoločenstvo vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.

    Zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše správca, predseda, člen rady, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou zápisnice je originál prezenčnej listiny alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami a vyjadrenie overovateľa, ktorý ju odmietol podpísať.

 

Zápisnica musí obsahovať najmä:

a) termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,

b) odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom

    programu,

c) znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,

d) iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na

    schôdzi vlastníkov,

e) otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,

f) meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov.

 

 

     Konanie o registrácii sa začne dňom, keď je správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti v zmysle  §7 ods.3 zákona 182/1993 Z.z. .

Sadzobník správnych poplatkov, týkajúcich sa registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov :

 

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položka 34:

 

a/ návrh na registráciu                                                         33,00 €

 

b/ zmena údajov zapísaných do registra                                   13,00 €

 

c/ vyhotovenie výpisu z registra                                              5,00 €

 

d/ vyhotovenie písomnej informácie z registra                             5,00 €

 

e/ výmaz z registra                                                               16,50 €