Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Spoločné činnosti odborov

 
 
1.  prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. na úseku štátnej správy, ktorý patrí do
jeho  pôsobnosti,  zabezpečuje  vybavovanie  petícií  podľa  zákona  č.  85/1990  Zb.  a  poskytuje
informácie podľa zákona o slobode informácií, 
2.  pripravuje  vyhlášky  v  rozsahu  svojej  pôsobnosti  a  zabezpečuje  predloženie  žiadosti  o  ich
uverejnenie, 
3.  vypracúva  podklady  do  ročného  plánu  okresného  úradu  a  plánu  kontrolnej  činnosti  okresného
úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení, 
4.  poskytuje  údaje  z  evidencií  vedených  odborom  okresného  úradu  podľa  všeobecne  záväzných
právnych predpisov, 
5.  zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi
krajmi,  ktoré  sa  týkajú  vykazovania  a  hodnotenia  rozhodovacej  činnosti  v  oblasti  preneseného
výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného
výkonu štátnej správy, 
6.  poskytuje odbornú pomoc obciam pri  plnení  úloh  preneseného výkonu  štátnej  správy v  rozsahu
svojej pôsobnosti, 
7.  vyzýva  písomne  obec  na  nápravu  a  určuje  jej  lehotu,  ak  dlhodobo,  najmenej  šesť  mesiacov,
nevykonáva  svoju  pôsobnosť  pri  prenesenom  výkone  štátnej  správy  a  neurobila  v  tomto  čase
žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu, 
8.  spolupracuje  v  rozsahu  svojej  pôsobnosti  s  inými  miestnymi  orgánmi  štátnej  správy,  vyššími
územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými
odbornými organizáciami.