Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Spôsob zriadenia právomoci kompetencie a organizačná štruktúra

Žiadosť o sprístupnenie informácií  |  Sadzobník za podané informácie  |  Spôsob zriadenia právomoci kompetencie a organizačná štruktúra  |  Sadzobník správnych poplatkov

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a organizačná štruktúra
Okresného úradu  Liptovský Mikuláš
 
Spôsob zriadenia:
Okresný  úrad  Liptovský  Mikuláš  bol  zriadený  zákonom  č.  180/2013  Z.  z.  o  organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.10.2013.
S  účinnosťou  od  1.  októbra  2007  na  základe  zákona  č.254/2007  Z.  z.  o  zrušení  krajských
úradov  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č.515/2003  Z  .z.  o  krajských  úradoch  a okresných
úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stal Okresný úrad Liptovský Mikuláš
samostatnou právnickou osobou.
S účinnosťou od 01.01.2013 zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej
štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Okresný úrad Liptovský Mikuláš
stal  preddavkovou  organizáciou  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky  bez  právnej
subjektivity.
 
Postavenie a základné úlohy okresného úradu:
Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavková organizácia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
Právomoci  a  kompetencie  Okresného  úradu  sú  vymedzené  v  Smernici  Ministerstva  vnútra
Slovenskej republiky č. 142 z 1. októbra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej
organizácii  okresného  úradu  v  znení  smernice  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky  č.
79/2014.
 
Organizačná štruktúra Okresného úradu Liptovský Mikuláš:
a) odbor organizačný,
b) odbor všeobecnej vnútornej správy,
c) odbor živnostenského podnikania,
d) odbor krízového riadenia,
e) odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
f) odbor starostlivosti o životné prostredie,
g) pozemkový a lesný odbor,
h) katastrálny odbor, ktorý sa člení na
1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovanie informácií,
2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.
 
Pracovisko okresného úradu :
Okresný úrad so súhlasom ministerstva môže zriadiť na výkon niektorých činností štátnej
správy pracovisko okresného úradu a určiť jeho územný obvod.
Pracovisko okresného úradu je súčasťou vnútornej organizácie okresného úradu.
 
Zásady riadenia a rozhodovania :
Okresný  úrad  riadi  a  za  jeho  činnosť  zodpovedá  prednosta  okresného  úradu  (ďalej  len
„prednosta“),  ktorého  vymenúva  a  odvoláva  vláda  Slovenskej  republiky  na  návrh  ministra
vnútra Slovenskej republiky.
Na okresnom úrade sú tieto stupne riadenia: 
a) prednosta,
b) vedúci odboru.
c) vedúci oddelenia.
 
Štátnu správu za okresný úrad vykonáva vecne príslušný odbor okresného úradu. Za odbor
koná  vedúci  odboru  alebo  ním  poverený  zamestnanec  v  rozsahu  určenom  v  písomnom
poverení.
Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadia a kontrolujú v rozsahu ustanovenom
osobitnými zákonmi ústredné orgány štátnej  správy, do ktorých pôsobnosti patria príslušné
úseky štátnej správy.
 
Prednosta


(1) Prednosta najmä
a) riadi okresný úrad, zastupuje okresný úrad navonok a zodpovedá za jeho činnosť,
b) ukladá opatrenia na uskutočňovanie výkonu štátnej správy a na plnenie ďalších úloh
okresného úradu,
c) podpisuje vyhlášky okresného úradu,
d) utvára podmienky pre odborné riadenie, metodické usmerňovanie ústrednými orgánmi
štátnej správy,
e) koná samostatnej za okresný úrad v súdnom konaní a exekučnom konaní v rozsahu
pôsobnosti okresného úradu; zastupovaním okresného úradu v týchto konaniach môže
písomne poveriť zamestnanca okresného úradu,
f) zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov
pri výkone pôsobnosti okresného úradu,
g) schvaľuje a vydáva ročný plán okresného úradu,
h) vymenúva vedúceho odboru okresného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného
orgánu štátnej správy,
i) koná vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov v rozsahu poverenia vedúcim
služobného úradu a vo veciach pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu poverenia
ministrom,
j) podieľa sa na utváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov,
k) určuje rozvrhnutie služobného času a pracovného času podľa usmernenia ministerstva,
l) zabezpečuje na návrh predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky zmenu pravidelného miesta vykonávania štátnej služby štátneho zamestnanca
na úseku katastra nehnuteľností na určený čas alebo v určených konaniach,
m)  zabezpečuje  kontrolu  plnenia  úloh  okresného  úradu  a  jej  výsledky  využíva  na
skvalitňovanie
riadiacej činnosti,
n) spolupracuje s krajským centom podpory pri získavaní informácií pre riadiacu činnosť,
o)  zabezpečuje  úlohy  súvisiace  s  bezpečnosťou  a  ochranou  zdravia  pri  práci  a  vytváraním
vhodného pracovného prostredia zamestnancov,
p) zabezpečuje vybavovanie sťažností a petícií v rozsahu svojej pôsobnosti,
r)  rozhoduje  o  zriadení  alebo  zrušení  pracoviska  okresného  úradu  po  predchádzajúcom
súhlase ministerstva a podieľa sa na utváraní podmienok na jeho činnosť,
s)  vymenúva  a  odvoláva  zapisovateľa  obvodnej  volebnej  komisie  a  vymenúva  chýbajúcich
členov  obvodnej  volebnej  komisie  pre  voľby  (okrem  volieb  do  orgánov  samosprávnych
krajov)  a pre  konanie  referenda;  vykonáva  funkciu  podpredsedu  obvodnej  komisie  pre
referendum,
t) zriaďuje poradný orgán a vymenúva a odvoláva jeho členov, ak tak ustanovuje zákon,
u) zastupuje okresný úrad pri spolupráci s orgánmi verejnej správy iných štátov.
(2) Prednosta ďalej : 
a) rozpracúva a plní úlohy, ktoré mu ukladá Bezpečnostná rada Slovenskej republiky ,
b) plní úlohy pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení,
c)  pripravuje  návrhy  opatrení  na  zachovanie  bezpečnosti  v  okrese  a  opatrenia  na
predchádzanie krízovej situácii v okrese a predkladá ich bezpečnostnej rade obvodu,
d) je predsedom bezpečnostnej rady okresu, predsedom okresnej povodňovej komisie a riadi
krízový štáb okresného úradu,
e) riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnických
osôb,  fyzických  osôb  alebo  obcí;  je  oprávnený  ukladať  úlohy  a vydávať  príkazy  vedúcim
iných štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým
osobám súvisiace s riadením záchranných prác,
f) zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností a utvára podmienky na jej zabezpečenie.
(3) Prednostu v čase neprítomnosti zastupuje ním poverený zamestnanec v rozsahu
vymedzenom v písomnom poverení.
 
Vedúci odboru
(1) Vedúci odboru je vedúci štátny zamestnanec, ktorý riadi odbor a zodpovedá za  plnenie
jeho úloh.
(2) Vedúci  odboru organizuje, riadi,  kontroluje a zodpovedá za plnenie  úloh  podriadenými
štátnymi zamestnancami a zamestnancami pri výkone práce vo  verejnom záujme v rozsahu
pôsobnosti odboru, pritom najmä
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy a zodpovedá za jeho riadne uskutočňovanie,
b)  utvára  podmienky  na  riadne  vykonávanie  štátnej  služby  podriadenými  štátnymi
zamestnancami a plnenie úloh zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme,
c) zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy podľa pokynom príslušných ústredných orgánov
štátnej správy,
d)  podpisuje  rozhodnutia  a  iné  písomnosti  a  zodpovedá  za  ich  správnosť,  ak  zákon
neustanovuje inak,
e) koordinuje a zabezpečuje súčinnosť podriadených oddelení,
f) vypracúva podklady do plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, sleduje jeho plnenie
a plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov,
g)  vypracúva  podklady  do  ročného  plánu  okresného  úradu,  sleduje  a  vyhodnocuje  jeho
plnenie,
h) koná vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov v rozsahu poverenia vedúcim služobného
úradu a vo veciach pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu poverenia ministrom,
i)  zabezpečuje  úlohy  súvisiace  s  bezpečnosťou  a  ochranou  zdravia  pri  práci  a utváraním
vhodného pracovného prostredia,
j) vykonáva vo vymedzenom rozsahu činnosť súvisiacu so zabezpečením konania pri vzniku
škody a pracovného úrazu.
(3)  Vedúceho  odboru  zastupuje  ním  poverený  zamestnanec  v  rozsahu  vymedzenom  v
písomnom poverení.
 
Vedúci oddelenia
(1)  Vedúci  oddelenia  je  vedúci  štátny  zamestnanec,  ktorý  riadi  oddelenie  a  zodpovedá  za
plnenie jeho úloh.
(2)  Vedúci  oddelenia  organizuje,  riadi  a  kontroluje  plnenie  úloh  podriadenými  štátnymi
zamestnancami a zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme v rozsahu pôsobnosti
oddelenia a zodpovedná za ich riadne plnenie, pritom najmä
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy a zodpovedá za jeho riadne uskutočňovanie,
b)  utvára  podmienky  na  riadne  vykonávanie  štátnej  správy  podriadenými  štátnymi
zamestnancami a na plnenie úloh zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme,
c) zodpovedá za obsah, komplexnosť a formálnu stránku písomností oddelenia,
d) koordinuje a zabezpečuje súčinnosť referátov,
e) koná vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov v rozsahu poverenia vedúcim služobného
úradu a vo veciach pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu poverenia ministrom,
f)  zabezpečuje  úlohy  súvisiace  s  bezpečnosťou  a  ochranou  zdravia  pri  práci  a utváraním
vhodného pracovného prostredia,
g) vykonáva vo vymedzenom rozsahu činnosti súvisiace so zabezpečením konania pri vzniku
škody a pracovného úrazu.
(3)  Vedúceho  oddelenia  zastupuje  ním  poverený  zamestnanec  v rozsahu  vymedzenom  v
písomnom poverení.