Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 
Verejná správa / Štátne archívy / ŠA v Bratislave / Správa o činnosti archívu

Správa o činnosti archívu

 

Správa  o  činnosti  Štátneho  archívu  v Bratislave  v roku  2011

(Spracovaná podľa kapitol výkazu práce za archív v roku 2011.)

 

Personálny stav

            Štátny archív v Bratislave mal k 31.12.2011  21 zamestnanecov. Z toho bolo 12  štátnych zamestnancov a 9 zamestnancov  vo verejnom záujme.                                                                                                              

Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych dokumentov

V záujme záchrany archívneho dedičstva zamestnanci kompetentní v oblasti predarchívnej starostlivosti na úseku archívov a archívnych dokumentov v uplynulom roku evidovali pôvodcov archívov, vykonávali prieskumy archívov a v rámci štátneho odborného dozoru kontrolovali archívnu činnosť, ako aj preberanie archívnych dokumentov jednak po vyraďovacom konaní, jednak po zániku pôvodcov bez právneho nástupcu a po zrušení archívu.

 

Evidencia archívnych dokumentov

Bola ukončená revízia archívneho materiálu a evidenčných listov archívnych fondov v programe AFONDY vďaka čomu poznáme presné údaje o množstve archívnych dokumentov a ich zložení. Štátny archív v Bratislave k 31.12.2011 spravoval 1541 archívnych súborov, ktoré celkovo predstavovali 6923,78 bm. Nadväzne na revíziu archívnych súborov bola vykonaná aj revízia archívnych pomôcok  a bol vypracovaný k nim  nový zoznam.

  

Ochrana archívnych dokumentov

Archívne dokumenty spravované Štátnym archívom v Bratislave sú uložené na dvoch miestach. V depotoch na Križkovej ul. v Bratislave a v kaštieli v Plaveckom Podhradí. Celková kapacita depotov je približne 7100 bm. To znamená, že na preberanie ďalších dokumentov archív nemá prakticky voľné priestory. Na rozšírenie kapacity archívu by bola potrebná realizácia IV. etapy rekonštrukcie kaštieľa v Plaveckom Podhradí, ktorá sa týka severného a časti západného krídla. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa v roku 2011 na budovách archívu nerealizovali žiadne rekonštrukčné práce. Vykonané boli iba pravidelné kontroly a revízie elektroinštalácie, plynovej kotolne a pod.

            Približne 1/3 archívnych dokumentov uložených v depotoch v Plaveckom  Podhradí sa nachádza v nevyhovujúcich podmienkach, čo sa začína prejavovať devastáciou písomností.

            V r. 2011 sme kopírovali mikrofilmy cirkevných matrík pre Maďarský krajinský archív v Budapešti z nášho archívu a z AMB. Pre náš archív sme vyhotovili konzervačné kópie archívnych dokumentov na mikrofilme z archívnych fondov Štátny súd v Bratislave.  Vypracovali sme opisné metadáta  k zdigitalizovanej časti (176 ks) katastrálnych máp  a spracovali sme ďalších 162 máp zo  Zbierky máp  a  plánov.

 

Sprístupňovanie archívnych dokumentov:

 

             V roku 2011 sme pokračovali v sprístupňovaní prioritných archívnych fondov, t.j. fondu Bratislavská župa I. – kongregačné písomnosti a  Zs KNV v Bratislave 1970 – 1990. Kongregačné písomnosti z rokov 1803 – 1805 boli zinventarizované  po predchádzajúcej rekonštrukcii pôvodného vnútorného usporiadania. Spracovaných bolo 3,3 bm a vypracovaných  152 inventárnych záznamov.

            V uplynulom roku sme začali so sprístupňovaním fondu Zs KNV 1970 – 1990, a to pléna a rady KNV a dvoch odborov: odboru vnútorných vecí a odboru obchodu a cestovného ruchu.

            Sprístupnenie archívnych dokumentov  sa nesplnilo v plánovanom rozsahu pre čerpanie väčšieho objemu pracovného času ako bolo plánované na revíziu a evidenciu archívnych fondov. 

            V roku 2011 sme pokračovali tiež v sprístupňovaní fondov Kovosmalt, n.p. a TAZ, n.p.v Trnave, 1950 – 1965.  Triedenie materiálu na fondy sa uskutočnilo v Plaveckom Podhradí. Písomnosti n.p. Kovosmalt boli po prevezení do Bratislavy usporiadané a bolo vykonané vnútorné vyraďovanie.

            K archívnemu fondu Bratislavská župa III. 1940 – 1945 bol pre lepšiu orientáciu v písomnostiach vypracovaný vecný register.

            V rámci pomocných prác pokračovala revízia fondu a prekrabicovanie písomností Štátneho zastupiteľstva v Bratislave, príprava písomností Štátneho súdu v Bratislave na mikrofilmovanie, čistenie, meranie a balenie máp v záujme usporiadania a sprístupnenia Zbierky máp a plánov. V depotoch archívu v Plaveckom Podhradí sa vykonalo prekrabicovanie – 136 škatúľ – archívneho fondu Cukrovar, n.p. v Sládkovičove.

 

Prístup k archívnym dokumentom

Z hľadiska  prístupu k archívnym dokumentom sme v porovnaní s rokom 2010 zaznamenali nárast počtu bádateľov (z 368 na 402) a bádateľských návštev (z 969 na 1011). Naďalej prevládal záujem bádateľov o genealógiu a dejiny rodov. Veľkým prínosom bola možnosť štúdia matrík na internete, vďaka ktorému sa znížili čakacie lehoty na štúdium matrík, a tým poklesli sťažnosti na systém objednávania. Keďže matriky predkladáme na štúdium výlučne na mikrofilmoch a archív nedisponuje dostatočným počtom čítacích zariadení, museli sa bádatelia objednať na štúdium aj niekoľko mesiacov vopred. Zverejnením matrík na internete sa čakacie lehoty podstatne skrátili. Naďalej však zostáva nespokojnosť bádateľov s poplatkami za štúdium matrík. Zo spisového materiálu boli najfrekventovanejšie súdne spisy. Najviac boli využívané študentmi a historikmi, menej priamymi príbuznými. Zvýšil sa tiež záujem bádateľov o novodobé fondy hospodárskych organizácií(CHZJD, Tesla).

Predkladané archívne dokumenty sú v mnohých prípadoch v zlom fyzickom stave. Vybavovanie správnej agendy sťažuje skutočnosť, že archívne fondy orgánov štátnej správy a hospodárskych organizácií sú uložené mimo Bratislavy v depotoch v Plaveckom Podhradí. Navyše väčšinou nie sú spracované. Ako jediná pomôcka k nim slúžia preberacie protokoly, ktoré dostatočne neinformujú o obsahu dokumentov.

 Problematické je tiež vyhotovovanie kópií z projektovej dokumentácie a geometrických plánov, pretože archív nedisponuje vhodným technickým vybavením na reprodukciu rozmerných dokumentov väčšieho formátu ako A3. Rovnako  nemáme ani napaľovaciu mechaniku na CD a DVD, keď si žiadateľ objedná viacero naskenovaných písomností. 

Archív nie je prispôsobený na štúdium digitalizovaných dokumentov, nemáme v bádateľni počítače, kde by sa dali dokumenty študovať, takisto ani externé disky, kde by sa skenované dokumenty pre ich veľkosť dali uchovávať.

  

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť

Viacerí zamestnanci archívu sa v uplynulom roku venovali výskumnej činnosti. Výsledky svojej práce prezentovali na vedeckých konferenciách a publikovaním článkov na stránkach Slovenskej archivistiky a iných odborných časopisov.

            V rámci kultúrnej a osvetovej činnosti archívu sme v roku 2011 pripravili v poradí tretí Deň otvorených dverí, ktorý sa konal 30.9.2011. Jeho súčasťou bola výstava s názvom  Pohromy a katastrofy v zrkadle archívnych dokumentov. Toto podujatie okrem odbornej a laickej verejnosti navštívili v rámci hodín dejepisu aj žiaci základných škôl z Bratislavy a Trnavy. Pracovníci archívu im spravili výklad o histórii archívu a o archívnych fondoch a zbierkach, ktoré Štátny archív v Bratislave spravuje, a  priblížili im prácu  archivárov.

 

Vzdelávanie zamestnancov

            Zamestnanci archívu si aj v roku 2011 zvyšovali odbornosť. Absolvovali vzdelávanie organizované IVS v Bratislave. Na kurze archívnictva sa zúčastnili traja zamestnanci, školenia pre bádateľskú a správnu agendu šesť zamestnancov a školenia zameraného na rozbor a preklad cudzojazyčných archívnych textov štyria zamestnanci. Jedna pracovníčka sa zúčastnila Letnej univerzity maďarského jazyka v Debrecíne.

            V rámci finančných možností sa zamestnanci archívu zúčastnili tiež odborných konferencií na Slovensku aj v zahraničí. Zúčastnili sa tiež na zasadnutí redakčnej rady Slovenskej archivistiky, riešiteľskej komisie pre Heraldický register a komisie pre integrované obslužné miesta v SR.