Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 
Verejná správa / Štátne archívy / ŠA v Bratislave / Správa o činnosti archívu

správa o činnosti archívu za rok 2012

SPRÁVA  O  ČINNOSTI  ARCHÍVU  ZA  ROK  2012

 

Štátny archív v Bratislave mal k 31.12.2012  systemizovaných 21zamestnaneckých miest. Z toho 12 miest bolo štátnozamestnaneckých a 9 miest vo verejnom záujme. Všetky miesta boli ku koncu roka obsadené.

 

Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych dokumentov

Pracovníci úseku predarchívnej starostlivosti v rámci tejto kapitoly odpracovali 137 pracovných dní. Zvyšok pracovných (okrem dní, ktoré sú zahrnuté v iných kapitolách) dní bol vykázaný odboru registratúr a správy dokumentov. Činnosť sledovaná v tejto kapitole spočívala v evidencii pôvodcov v programe BACH – predarchívna starostlivosť, vo vedení spisov o fonde a vo vykonávaní prieskumov a kontrol archívnej činnosti v rámci štátneho odborného dozoru. Do archívu prevzali pracovníci cez úsek predarchívnej starostlivosti, či už po vyraďovacom konaní, alebo po zániku pôvodcov bez právneho nástupcu, 88,92 bm archívnych dokumentov. Venovali sa aj pedagogickým a vzdelávacím aktivitám (školenie správcov registratúr a archivárov organizované Ústavom vzdelávania v Bratislave, prednášanie na Katedre archívnictva a pomocných vied historických UK). Výrazným podielom prispeli aj na poli publikačnej a kultúrno-osvetovej činnosti archívu.

 

Evidencia archívnych dokumentov

Štátny archív v Bratislave spravoval k 31.12.2012 1556 archívnych súborov, čo predstavuje 7006,72 bm. Do evidencie archívnych dokumentov boli zaevidované aj novoobjavené a identifikované archívne dokumenty v rozsahu 0,66 bm.

 

Ochrana archívnych dokumentov

Archívne dokumenty spravované Štátnym archívom v Bratislave sú uložené v dvoch lokalitách: v depotoch na Križkovej ul. v Bratislave a v kaštieli v Plaveckom Podhradí. Celková kapacita depotov je približne 7100 bm. To znamená, že preberanie ďalších dokumentov je z kapacitných dôvodov výrazne ohrozené a obmedzené.  Čiastočné odbúranie priestorových problémov môže vyriešiť nevyhnutná realizácia IV. etapy rekonštrukcie kaštieľa v Plaveckom Podhradí, ktorá  by sa týkala severného a časti západného krídla.

Približne tretina archívnych dokumentov uložených v depotoch v Plaveckom Podhradí sa nachádza v nevyhovujúcich podmienkach, nakoľko spomenuté priestory sú vlhké a výrazne napadnuté plesňami. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa v roku 2012 na budovách archívu nerealizovali žiadne rekonštrukčné práce. Vykonané boli iba pravidelné kontroly a revízie elektroinštalácie, plynovej kotolne a pod.

 

            V r. 2012 Štátny archív v Bratislave vyhotovil z fondu Štátny súd v Bratislave 14 834 kópií dokumentov na mikrofilme. V rámci systematickej digitalizácie sme digitalizovali fond Bratislavská župa I. 1664 - 1800, kongregačné písomnosti, z ktorého sme vyhotovili 83 777 záberov a digitalizovali cca.18 824 dokumentov. Zároveň boli vyhotovené aj opisné metadáta k 24 bm archívnych dokumentov fondu. Zostáva vyhotoviť metedáta k 16 bm dokumentov tohto fondu.

 

Sprístupňovanie archívnych dokumentov:

              V roku 2012 sme pokračovali v sprístupňovaní prioritných archívnych fondov, t.j. fondu Bratislavská župa I. – kongregačné písomnosti a  Zs KNV v Bratislave 1970 – 1990. Kongregačné písomnosti z rokov 1803 – 1805 boli zinventarizované  po predchádzajúcej rekonštrukcii pôvodného vnútorného usporiadania. Archívne dokumenty fondu z roku  1806 neboli zinventarizované a neboli vyhotovené ani registre, nakoľko bola pracovníčka poverená úlohami, na ktoré v pláne práce neboli vyčlenené pracovné dní (revízia fondu, digitalizácia archívnych dokumentov, vyhotovenie metadát k zdigitalizovaným dokumentom, kultúrno-osvetová činnosť).

            V uplynulom roku sme pokračovali v sprístupňovaním fondu Zs KNV 1970 – 1990, a to pléna a rady KNV a viacerých odborov. Sprístupnenie archívnych dokumentov pléna a rady Zs KNV sa nesplnilo v plánovanom rozsahu vzhľadom na poverenie pracovníka úlohami vyplývajúcimi z kultúrno-osvetovej činnosti archívu. Úloha prechádza do nasledujúceho roka.  

            V roku 2012 sme pokračovali tiež v sprístupňovaní fondu Kovosmalt Trnava, n. p. 1950 – 1966. Dokončené bolo usporiadanie, prebehlo vnútorné vyraďovanie a začalo sa aj so samotnou inventarizáciou.                                         

            V rámci pomocných prác prebehla revízia fondu Štátne zastupiteľstvo v Bratislave
(1919-1949(1950), čistenie, meranie a balenie máp a paginovanie archívnych dokumentov.

V depotoch archívu v Plaveckom Podhradí sa vykonalo prekrabicovanie a označenie viacerých fondov (Cukrovar, n. p. v Sládkovičovo, Kovosmalt, n. p., Krajská správa nemocenského poistenia).

 

Prístup k archívnym dokumentom

V roku 2012 zaznamenal Štátny archív v Bratislave 345 bádateľov a 889 bádateľských návštev. Najväčší záujem prejavili bádatelia o štúdium regionálnych dejín, topografie, dejín cechov a spolkov. Naďalej pretrvával záujem bádateľov o genealógiu a dejiny rodov. Veľký prínos predstavuje možnosť štúdia matrík na internete, vďaka ktorému sa znížili čakacie lehoty na štúdium matrík, avšak matriky chýbajúce na internete spôsobujú neustále problémy a preto bádatelia volia radšej ich štúdium priamo v archíve. Naďalej však zostáva nespokojnosť bádateľov s poplatkami za štúdium matrík. Zo spisového materiálu boli najfrekventovanejšie súdne spisy. Najviac boli využívané študentmi a historikmi, menej priamymi príbuznými. Zvýšil sa tiež záujem bádateľov o novodobé fondy hospodárskych organizácií, ako aj o štúdium pomocných vied historických a dejín umenia a kultúry.

Predkladané archívne dokumenty sú však v mnohých prípadoch v zlom fyzickom stave (vlhké, plesnivé a špinavé). Vybavovanie správnej agendy sťažuje skutočnosť, že archívne fondy orgánov štátnej správy a hospodárskych organizácií sú uložené mimo Bratislavy v depotoch v Plaveckom Podhradí. Navyše väčšinou nie sú spracované. Ako jediná pomôcka k nim slúžia preberacie protokoly, ktoré dostatočne neinformujú o obsahu dokumentov.

 Problematické je tiež vyhotovovanie kópií z projektovej dokumentácie a geometrických plánov, pretože archív nedisponuje vhodným technickým vybavením na reprodukciu rozmerných dokumentov väčšieho formátu ako A3. Rovnako  nemáme ani napaľovaciu mechaniku na CD a DVD, keď si žiadateľ objedná viacero naskenovaných písomností. 

Archív v uplynulom roku získal externé disky, napriek tomu je stále problém štúdia archívnych dokumentov uložených na nich, nakoľko sa nedá obsah zabezpečiť proti kopírovaniu, vymazaniu atď.

 

Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť

Tejto kapitole zamestnanci venovali rozsiahly časový priestor. V rámci medzinárodného projektu „Pamäť bez hraníc“, ktorý je súčasťou programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska 2007 – 2013 sa začala digitalizácia už vyššie spomínaných kongregačných písomností Bratislavskej župy I. Táto činnosť si vyžiadala väčšiu časovú dotáciu ako sa pôvodne plánovalo. Jej súčasťou je totiž aj organizovanie a účasť na workshopoch, stretnutiach projektových partnerov, organizovaní kurzov, príprava propagačných materiálov o archíve a editovanie webovej stránky projektu.

Jedna pracovníčka sa tiež venovala ústavnej úlohe venovanej vedutám v štátnych archívoch.

Viacerí zamestnanci archívu sa v uplynulom roku venovali výskumnej činnosti. Výsledky svojej práce prezentovali na vedeckých konferenciách, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Rozsiahla bola aj publikačná činnosť na stránkach Slovenskej archivistiky a iných odborných časopisov.

V uplynulom roku Štátny archív v Bratislave usporiadal v spolupráci so Spoločnosťou slovenských archivárov v poradí XVI. Archívne dni, ktoré sa konali v Trnave. Zamestnanci archívu venovali tejto činnosti väčší počet pracovných dní, ktorých náplň spočívala v zabezpečovaní odborného programu podujatia, spoločenskej časti, v príprave propagačných materiálov pre účastníkov archívnych dní a podobne.

Zamestnanci štátneho archívu okrem toho zorganizovali dva workshopy, dva kurzy a 4 exkurzie do rôznych archívov.

 

Vzdelávanie zamestnancov

            V roku 2012 si zamestnanci archívu zvyšovali odbornosť absolvovaním vzdelávania organizovaného IVS v Bratislave, ktorého sa zúčastnili 8 zamestnanci. Štyria sa zúčastnili školenia o pracovnom práve v praxi a štyria školenia zameraného na rozbor a preklad cudzojazyčných archívnych textov.

            V uplynulom roku sa zamestnanci archívu zúčastnili odborných konferencií na Slovensku aj v zahraničí. Zúčastnili sa tiež na zasadnutí redakčnej rady Slovenskej archivistiky, riešiteľskej komisie pre Heraldický register a pod.