Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 
Verejná správa / Štátne archívy / ŠA v Bratislave / Správa o činnosti archívu

Správa o činnosti archívu za rok 2013

                             Výročná správa 2013

Personálny stav

           Od začiatku roka 2012 bojoval Štátny archív v Bratislave so zhoršenou personálnou situáciou. Od 1.1.2013 bola pracovníčka úseku predarchívnej starostlivosti poverená vedením archívu a jej miesto ostalo až do 1.8.2013 neobsadené. Situácia sa nepriaznivo vyvíjala aj po odchode dvoch pracovníčok na dlhodobú práceneschopnosť, respektíve materskú dovolenku (marec, apríl 2013). Ich miesta ostali neobsadené do 1.8.2013. Teda zhruba na polroka klesol reálny počet zamestnancov štátneho archívu na 16. Po obsadení uvedených troch miest, z toho jedno riadne a dve miesta na zastupovanie počas materskej dovolenky, má dnes štátny archív systemizovaných 19 zamestnaneckých miest. Z toho 10 miest je štátnozamestnaneckých a 9 miest vo verejnom záujme. Všetky miesta boli ku koncu roka obsadené, pričom na výkone archívnych činností sa podieľalo 18 zamestnancov (3702 dní).

 

Predarchívna starostlivosť na úseku archívov a archívnych dokumentov

Činnosť úseku predarchívnej starostlivosti bola až do 1.8.2013 z vyššie uvedených dôvodov značne komplikovaná. Z počtu dvoch odborných pracovníčok vykonávala práce iba jedna. K 31.12.2013 bol stav pracovníkov na tomto úseku opäť stabilizovaný na 2 odborných a jedného zamestnanca vo verejnom záujme. Úlohám na úseku predarchívnej starostlivosti venovali pracovníci 311 pracovných dní. Činnosť sledovaná v tejto kapitole spočívala v schvaľovaní smerníc na správu registratúry, vo vydávaní rozhodnutí o vyradení registratúrnych záznamov, schvaľovaní archívnych a bádateľských poriadkov, vo vedení evidencie pôvodcov v aplikácii BACH – predarchívna starostlivosť, vo vedení spisov o fonde a vo vykonávaní prieskumov a kontrol  správy registratúry a archívnej činnosti v rámci štátneho odborného dozoru. V sledovanom roku úsek vykazuje 1343 pôvodcov, s ktorými je v aktívnom kontakte, pričom počet novo zaradených subjektov je 28, vyradený z evidencie nebol žiadny pôvodca. V spádovej oblasti archívu je evidovaných 49 archívov právnických osôb. Celkovo bolo predložených na schválenie 53 smerníc, ktoré boli pracovníkmi konzultované a následne schválené. Návrhov na vyradenie bolo predložených 309, z toho v súlade s legislatívnymi predpismi bolo 278 a mohlo byť vydané rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov. Do archívu prevzali pracovníci cez úsek predarchívnej starostlivosti, či už po vyraďovacom konaní, alebo po zániku pôvodcov bez právneho nástupcu, 5,68 bm archívnych dokumentov. Zamestnanci venovali 8 dní školeniam správy registratúry a archívnej činnosti, ktoré zorganizovali rôzne vzdelávacie inštitúcie. Jedna pracovníčka úseku sa venovala prednášaniu na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Univerzity Komenského. Úsek predarchívnej starostlivosti výrazným podielom prispel aj na poli publikačnej a kultúrno-osvetovej činnosti archívu.

 

Evidencia archívnych dokumentov

Štátny archív v Bratislave spravoval k 31.12.2012 1565 archívnych súborov čo predstavuje 7007,5 bežných metrov dokumentov. V archívoch pôvodcov je uložených 1947,67 bm dokumentov. Delimitáciou archívnych dokumentov získal archív 0,04 bm dokumentov.

 

Ochrana archívnych dokumentov

Archívne dokumenty spravované Štátnym archívom v Bratislave sú uložené v dvoch lokalitách: v depotoch na Križkovej ulici v Bratislave a v kaštieli v Plaveckom Podhradí. Celková kapacita depotov je približne 7100 bm. Čiastočné odbúranie priestorových problémov môže vyriešiť nevyhnutná realizácia IV. etapy rekonštrukcie kaštieľa v Plaveckom Podhradí, ktorá  by sa týkala severného a časti západného krídla.

Približne tretina archívnych dokumentov uložených v depotoch v Plaveckom Podhradí sa nachádza v nevyhovujúcich podmienkach, nakoľko spomenuté priestory sú vlhké a výrazne napadnuté plesňami. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa v roku 2013 na budovách archívu nerealizovali žiadne rekonštrukčné práce. Vykonané boli iba pravidelné kontroly a revízie elektroinštalácie, plynovej kotolne a podobne.

 

Mikrofilmovanie a fotografovanie archívnych dokumentov bolo značne ovplyvnené poruchami prístrojového vybavenia. V rámci tejto kapitoly vyhotovil Štátny archív

v Bratislave z fondu Štátny súd v Bratislave 38 087 kópií dokumentov fotografickou technikou. V rámci systematickej digitalizácie sme digitalizovali fond Bratislavská župa I. 1664 - 1800, kongregačné písomnosti, archívne dokumenty predložené na výstavu Archívne klenoty a ďalšie vybrané dokumenty z fondu Bratislavská župa, ktoré sú bádateľsky zaujímavé. Celkovo archív zdigitalizoval 32, 4 bm  a 393 jednotlivín archívnych dokumentov, čo predstavuje 108 185 záberov. Zároveň boli vyhotovené aj opisné metadáta k 30 bm archívnych dokumentov fondu. V tomto roku bola ukončená digitalizácia dokumentov pre potreby medzinárodného projektu Pamäť bez hraníc. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedok nebolo realizovaná žiadne reštaurovanie a konzervovanie archívnych dokumentov, hoci by si to mnohé vyžadovali.

 

Sprístupňovanie archívnych dokumentov:

              Úlohy spojené so sprístupňovaním archívnych dokumentov ovplyvnil odchod dvoch pracovníčok úseku na dlhodobú práceneschopnosť respektíve materskú dovolenku. Ich miesta boli obsadené až 1.8.2013, čo sa odrazilo negatívne na množstve spracovaného a sprístupneného materiálu. Triedenie, usporiadanie, vnútorné vyraďovanie, inventarizovanie, katalogizovanie, vyhotovenie registrov ako typu archívnej pomôcky spolu vyčerpalo 622 pracovných dní. V roku 2013 sme pokračovali v sprístupňovaní prioritných archívnych fondov. Pracovníci sprístupňovali viaceré odbory Zs KNV v Bratislave  1970 – 1990, Plénum a radu Zs KNV 1971 – 1990, Krajskú správu Zboru požiarnej ochrany, Tatran – Robotnícky spevokol Československej sociálno - demokratickej strany v Bratislave,  Kovosmalt, n. p., Municipálny výbor 1867 – 1918, Bratislavskú župu I., Acta processualia 1626 – 1853, Kataĺóg máp a plánov. Potrebné projekty sprístupnenia archívnych dokumentov boli odborom archívov schválené. Pracovníci úseku sa výrazne podieľali aj na digitalizácii archívnych dokumentov, publikačnej a osvetovej činnosti.

            V rámci pomocných prác prebehla revízia fondu Štátne zastupiteľstvo v Bratislave
(1919-1949(1950), čistenie, meranie a balenie máp a paginovanie archívnych dokumentov.

V depotoch archívu v Plaveckom Podhradí sa vykonalo prekrabicovanie a označenie  a umiestnenie viacerých fondov (Zs KNV viaceré odbory, Istrochem, Elektrovod, Vysoká škola výtvarných umení, Trikota, Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska, Polygrafia, ElektroEnerga, Prokuratúra, Štatistický úrad v Trenčíne, Kovosmalt, n. p., KRÚ, Mlyny a cestoviny, Závody MDŽ, ZDZ, Povodie Moravy, Povodie Dunaja).

 

Prístup k archívnym dokumentom

V roku 2013 zaznamenal Štátny archív v Bratislave 341 bádateľov a 1281 bádateľských návštev, čo bolo o 392 viac, ako v roku 2012. Najväčší záujem prejavili bádatelia o štúdium genealógie, dejín rodov a osobností a o štúdium regionálnych dejín, topografie, dejín cechov a spolkov. Veľký prínos predstavuje možnosť štúdia matrík na internete, vďaka ktorému sa znížili čakacie lehoty na štúdium matrík, avšak matriky chýbajúce na internete spôsobujú neustále problémy a preto bádatelia volia radšej ich štúdium priamo v archíve. Naďalej však zostáva nespokojnosť bádateľov s poplatkami za štúdium matrík, nakoľko na internete sú poskytované bezplatne. Výrazne stúpol záujem o štúdium dejín štátu a práva, cirkevné dejiny a dejiny architektúry a umenia. Vzrástol tiež záujem o štúdium dejín vojenstva, odboja a polície, školstva a športu a dejín vedy a techniky.

Vybavovanie správnej agendy sťažuje skutočnosť, že archívne fondy orgánov štátnej správy a hospodárskych organizácií sú uložené mimo Bratislavy v depotoch v Plaveckom Podhradí. Navyše väčšinou nie sú spracované. Ako jediná pomôcka k nim slúžia preberacie protokoly, ktoré dostatočne neinformujú o obsahu dokumentov. Ministerstvo by mohlo prípadne zvážiť predaj kaštieľa v Plaveckom Podhradí a zabezpečenie inej (podmienkami vyhovujúcej) budovy v Bratislave.

 Problematické je tiež vyhotovovanie kópií z projektovej dokumentácie a geometrických plánov, pretože archív nedisponuje vhodným technickým vybavením na reprodukciu rozmerných dokumentov väčšieho formátu ako A3. Rovnako  nemáme ani napaľovaciu mechaniku na CD a DVD, keď si žiadateľ objedná viacero naskenovaných dokumentov. 

Archív v roku 2012 zakúpil externé disky, napriek tomu je stále problém štúdia archívnych dokumentov uložených na nich, nakoľko sa nedá obsah zabezpečiť proti kopírovaniu, vymazaniu atď.

 

 Výskumná, publikačná a kultúrno-osvetová činnosť

Tejto kapitole zamestnanci venovali rozsiahly časový priestor. V rámci medzinárodného projektu „Pamäť bez hraníc“, ktorý je súčasťou programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Rakúska 2007 – 2013 pokračovala digitalizácia už vyššie spomínaných kongregačných písomností Bratislavskej župy I. Táto činnosť skomplikoval odchod vyššie spomínaných dvoch pracovníčok a tieto museli byť nahradené pracovníčkami inými, s čím sa pôvodne nerátalo. Problematické sa, vzhľadom na chýbajúci personál, ukazovalo aj organizovanie a účasť na workshopoch, stretnutí projektových partnerov, organizovaní kurzov, príprava propagačných materiálov o archíve a editovanie webovej stránky projektu, nakoniec si však štátny archív všetky záväzky splnil aj vďaka nasadeniu niektorých zamestnancov. Na tomto medzinárodnom projekte pracovalo spolu 5 zamestnancov.

V rámci tejto kapitoly sa dve pracovníčky venovali ústavnej úlohe Veduty v štátnych archívoch a rovnako dvaja pracovníci ústavnej úlohe Prvá svetová vojna.

Viacerí zamestnanci archívu sa v uplynulom roku venovali výskumnej činnosti. Výsledky svojej práce prezentovali na vedeckých konferenciách, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Rozsiahla bola aj publikačná činnosť: zamestnanci publikovali: 1 edíciu prameňov, 7 štúdií, 11 článkov, 3 recenzie, 11 príspevkov do tlače, 4 posudky, traja pracovníci pracovali na zostavení zborníkov a jeden vypracúval heslá pre Biografický lexikón, V. diel.  V rámci kultúrno-osvetovej činnosti predniesli zamestnanci Štátneho archívu 6 historických prednášok na vedeckých konferenciách na Slovensku, podieľali sa na 3 výstavách, ktoré pripravili v spolupráci s inými subjektmi. Výrazným podielom prispel archív k organizácii výstavy Archívne klenoty, keďže na digitalizácii archívnych dokumentov i na príprave katalógu k výstave sa podieľali jeho zamestnanci.

Štátny archív zorganizoval tiež medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Na sútoku riek. Život na slovensko-rakúskom pohraničí. Aktívne s príspevkom sa jej zúčastnili 3 pracovníci archívu, do jej priebehu sa aktívne zapojili všetci pracovníci.

Zamestnanci štátneho archívu okrem toho zorganizovali 11 exkurzií do vlastného archívu a 1 do archívu ŽSR.

Štátny archív tiež spolupracoval s médiami, ako sú rozhlas, televízia a v jeho priestoroch sa nakrúcal aj dokument o historikovi Valeriánovi Bystrickom.

 

Vzdelávanie zamestnancov

           V roku 2013 si zamestnanci archívu zvyšovali odbornosť absolvovaním vzdelávania organizovaného IVS v Bratislave, zúčastnili sa tiež rôznych konferencií a odborných seminárov.

           V uplynulom roku sa zamestnanci archívu zúčastnili odborných konferencií na Slovensku aj v zahraničí. Zúčastnili sa tiež na zasadnutí redakčnej rady Slovenskej archivistiky, riešiteľskej komisie pre Heraldický register a podobne.

 

                                                                                              Mgr. Lenka Pavlíková

                                                                                                       riaditeľka