Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Správne konania

NOVÉ:

O Z N Á M E N I E   o pokračovaní vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou vo veci povolenia vodnej stavby: „Odstránenie havarijného stavu verejnej kanalizácie – ul. Kukučínova, Nové Mesto n/V.“ v rozsahu kanalizačná STOKA „EH-1“ PP rúr DN 300 mm v dĺžke 110,0 m, ktorá je umiestnená na pozemku parc. reg. „C“ č. 700/4 a parc. reg. „E“ č. 1746/501 (zodpovedajúcej parc. reg. „C“ č. 700/2) v k. ú. Nové Mesto nad Váhom pre stavebníka Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5 podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 a § 127a stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, vlastníkom susedných pozemkov a nehnuteľností sa oznámenie o pokračovaní konania oznamuje verejnou vyhláškou. (PDF, 714 kB)


O Z N Á M E N I E   o pokračovaní vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou vo veci povolenia vodnej stavby: „Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu – ul. Kukučínova, Nové Mesto n/V.“ v rozsahu vodovodná VETVA „B-2-3-2“ - HDPE DN 100 mm dĺžky 142,0 m umiestnenej na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 700/4, 700/5 a parc. reg. „E“ č. 1746/501 (zodpovedajúcej parc. reg. „C“ č. 700/2) v k. ú. Nové Mesto nad Váhom pre stavebníka Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5 podľa § 26 vodného zákon v súlade s § 66 a § 127a stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, vlastníkom susedných pozemkov a nehnuteľností sa oznámenie o pokračovaní konania oznamuje verejnou vyhláškou. Správny orgán nariaďuje k prerokovaniu povolenia vyššie uvedenej vodnej stavby ústne vodoprávne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. 03. 2020 (štvrtok) o 09. 00. hod. so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, VIII. poschodie č. dv. 815. Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na tunajšom úrade a svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliada. Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia verejnou vyhláškou. Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou vlastníkom susedných pozemkov a nehnuteľností.
(PDF, 705 kB)


O Z N Á M E N I E   o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenie podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) na stavbu: "Rekonštrukcia ulice gen. M. R. Štefánika" - obj. SO 002 Odvodnenie umiestnenú na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 602/1, 602/9, 632/2, 637/1, 661/1, 730, 715/1, 742/1 reg. E-KN 4/22, 359/2 v k.ú. Stará Turá pre stavebníka Mesto Stará Turá (IČO 00 312 002).
(PDF, 552 kB)


V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A   Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania č.j. OU-NM-OSZP-2020/001159-003 zo dňa 22.1.2020, na stavbu: "Centrum automatizácie a robotizácie automobilovej výroby Logistický park Horná Streda", pre stavebníka Porsche Werkzeugbaus s.r.o., Štúrova 1, Dubnica nad Váhom.
(PDF, 290 kB)


KONEČNÉ ROZHODNUTIE zo zisťovacieho konania Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov - prevádzka Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ ALMI-EKO s.r.o, Botanická č. 1720/15,  Nitra.
(PDF, 696 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  - OU-NM-OSZP-2020/001220-003 zo dňa 16.1.2020 - rozhodnutie - povolenie zmeny stavby pred dokončením "Horná Streda - vodovod" - obj. SO 08 Rozdvodná vodovodná sieť" v k.ú. Horná Streda, pre stavebníka Obec Horná Streda.
(PDF, 391 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  - OU-NM-OSZP-2020/000756-003 zo dňa 8.1.2020 - vodoprávne povolenie - "Prestavba objektu domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom, Stará Turá" - obj. SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 04 Dažďová kanalizácia, SO 05 Vodovodná prípojka, pre stavebníka Mesto Stará Turá zastúpené ADOZ s.r.o, Pred poľom 8, Trenčín. (PDF, 777 kB)


V e r e j n á   v y h l á š k a  -  „Kanalizácia Potvorice“  -  rozhodnutie č. j. OU-NM-OSZP-2019/012506-4/HD1. (PDF, 351 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť Trinitis.
(PDF, 158 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť NOVA. (PDF, 161 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť ALMI-EKO. (PDF, 159 kB)
I N F O R M Á C I E   O   Z A Č A T Ý C H   S P R Á V N Y C H   K O N A N I A C H


V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA :

17. 02. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Dolné Bzince. (PDF, 262 kB)

14. 02. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Podolie. (PDF, 263 kB)

28. 01. 2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Nová Bošáca. (PDF, 266 kB)

22.01.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k. ú. Stará Turá. (PDF, 263 kB)

17.01.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny, k.ú. Stará Turá. (PDF, 75 kB)