Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. november 2019, utorok
 

Správne konania

NOVÉ:

O Z N Á M E N I E   o vypracovaní strategického dokumentu: Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu obce (ZaD č. 1. ÚPN-O) Nová Bošáca podľa § 5 zákona č. 24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) pre obstarávateľa Obec Nová Bošáca. (PDF, 1 MB)


R O Z H O D N U T I E    o prerušení zisťovacieho konania vo veci zámeru "Bytová zóna TRINITIS" - Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ PROPERTY s.r.o. Bratislava v zastúpení ENVIS s.r.o Bratislava. (PDF, 171 kB)


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    o prerušení konania "Bytová zóna TRINITIS" - Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 162 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení zisťovacieho konania vo veci zámeru "Bytový komplex NOVA" - Nové Mesto nad Váhom - navrhovateľ Eugen Koronthály Bratislava v zastúpení PPR Peter Pálka Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 1 MB) 


R O Z H O D N U T I E   o prerušení zisťovacieho konania vo veci zámeru "Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov - Nové Mesto nad Váhom" navrhovateľ ALMI-EKO, s.r.o, Nitra.
(PDF, 1 MB)


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť   o prerušení konania Bytový komplex NOVA Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 163 kB)


I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť  
  o prerušení konania Zber a skladovanie NO - ALMI-EKO s.r.o., prevádzka Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 98 kB)


R O Z H O D N U T I E   zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. vo veci oznámenia o navrhovanej činnosti Výrobný závod MANZ Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - rozšírenie areálu.
(PDF, 401 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  -  O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - stavba "Kanalizácia Potvorice" č.j. OU-NM-OSZP-2019/012506-2/HD1 zo dňa 16.10.2019.
(PDF, 2 MB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  -   R O Z H O D N U T I E  povolenie zmeny stavby "Intenzifikácia ČOV Čachtice - zmena stavby pred dokončením" - zmena sa týka: obj. SO 04 Prekrytie uskladňovacej nádrže kalu, SO 06 Stavebné úpravy v prevádzkovej budove, PS 02 Intenzifikácia biologického stupňa čistenia, PS 03 Meranie a regulácia, umiestnenej na pozemkoch v k.ú. Čachtice, pre stavebníka Obec Čachtice /IČO 00311464/.
(PDF, 1 MB)


INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.