Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Správne konania

Správne konania

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-ibv-terasy-zmeny-doplnky-c-4

 

Štátna vodná správa               

              Žiadosti

              Verejné vyhlášky

              Rozhodnutia  

          

Odpadové hospodárstvo

Ochrana prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

23.06.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová -Jozef Harach (PDF, 190 kB)

08.06.2020  Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci organizovania podujatia Letný skatuský tábor 2020 v lokalite Hornoveská dolina – Cudenice v katastrálnom území Horná Ves – Alojz Vlčko (PDF, 91 kB)

24.04.2020  Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Kľačno – Patrik Kucka (PDF, 200 kB)

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií