Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Správne konania

Správne konania

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

 

Štátna vodná správa               

              Žiadosti

              Verejné vyhlášky

              Rozhodnutia  

          

Odpadové hospodárstvo

Ochrana prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

29.09.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, k.ú. Tužina - Obec Tužina (PDF, 191 kB)

11.09.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov mesta Bojnice (PDF, 203 kB)

02.09.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Bojnice – Michal Kyselica (PDF, 104 kB)

15.07.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nitrianske Rudno - Michal Ďatko (PDF, 200 kB)

23.06.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová -Jozef Harach (PDF, 190 kB)

08.06.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci organizovania podujatia Letný skatuský tábor 2020 v lokalite Hornoveská dolina – Cudenice v katastrálnom území Horná Ves – Alojz Vlčko (PDF, 91 kB)

24.04.2020 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Kľačno – Patrik Kucka (PDF, 200 kB)

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií