Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
OU-SL-OSZP-2020/008465 - vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet a druh dreviny: 8 ks topoľ na pozemku parc. č. KN-C 8442, 8382/1, 8452,8470 v k. ú Kamienka z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti občanov (207,0 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/008210 - vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet: 25 ks (jelša, čremcha, vŕba, topoľ) na pozemku parc. č. KN-C 6970 v k. ú Stará Ľubovňa z dôvodu zriadenia VN vývodu pre mesto a optické pripojenie (137,1 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/008213 - vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet drevín: 170 ks na pozemku parc. č. KN-E 1577/2, 1577/1, 1574/1 druh pozemku TTP a orná pôda v k. ú Mníšek nad Popradom z dôvodu odstránenia náletových drevín (137,6 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/007846 - vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet a druh drevín: 15 ks smrekovec opadavý na pozemku parc. č. KN-C 4334/1 v k. ú Stará Ľubovňa z dôvodu plánovanej výstavby rodinných domov (138,0 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/006816 - vydanie súhlasu na vyrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet a druh drevín: 4 ks jaseň štíhly na pozemku parc. č. KNC 4474/2 v k. ú Stará Ľubovňa (138,5 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/005295 - vydanie súhlasného stanoviska podľa § 47 ods. 8 písm. a) zákona o OPaK k oznámeniu o plánovanom výrube krovín a nežiaducich drevín v ochrannom pásme cesty II/543 v úseku 18,000 až 19,950 v okrese Stará Ľubovňa (137,0 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/003227 - vydanie súhlasu na vyrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet a druh drevín: 2 ks lipa na pozemku parc. č. KNC 4272/23, 4272/19 v k. ú Stará Ľubovňa (136,6 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/003100 - vydanie súhlasu na vyrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK , počet a druh drevín: 12 ks topoľ na pozemku parc. č. KNC 4474/2 v k. ú Stará Ľubovňa z dôvodu havarijného stavu (138,0 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/003492 vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu a nežiaducich drevín na ploche cca 1800 m2 podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na pozemkoch parc. č. KN-E 2433/1, 2433/102, 2435/1 v k. ú Legnava (141,8 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/002827 vydanie súhlasu na vyrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK, počet a druh drevín: 29 ks vŕba na pozemku parc. č. KNC 4000, 4002 v k. ú Plavnica (136,8 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/002824 vydanie súhlasu na vyrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK počet a druh drevín: 52 ks vŕba na pozemku parc. č. KNC 4007 v k. ú Plavnica (137,2 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/002591 - vydanie súhlasného stanoviska podľa § 47 ods. 8 písm. a) zákona o OPaK oznámeniu o plánovanom okliesnení stromov a výrube krov a nežiaducích drevín popod vedenia VVN v k. ú. Hniezdne a k. ú. Podolínec (137,9 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2020/002574 - vydanie súhlasného stanoviska podľa § 47 ods. 8 písm. a) zákona o OPaK oznámeniu o plánovanom okliesnení stromov a výrube krov a nežiaducích drevín popod vedenia VVN v k. ú. Stará Ľubovňa a k. ú. Chmeľnica (137,3 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2019/010453 vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok ROSATE TF a DICOPUR M750 v súvislosti s ničením burín v staničných a traťových koľajach v obvode ŽSR v okrese Stará Ľubovňa (139,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (80,9 kB) rtf