Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. október 2019, piatok
 

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

V zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje vejrejnosť o začatí posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti, či zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti: