Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu.


Verejná vyhláška – Rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia na vodnú stavbu „Brezovička – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“, č. OU-SB-OSZP-2020/001743-07/Ur/ŠVS z 17. 9 .2020 zverej. 25. 9. 2020 (PDF, 176 kB)

Verejná vyhláška – Kolaudačného rozhodnutia na časť stavby „Torysa – IBV Rovinky a Záhradky – I. etapa“ – objekt 05 Vodovod, č. OÚ-SB-OSZP-2020/001563-09/Ur/ŠVS  z 10. 9. 2020, zverej. 18. 9. 2020 (PDF, 181 kB)

Verejná vyhláška – Oznámenia o predĺžení termínu ukončenia výstavby vodnej stavby "Kamenica - kanalizácia", č. OU-SB-OSZP-2020/002147-02-Ur/ŠVS z 16. 9. 2020, zverej. 18. 9. 2020 (PDF, 169 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny pre M&T – WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov, v k.ú. Nižný Slavkov na parcelách 882/1, 876, 877, 909/3, 912, druh pozemku – TTP, zverej. 17. 9. 2020 (PDF, 309 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutia stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rodinné domy – rozšírenie verejného vodovodu, Brezovica“, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001469-07 z 26. 8. 2020, zverej. 2. 9. 2020 (PDF, 200 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutia stavebného povolenia na vodnú stavbu „Ostrovany – zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd“, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001580-07  z 2. 9. 2020, zverej. 2. 9. 2020 (PDF, 199 kB)

Verejná vyhláška – Oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním na vodnú stavbu „Brezovička – protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“, č. OU-SB-OSZP-2020/001743-04/Ur/ŠVS z 5. 8 .2020 zverej. 17. 8. 2020 (PDF, 168 kB)

Verejná vyhláška – Oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním na vodnú stavbu „Torysa – IBV Rovinky a Záhradky – I. etapa“ – objekt 05 Vodovod, č. OU-SB-OSZP-2020/001563-04/Ur/ŠVS z 11. 8 .2020 zverej. 17. 8. 2020 (PDF, 173 kB)

Verejná vyhláška –Rozhodnutia o dodatočnom povolení spojenom s kolaudáciou vodnej stavby „Rožkovany – vodovod, Rozšírenie vodovodu“, č. OÚ-SB-OSZP-2020/00847-12/Ur/ŠVS z  3. 8. 2020 zverej.  13. 8. 2020 (PDF, 181 kB)

Verejná vyhláška –Rozhodnutie o  zmena termínu ukončenia vodnej stavby „Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany“, č. OU-SB-OSZP-2020/000003-009/SC/ŠVS z  27. 7. 2020 zverej.  29. 7. 2020 (PDF, 178 kB)