Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2019, utorok
 

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu.


Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci stavebného povolenia na vodnú stavbu "Lipany - Lokalita IBV Pod hájom" č. OÚ-SB-OSŽP-2019/000749-02/Ur/ŠVS z 16. 7.2019, zverej.  18. 7.2019 (PDF, 291 kB)   D - Koordinačny vykres stavby IBV Pod hájom.pdf  (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - Oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu "Lipany - ul. Kpt. Nálepku rozšírenie kanalizácie" č. OU-SB-OSZP-2019/000608-04/Ur/ŠVH z 9. 7.2019, zverej. 11. 7.2019 (PDF, 155 kB)

Rozhodnutie o uložení pokuty podľa § 117 ods. 6 zákona o odpadoch v spojení s § 13 písm. h) zákona o odpadoch, so zohľadnením § 116  zákona o odpadoch za spáchanie správneho deliktu č. OU-SB-OSZP-2019/00477-10-Št/ŠSOH z 28. 6. 2019, zverej.  2. 7. 2019 (PDF, 1 MB)

Upovedomenie o začatí konania o uložení pokuty a oboznámenie účastníka konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci vydania rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt č. OU-SB-OSZP-2019/00477-08-Št/ŠSOH z 25. 4. 2019, zverej.  2. 7. 2019 (PDF, 243 kB)

Verejná vyhláška – O známenia o začatí vodoprávneho stavebného konania na stavbu "Lipany - ul. Kpt. Nálepku rozšírenie kanalizácie" č. OÚ-SB-OSŽP-2019/00608-02 z 29. 5. 2019, zverej. 31. 5. 2019 (PDF, 382 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutia o predĺžení termínu ukončenia výstavby na stavbu "Lipany, ul. Jánošíková a Odbojárska - stavebné úpravy kanalizácie" " č. OÚ-SB-OSŽP-2019/00521-03 z 27. 5.2019, zverej. 31. 5. 2019 (PDF, 238 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie  stavebného  povolenia  na vodnú stavbu "AUTOKEMPING LIPANY objekt SO 09.2 Dažďová kanalizácia", k.ú. Lipany č.j  OU-SB-OSZP-2019/000499 -O4/Ur/SVS z 29.5 .2019. zverej. 29. 5.2019 (PDF, 986 kB)