Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu.


Verejná vyhláška – Oznámenia o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV Jakubovany" č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001168-003 z 2. 4 .2020 zverej. 3. 4. 2020. (PDF, 166 kB)

Verejná vyhláška – Oznámenia o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby vodnej stavby "Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves" č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001172-003 z 2. 4 .2020 zverej. 3. 4. 2020. (PDF, 165 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení zriadenia vodnej stavby "Sabinov, MK a IS pre IBV ul. Mlynská", objekty: SO 03 Verejný vodovod a SO 06 Splašková kanalizácia, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/000457-07/Ur/ŠVS z 30. 3.2020 zverej. 2. 4. 2020 (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o predĺžení termínu ukončenia výstavby na vodnú stavbu "Kamenica - kanalizácia", č. OÚ-SB-OSŽP-2020/000526-007/Ur/ŠVS z 25. 3.2020 zverej. 26. 3. 2020 (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška – Oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním na vodnú stavbu "Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 b.j., bežný štandard", objekt SO 06-Kanalizácia dažďová, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/000096-12/Ur/ŠVS z 24. 3. 2020 zverej. 25. 3. 2020 (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška - Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní vo veci stavebného povolenia na vodnú stavbu " Obec Dubovica - vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť" č. j. OU-SB-OSZP-2020/000052-016 zo dňa 17. 3. 2020, zverej. 18. 3. 2020 (PDF, 175 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby "Vodovod Pečovská Nová Ves, č.p. 511/1, 513/5" č. j. OU-SB-OSZP-2020/000050-07/Ur/ŠVS zo dňa 3. 3. 2020, zverej. 11. 3. 2020 (PDF, 4 MB)

Verejná Vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby na vodnú stavbu "Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu" č. j. OU-SB-OSZP-2020/000847-003 zo dňa 25. 2. 2020, zverej. 2. 3. 2020 (PDF, 167 kB)

Situácia osadenia stavby "Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu“ (PDF, 735 kB)