Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. júl 2020, nedeľa
 

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu.


Verejná vyhláška – Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní na vodnú stavbu „Intenzifikácia ČOV Jarovnice“, č. OÚ-SB OSŽP-2020/001301-04/Ur/ŠVS z  24. 6. 2020 zverej. 2. 7. 2020 (PDF, 167 kB)

Verejná vyhláška – Oboznámenia o začatí stavebného konania na vodnú stavbu - "Ostrovany - zlepšenie prístupu k pitnej vode a odvedenie splaškových vôd" Stavebný objekt: SO 01 Verejný vodovod, SO 02 Splašková kanalizácia, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001580-02/Ur/ŠVS z 22. 6. 2020 zverej. 24. 6. 2020 (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška – Oznámenia o začatí kolaudácie vodnej stavby „Torysa – IBV Rovinky a Záhradky – I. etapa“ – objekt 05 Vodovod, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001563-003/Ur/ŠVS z 17. 6. 2020 zverej. 18. 6. 2020  (PDF, 170 kB)

Verejná vyhláška – Oznámenia o začatí konania vo veci vydania povolenia na zriadenie vodnej stavby v obci Brezovica „Rodinné domy – rozšírenie verejného vodovodu“, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001469-003/Ur/ŠVS z 15. 6. 2020 zverej. 18. 6. 2020  (PDF, 170 kB)

Verejná vyhláška – Oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby a pozvanie na ústne  pojednávanie „Rožkovany – vodovod, Rozšírenie vodovodu“, objekty: SO 01 Rozvodová vodovodná sieť – rozšírenie, , OÚ-SB-OSŽP-2020/000847-02/Ur/ŠVS z 22. 5. 2020 zverej. 26. 5. 2020 (PDF, 170 kB)