Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2019, štvrtok
 

Správne konania

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu.


Verejná vyhláška - Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia na vodnú stavbu "Bytový dom Lipany, Šejba B4, p.č. 1240/34 a 1240/35" - objekty SO 08, SO 10, SO 11, SO 12, SO 13 č. OÚ-SB-OSŽP-2019/000893-04/Ur/ŠVS z 17. 10. 2019 zverej. 23. 10. 2019 (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení vodoprávneho konania na stavbu "Lipany - Lokalita IBV Pod hájom", SO 06a - Vodovod a požiarna nádrž, SO 06b - Preložka vodovodu, SO 07a - Kanalizácia a záchytná priekopa, SO 07b - Výustný objekt, č. OÚ-SB-OSŽP- 2019/000749-07/Ur/ŠVS z 8.10. 2019 zverej. 10. 10. 2019 (PDF, 868 kB)

Verejná vyhláška - Oznámenie sa s podkladmi rozhodnutia na stavbu:"HANIGOVCE, RODINNÝ DOM, p.č. 398", objekt: SO 01 Kanalizačná prípojka a ČOV, č. OÚ-SB-OSŽP-2019/000851-04/Ur/ŠVS z 27.9.2019 zverej. 3. 10. 2019 (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu "Bytový dom Lipany, Šejba B4, parcelné číslo 1240/34 a 1240/35" v rozsahu: SO 08 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 10 Rozšírenie dažďovej kanalizácie, SO 11 Kanalizačná prípojka dažďová, SO 12 Dažďová kanalizácia vlastný objekt, SO 13 Rozšírenie vodovodu, č. OÚ-SB-OSŽP-2019/000893-02/Ur/ŠVS z 9.9.2019 zverej. 10. 9. 2019 (PDF, 1 MB)

Domumentacia - "Bytový dom Lipany, Šejba B4, parcelné číslo 1240/34 a 1240/35" (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - Oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia vo veci vydania stavebného povolenia na vodnú stavbu "Lipany - ul. Kpt. Nálepku rozšírenie kanalizácie" č. OU-SB-OSZP-2019/000608-04/Ur/ŠVH z 9. 7.2019, zverej. 11. 7.2019 (PDF, 155 kB)

Rozhodnutie o uložení pokuty podľa § 117 ods. 6 zákona o odpadoch v spojení s § 13 písm. h) zákona o odpadoch, so zohľadnením § 116  zákona o odpadoch za spáchanie správneho deliktu č. OU-SB-OSZP-2019/00477-10-Št/ŠSOH z 28. 6. 2019, zverej.  2. 7. 2019 (PDF, 1 MB)

Upovedomenie o začatí konania o uložení pokuty a oboznámenie účastníka konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci vydania rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt č. OU-SB-OSZP-2019/00477-08-Št/ŠSOH z 25. 4. 2019, zverej.  2. 7. 2019 (PDF, 243 kB)

Verejná vyhláška – O známenia o začatí vodoprávneho stavebného konania na stavbu "Lipany - ul. Kpt. Nálepku rozšírenie kanalizácie" č. OÚ-SB-OSŽP-2019/00608-02 z 29. 5. 2019, zverej. 31. 5. 2019 (PDF, 382 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutia o predĺžení termínu ukončenia výstavby na stavbu "Lipany, ul. Jánošíková a Odbojárska - stavebné úpravy kanalizácie" " č. OÚ-SB-OSŽP-2019/00521-03 z 27. 5.2019, zverej. 31. 5. 2019 (PDF, 238 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie  stavebného  povolenia  na vodnú stavbu "AUTOKEMPING LIPANY objekt SO 09.2 Dažďová kanalizácia", k.ú. Lipany č.j  OU-SB-OSZP-2019/000499 -O4/Ur/SVS z 29.5 .2019. zverej. 29. 5.2019 (PDF, 986 kB)