Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Správne poplatky

Správne poplatky vyberané správnym orgánom na odbore starostlivosti o životné prostredie

                                          

Štátna správa ochrany vôd 

 Úkon

Poplatok

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 

A - na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 

 

- na prípojky ne existujúcu verejnú rozvodnú sieť 

30,00 €

 

- na vodné stavby (studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka,...)

30,00 €

B - na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

- na prípojky ne existujúcu verejnú rozvodnú sieť 

50,00 €

 

- na vodné stavby (studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka,...)

50,00 €

C - na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen A a B

20,00 €

D - na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

- do 50 000 € vrátane

100,00 €

 

- od 50 000 € do 100 000 € vrátane

 200,00 €

 

- od 100 000 € do 500 000 € vrátane

 400,00 €

 

- od 500 000 € do 1 000 000 € vrátane

 600,00 €

 

- od 1000 000 € do 10 000 000 € vrátane

 800,00 €

 

- na 10 000 000 €

 1 000,00 €

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu  

100,00 €

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre fyzickú osobu

30,00 €

Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu

50,00 €

Ohlásenie jednoduchej stavby pre fyzickú osobu

20,00 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre právnickú osobu

30,00 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre fyzickú osobu

10,00 €

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby

10,00 €

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

10,00 €

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt) pre právnickú osobu

50,00 €

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt) pre fyzickú osobu

20,00 €

E - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 

 

 - na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

20,00 €

 

 - na vodné stavby (studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka,...)

20,00 €

F - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

 - na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť

30,00 €

 

 - na vodné stavby (studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka,...)

30,00 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb podľa písmen E a F

20,00 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a ne zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade  

 

 - do 50 000 € vrátane

60,00 €

 

 - od 50 000 € do 100 000 € vrátane

120,00 €

 

 - od 100 000 € do 500 000 € vrátane

250,00 €

 

 - od 500 000 € do 1 000 000 € vrátane

400,00 €

 

 - od 1000 000 € do 10 000 000 € vrátane

530,00 €

 

 - na 10 000 000 €

660,00 €

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania - fyzická osoba  

16,50 €

 Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania - právnická osoba  alebo osoba oprávnená na podnikanie

165,50 €

 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1.októbri 1976 bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby

Trojnásobok

 sadzby

ustanovenej

 v položke 60

 

Úkon

Poplatok

Ustanovenie člena rybárskej stráže

Vydanie preukazu /osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatnený podľa inej položky sadzobníka

4,50 €

Vydanie preukazu /osvedčenia), ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie),  ak nejde o úkon spoplatnený podľa inej položky sadzobníka

16,50 €

 

Štátna správa ochrany ovzdušia

Úkon

Poplatok

Vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách

10,00 €

Vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách

5,00 €

Vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a na jeho zmeny

10,00 €

Vydanie súhlasu na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov

10,00 €

Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

10,00 €

Vydanie súhlasu na technický výpočet údajov o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, určenie výnimiek alebo osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia a na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní

10,00 €

Vydanie rozhodnutia na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

30,00 €

Vydanie rozhodnutia o zmene podmienok a požiadaviek určených na prevádzku a monitorovanie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

10,00 €

 

 

 

Štátna správa odpadového hospodárstva

 Úkon

Poplatok

 A

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov

11,00 €

 B

Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa písmena A, okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

11,00 €

C

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov

11,00 €

D

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písmena A a C

11,00 €

E

Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení  zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení

11,00 €

F

Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

11,00 €

G

Žiadosť o udelenie súhlasu na  prepravu nebezpečných odpadov

11,00 €

H

Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečnýh odpadov

11,00 €

I

Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné

 11,00 €

J

Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie

 11,00 €

K

Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel

 11,00 €

L

Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu

 11,00 €

M

Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa "Katalógu odpadov"

 11,00 €

N

Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen A, C, D, F, G, H, K a žiadosť o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena F

4,00 €

 

                                                                           

Štátna správa ochrany prírody

 Úkon

Poplatok

Fyzická osoba

Právnická osoba

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu

10,00 €

100,00 €

 - na likvidáciu existujúcich trvalých trávnatýh porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitých predpisov

10,00 €

100,00 € 

 - na zásah do prírodného biotopu

10,00 €

100,00 € 

 - na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice

10,00 €

 100,00 €

 - na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu

10,00 €

 100,00 €

 - na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami zastavaného územia obce

10,00 €

 100,00 €

 - na aplikáciu chemických látok a hnojív, najmň pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha

10,00 €

 100,00 €

 - na budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy, cyklotrasy alebo mototrasy

10,00 €

 100,00 €

 - na vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov, vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským a záchranným zborom, alebo zložkami integrovaného záchranného systému za hranicami zastavaného územia obce

10,00 €

 100,00 €

 - na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako ajiných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených

10,00 €

 100,00 €

 - na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce

10,00 €

 100,00 €

 - na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbi mimo uzavretýh stavieb

10,00 €

 100,00 €

 - na let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia

10,00 €

 100,00 €

 - na osvetlenie bežeckej trate, lyžiarskej trate a športového areálu mimo uzavretých stavieb

10,00 €

 100,00 €

 - na zriadenie a prevádzkovanie zariadení a prevádzkovaní rehabilitačnej stanice

10,00 €

100,00 €