Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Správne poplatky

Náplň činnosti odboru  |  Správne poplatky  |  Verejné vyhlášky
Správne poplatky:
Správne poplatky v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platné od 1.10.2012.
Spôsob úhrady správneho poplatku:
- elektronickým kolkom (e-kolok)
- poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
- bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise
 
Úkon
 
Poplatok
 
 
 
 
1.
Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu
 
8,00 €
2.
Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia
 
8,00 €
 3.
Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia
 
8,00 €
 4.
Výpis kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určrného operátu, za každú kópiu formátu A3,A4
 
8,00 €
 5.
Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov
 
8,00 €
 6.
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v položkách 1 až 5
 
3,00 €
 7.
Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely
 
15,00 €
 8.
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia
 
3,00 €
 9.
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia
 
17,00 €
10.
Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia
 
7,00 €
11.
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií
 
27,00 €
12.
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu
 
7,00 € 
13.
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4
 
8,00 € 
 
 
 
 
14.
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní
 
 66,00 €
15.
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní
 
266,00 €
16.
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní
 
33,00 €
17.
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní
 
133,00 €
 
Správny orgán vyberie poplatok v položkách 14 až 17 znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa §30 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.