Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Správne poplatky

Odbor všeobecnej vnútornej správy 
 
Položka 2 
 
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných 
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za 
každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku .......................................................................... 2,00  € 
v cudzom jazyku ..................................................................................................................... 3, 00 € 
 
Položka 3 
 
1. Osvedčenie 
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ............................................... 2,00 € 
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis...... 5, 00 € 
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín 
(apostilla).............................................................................................................................. 10, 00 € 
 
Položka 19 
 
Zmena 
a)  hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska....................................... 3, 00 € 
b) priezviska maloletých detí............................................................................................... 33, 00 € 
c)  mena alebo priezviska v ostatných prípadoch............................................................... 100, 00 € 
 
Položka 36 
Zápis 
b)  verejnej zbierky do registra verejnej zbierky vykonávanej v územnom obvode okresného 
úradu ..........................................................................................................................................5,00 € 
c)   predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok ...............................10 €