Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Správne poplatky

Správne poplatky

 

Položka

Sadzba
(v€)

1.

Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu - v
slovenskom jazyku

1,50

2.

Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu - v
českom jazyku

3

3.

Osvedčenie podpisu (za každý podpis)

1,50

4.

Apostille (vyššie overenie ver. listín)

10

5.

Osvedčenie (legalizácia) úradnej pečiatky (5 €) a úrad.
podpisu (5 €)

10

6.

Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého
priezviska

3

7.

Zmena priezviska maloletých detí

33

8.

Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

100

9.

Vvdanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky konanej v
územnom obvode okresného úradu

3

10.

Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej
zbierky

1,50