Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2021, sobota
 

Správne poplatky odboru živnostenského podnikania

Spôsob úhrady správneho poplatku:

- elektronickým kolkom (e-kolok)

- poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu

- bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

Správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Zb. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 148 

Úkon

Poplatok

1. Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť

5,00 €

2. Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú

15,00 €

3. Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa

3,00 €

4. Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri

3,00 €

5. Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení

6,00 €

6. Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni

6,00 €

7. Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení

3,00 €

8. Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti

4,00 €

9. Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe

6,00 € 

10. Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa
osobitného predpisu

6,00 €

11. Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe

20,00 €

12. Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu,  ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike

100,00 €

13. Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis

3,00 €

14. Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán

5,00 €

15. Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané

 3,00 €

16. Za prevzatie údajov a dokladov, ktoré sú náležitosťou žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov

10,00 €

17. Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis

1,50 € 

18. Zrušenie podnikania u ohlasovacej živnosti

bez poplatku 

19. Výpis z obchodného registra

4,00 € 

  

Poznámky:

Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku. Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona, sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku.

Na poplatok podľa bodu 7 nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien. 

Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov ulíc a obcí, alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.

Poplatok podľa bodu 1, 3, 4, 7, 13, 15 sa nevyberie, ak sa úkony vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise v zn. neskorších predpisov).

Súdne poplatky za prvozápis právnických osôb podľa Zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, položka 17

Úkon vo veciach obchodného registra z návrhu

Poplatok

na prvý zápis akciovej spoločnosti

829,50 €

iných právnických osôb

331,50 €

 fyzickej osoby podnikateľa

165,50 €

 organizačnej zložky podniku právnickej osoby

331,50 €

 organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa

33,00 € 

 podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby

331,50 €

 podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby

165,50 €

Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku. (§ 6 ods. 4 zák. č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)