Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2019, piatok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
R O Z H O D N U T I E - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Chtelnica“, Obec Chtelnica. (343,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou - „Rozšírenie verejného vodovodu Vrbové, Šteruská cesta“ - Mesto Vrbové (232,7 kB) pdf
Povolenie na osobitné užívanie vôd. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - „SO 04 Predĺženie verejného vodovodu“ , „Vŕtaná studňa“, „SO 06 Odvodnenie prístupovej komunikácie – vsakovanie“ - A care, s. r. o., Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany. (422,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu a upustenie od ústneho pojednávania - „Vodovodná prípojka - verejná časť – Vodovod – Drahovce ul. Bratislavská“ (219,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu a upustenie od ústneho pojednávania - „SO-07 Vodovod (E.1.3.1.-Vodovod)“, „SO-08 Kanalizácia (E1.3.2.-Kanalizácia)“ - Bytové domy – Piešťany, Holllého ulica (226,3 kB) pdf
Upovedomenie o začatí konania vo veci vyhlásenia ochrannej zóny v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, s cieľom zabezpečiť ochranu hniezdnej lokality chráneného druhu živočícha v katastrálnom území obce Moravany nad V. (211,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu a upustenie od ústneho pojednávania - „SO 04 Predĺženie verejného vodovodu“ , „Vŕtaná studňa“, „SO 06 Odvodnenie prístupovej komunikácie – vsakovanie“ (224,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - „Areálový rozvod dažďovej kanalizácie“ - LASON, s.r.o. (229,1 kB) pdf
ROZHODNUTIE - „SO.B2.1 Vodovod“, „SO B2.2 Vodovodné zaústenia“, „SO C2.2 Vodovodné zaústenia“ „SO.C3.1 Kanalizácia“, „SO. C3.2 Kanalizačné zaústenia“, „SO.B4 Dažďová kanalizácia“, „SO.C4 Dažďová kanalizácia“ - ALACRES s.r.o., V. Kostoľany (482,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania na vodnú stavbu verejnou vyhláškou a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania - „Farma na chov rýb“ - Róbert Bajzík, Hlohovec (219,6 kB) pdf