Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Tlačové správy


:


Dôležité informácie
17. 03. 2020

Minulý týždeň sme v spolupráci s odborníkmi a neziskovými organizáciami, ktoré sa venujú rómskym komunitám, pripravili analýzu situácie a návrhy riešení, zameraných na obmedzenie šírenia sa koronavírusu v marginalizovaných komunitách (MRK). Rómske komunity sú vysoko...

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách
14. 01. 2020

Rezort vnútra vyhlásil dňa 19. decembra 2019 ďalšiu výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je  spolufinancovaná zo zdrojov...

Chudobou je ohrozených až 85 % domácností z marginalizovaných rómskych komunít, ukazuje nový výskum EU SILC MRK
09. 01. 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejnil databázu údajov a prvé výsledky ďalšieho výskumu, realizovaného v rámci monitorovania integračného úsilia. Ide o špeciálne zisťovanie EU SILC MRK, ktoré bolo pripravené v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Zisťovanie bolo...

Deklarácia proti hliadkovaniu občianskych združení v osadách
08. 01. 2020

My, dolu podpísaní starostovia, primátori a aktivisti deklarujeme, že sme proti samovoľnému hliadkovaniu rôznych občianskych združení v našich obciach a mestách. Naše osady nie sú cvičiskom pre neziskové organizácie. Hlboko odsudzujeme medializované násilné činy v obciach...

Rómski starostovia: Nepotrebujeme, aby nám hliadkovali neziskovky
03. 01. 2020

Dňa 3.1.2020 sa v obci Toporec konalo pracovné stretnutie, ktoré zvolal splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Na stretnutí sa riešili otázky spolunažívania v súvislosti s udalosťami predošlých týždňov. Stretnutia sa zúčastnilo 70 ľudí, medzi nimi rómski starostovia,...

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2020 !
18. 12. 2019

Dňa 18.12. 2019 zverejnil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2020 !   V zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 18. decembra 2019 vyhlasujeme  výzvu na predkladanie žiadostí na podporu...

Ministerstvo vnútra pokračuje v podpore budovania kapacít v materských školách
17. 12. 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlási v najbližších dňoch ďalšiu výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá bude...

Zverejnili sme žiadosti o zapojenie sa do Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca.
03. 12. 2019

ÚSVRK dňa 3.12.2019 zverejnil Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí o zapojenie sa do Národného projektu  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovanýh rómskych komunít II. V rámci predmetných Oznámení sa môžu poskytovatelia služby...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.