Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. február 2023, streda
 

Na podporu očkovania vznikla ďalšia kampaň, tentokrát sa zameriava na rómske komunity

01. 04. 2021

„Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“ Takáto výzva zaznieva zo série videí pripravených Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorých cieľom je podporiť záujem obyvateľov o očkovanie.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) spustil informačnú kampaň s názvom „Pridaj sa k nám, poď sa očkovať!“. Jej zámerom je podporiť verejný záujem a celospoločenské úsilie v boji proti pandémii COVID-19, a to podnietením záujmu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít o očkovanie.

Kampaň pozostáva zo série krátkych videí, v ktorých vystupujú zástupcovia rôznych profesií. Svoju skúsenosť s očkovaním a samotným priebehom približujú napríklad učiteľka, starostka obce, terénny sociálny pracovník, regionálny koordinátor či zdravotná sestra. „Oslovili sme ľudí z rôznych profesií a pýtali sme sa ich na ich osobné a profesionálne dôvody, pre ktoré očkovanie podporujú. Ich skúsenosť s očkovaním je dôležitým posolstvom, ktoré môže prispieť k zníženiu obáv z očkovania“, hovorí splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. 

Práve obavy z očkovania a fakt, že ani obyvatelia marginalizovaných komunít nie sú voči dezinformáciám a hoaxom imúnni, sú jedným z dôvodov, pre ktorý sa Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity rozhodol online kampaň realizovať. Medzi najčastejšie obavy patrí strach z vedľajších účinkov alebo pochybnosť, či vakcína dokáže zaočkovaného ochrániť pred nakazením koronavírusom. Vyplýva to z interného prieskumu zameraného na vnímanie ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách, ktorý úrad realizoval.

Ambíciou ÚSVRK je zvýšiť mieru povedomia obyvateľov MRK, posilniť pocit bezpečia, povzbudiť ich a odovzdať im zrozumiteľné inštrukcie ohľadom procesu a priebehu očkovania, jeho výhodách či možných vedľajších účinkoch tak, aby mali dostatok faktov pri rozhodovaní sa. Okrem informácií k očkovaniu kampaň pripomína dôležitosť prevencie, ktorá je v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19 naďalej nevyhnutná.

Kampaň bude prebiehať v digitálnom prostredí najbližšie dva až tri mesiace, videá budú šírené na sociálnych sieťach a tiež prostredníctvom kanálu Youtube.

Kampaň k očkovaniu je súčasťou aktivít v rámci Národného projektu NP COVID MRK („Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít”), ktorý bude prebiehať minimálne do septembra 2021. Hlavným cieľom projektu je zdravotnícka osveta v súvislosti s ochorením COVID-19; v prípade krízovej situácie aj cielená intervencia v podobe materiálnej či komunikačnej podpory. Medzi preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 v MRK patrí aj podpora očkovania. Viac o projekte a možnosti zapojiť sa: https://www.minv.sk/?oznamenie-pre-zapojenie-sa.

V súvislosti s očkovaním ÚSVRK pomáha aj priamo v teréne. Využíva prítomnosť terénnych pracovníkov v rámci rôznych pomáhajúcich profesií z národných projektov, ktoré pôsobia priamo v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami. Tí informujú o postupe pri registrácii a v prípade potreby asistujú aj pri samotnej registrácii tých obyvateľov, ktorí nemajú prístup k internetu.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.