Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Nový projekt pomôže samosprávam, škôlkam aj deťom

03. 06. 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pokračuje v opatreniach, ktoré majú uľahčiť zavedenie povinnej predškolskej výchovy do praxe. V spolupráci s občianskym združením eduRoma a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) prichádza s projektom zameraným na posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní.

,,Projekt vznikol ako reakcia na plánované legislatívne zmeny v predškolskej príprave. Cieľom je zmapovať a zlepšiť pripravenosť samospráv na zavedenie a rozšírenie povinnej predškolskej prípravy v kontexte nízkej predškolskej zaškolenosti rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Spoločne s odborníkmi pre túto oblasť pracujeme na tom, aby sme boli pripravení na všetky okolnosti a prípadné komplikácie, ktoré by mohli so zavedením povinných škôlok súvisieť a včas ich odstránili“, vysvetľuje splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Podľa údajov Agentúry EÚ pre ľudské práva z roku 2016 (EU-MIDIS II) materskú školu navštevuje len približne 34% rómskych detí v porovnaní s  77% nerómskych detí vo veku od 4 rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky. Práve predškolské vzdelávanie pritom často zohráva dôležitú úlohu v otázke úspešnosti vo vzdelávacom systéme i na trhu práce.

Rozšírenie predprimárneho vzdelávania si však na strane slovenských obcí a miest vyžiada nielen zvýšenie priestorových kapacít, ale aj kapacít týkajúcich sa odbornej pripravenosti samospráv, vrátane vedenia materských škôl a pedagogického aj nepedagogického personálu.

povinná predškoslá dochádzka

V projekte chceme výskumne zmapovať názory samosprávnych aktérov týkajúce sa implementačných bariér, ktoré môžu pri rozširovaní škôlok nastať. Rovnako chceme dať priestor aj rómskym rodičom, aby mohli definovať bariéry, ktorým v súčasnosti v prístupe k predprimárnemu vzdelávaniu čelia. Takéto zmapovanie situácie na samosprávnej úrovni umožní cielenejšie nastavenie podpory pre obce a ďalších miestnych aktérov v poskytovaní kvalitného predprimárneho vzdelávania“, hovorí analytička Lucia Kováčová z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý zabezpečí výskumnú časť projektu.

Na výskumnú časť bude nadväzovať poskytovanie asistencie vybraným samosprávam a  personálu materských škôl. Pôjde hlavne o oblasť posilnenia manažérskych zručností, scitlivovania školských tímov, práce s rodinou a celkového vytvárania inkluzívneho prostredia pre deti zo znevýhodneného prostredia.

"Pre štát musí byť vzdelávanie chudobných rómskych detí v procese zavádzania povinnej materskej školy jednou z vážnych výziev na ďalšie obdobie. Štát zatiaľ nie je pripravený saturovať vzdelávacie potreby rómskych detí v predškolských zariadeniach. Preto eduRoma začína spolupracovať aj s úradom splnomocnenca pre rómske komunity, aby sme spoločne túto výzvu naplnili", uvádza Vlado Rafael, riaditeľ občianskeho združenia eduRoma.

Výstupom projektu bude príručka pre samosprávy, ako zabezpečiť efektívne riadenie materských škôl a inklúziu všetkých detí pri rozširovaní predprimárneho vzdelávania. Výskum i pilotné poskytovanie asistencie samosprávam a materským školám však prinesie poznatky a príklady dobrej praxe aj pre Ministerstvo školstva SR a ďalšie orgány štátnej správy o potrebách samospráv v kvalitnom poskytovaní predprimárneho vzdelávania s osobitným zreteľom na deti zo zraniteľných skupín. 

,,Projekt PPV - Posilnenie odborných kapacít v predprimárnom vzdelávaní v kontexte inklúzie rómskych detí“ podporil Active Citizenship Fund – Slovakia. Realizácia projektu bude prebiehať od júna 2019 do novembra 2020.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.