Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2022, štvrtok
 

Nový vzdelávací projekt PRINED lepšie pripraví rómske deti deti do základnej školy

23. 05. 2014

K národným projektom zameraných na marginalizované rómske komunity, ktoré realizuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pribudol ďalší. Projekt inkluzívnej edukácie(PRINED) v uplynulých dňoch podpísal minister školstva Dušan Čaplovič a dnes bol za účasti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka predstavený verejnosti. 

„Som veľmi rád, že spúšťame v spolupráci s Ministerstvom školstva a MPC projekt, ktorý vychádza zo zásad rómskej reformy a ktorý výrazne zmení výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov na Slovensku tak, že rómski žiaci nebudú neoprávnene končiť v drahých špeciálnych základných školách, ktoré nám vychovávajú profesionálnych poberateľov sociálnych dávok, ale naopak, dopomôže, aby títo žiaci nadobudli lepšie poznatky, ktoré budú predpokladom k získaniu kvalifikácie,“ uviedol splnomocnenec Peter Pollák.

 Projekt nadväzuje na praxou overené projekty MPC Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Významnou aktivitou je zavedenie celodenného výchovného systému v základných školách, ktorý už dnes oceňujú školy zapojené do pilotného projektu MRK1. „Cieľom je zaujímavou a inovatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole, umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň potrebnú k zlepšeniu ich prospechu a venovať sa aktivitám, ktoré ich zaujímajú dlhší čas,“ uviedla manažérka projektu MRK1 Eva Kaduková. V súčasnosti sa v rámci projektu MRK2 úspešne aplikuje v 110 materských školách inkluzívny model vzdelávania (IMV), ktorý bude zavedený aj materských školách zapojených do projektu PRINED. „IMV má pomôcť lepšej pripravenosti detí z MRK pred vstupom na základnú školu a podporiť tak ich sociálnu inklúziu,“ hovorí Peter Jarošinec, manažér projektu MRK2.  Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg). Budú pôsobiť v školách a aj v teréne pracovať s deťmi, ktoré nenavštevujú materskú školu a majú rok pred nástupom na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 „Projekt opäť ako jeho predchodcovia (MRK1 a MRK2) prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvorí 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z toho 200 bude pôsobiť v základných školách a 50 v materských školách,“ uviedol manažér projektu Peter Dolíhal. Úlohou asistentov bude pomáhať učiteľom a dosiahnuť užšiu spoluprácu školy s rodinou rómskych detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

 Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napr. hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov a krúžkov.  Projekt, ktorý potrvá do novembra 2015, je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov.  Metodicko-pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstva školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Má tri regionálne pracoviská a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.