Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. február 2023, piatok
 

Obce majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do národného projektu na zmiernenie následkov koronavírusu v obciach - splnomocnenkyňa vlády SR pozýva obce, aby sa zapojili

05. 11. 2020

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pozýva starostov, aby sa čo najskôr zapojili do národného projektu, ktorého cieľom je podporiť riešenie aktuálnych nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou     marginalizovaných rómskych komunít (MRK), nachádzajúcich sa vo všetkých krajoch Slovenska, mimo Bratislavského.

Pre obce, ktoré sa do projektu zapoja, ponúka národný projekt viacero podporných

a finančných mechanizmov, ktoré presadzujú:

1)    prevenciu šírenia nákazy COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách a      obciach,

2)    riešenie dôsledkov pandémie COVID-19 v týchto obciach.

 

Hlavné ciele národného projektu

-     Zdravotnícka osveta, vrátane osvety proti šíreniu pandémie COVID-19.

-     Zlepšenie štandardov hygieny.

-     Lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej    zdravotnej starostlivosti.

 

Hlavné podporné a finančné mechanizmy pre obce

-     Možnosť vytvoriť pozíciu terénneho asistenta / asistentky a preplatenie mzdových       nákladov, vrátane odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne, a to v období do apríla 2021.  Maximálna celková cena práce je stanovená na 1103,00 EUR.

Pri pokračovaní projektu vzniká možnosť predĺženia podpory financovania mzdy          terénneho asistenta,  o ktorej budeme informovať.

-     Materiálno-technické zabezpečenie v prípade krízovej situácie (napr. potravinové        balíčky).

-     Mesačný paušál, vo výške cca 400 EUR na pokrytie výdavkov spojených s napĺňaním úloh terénneho asistenta a s realizáciou opatrení proti šíreniu COVID-19 v obydliach MRK a obciach (napr. dezinfekcia, potravinové balíčky, ochranné pomôcky, dostupné lieky, a pod.).

-     Jednorazová finančná pomoc pri krízových situáciách  (na základe predloženia žiadostí a identifikovania potrieb danej lokality). Detaily budú zverejnené čoskoro.

-     Podpora národných krízových tímov pri riešení nepriaznivých situácií súvisiacich s      ochorením COVID-19, a to v oblastiach:

a) potraviny, strava a voda,

b) hygiena a sanitácia,

c) zdravie a karanténa,

d) komunikácia, mediácia a podpora.

 

 

 

Aké konkrétne benefity prinesie projekt pre marginalizované rómske komunity a pre obce?

-     Navrhnutie a prijatie preventívnych opatrení v súvislosti s COVID-19.

-     Zdravotnícka osveta a zvýšenie informovanosti o COVID 19 v obci.

-     Zníženie rizika prenosu nákazy v celej obci vďaka rýchlemu a včasnému monitorovaniu stavu šírenia nákazy v MRK.

-     Metodická a odborná podpora od 4 poradných krízových tímov (potraviny, strava a voda, hygiena a sanitácia, zdravie a karanténa, komunikácia a mediácia).

-     Pomoc s prípravou krízového plánu pre prípad pandémie v obci.

-     Pomoc pri prekonávaní psychickej záťaže a konfliktných situácií v reakcii na opatrenia proti šíreniu COVID-19.

 

Ktoré obce sa do projektu môžu zapojiť?

Do národného projektu sa môže už teraz zapojiť 354 obcí, ktoré v súčasnosti nemajú inú pomáhajúcu profesiufinancovanú z európskych štrukturálnych a investičných fondov a sú uvedené v Atlase rómskych komunít z roku 2013 a 2019.

 

Národný projekt ponúka podporu aj pre ostatné lokality nachádzajúce sa v Atlase        rómskych komunít, 2013 a 2019:

 

-     Metodická a odborná podpora od 4 poradných krízových tímov (potraviny, strava a voda, hygiena a sanitácia, zdravie a karanténa, komunikácia a mediácia).

-     Jednorazová finančná pomoc pri krízových situáciách  (na základe predloženia žiadostí a identifikovania potrieb danej lokality). Detaily budú zverejnené čoskoro.

 

 Ako sa prihlásiť:

Prihlásiť sa možno jednoduchým spôsobom, vyplnením online formulára na týchto linkoch:

Formulár Žiadosť o zapojenie sa pre oprávnené obce TU

Formulár Žiadosť o zapojenie sa pre neziskové organizácie TU

 

Neviete, či do tejto kategórie patrí vaša obec?

Zoznam obcí, ktoré môžu získať podporu v rámci tohto národného projektu, nájdete v oznámení v prílohe č.7 alebo nám napíšte na TA.13G4@TL4PG1FQD3@.

 

Názov projektu: Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Operačný program Ľudské zdroje.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.