Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Obce s rómskymi komunitami môžu žiadať splnomocnenkyňu vlády o pomoc pri zamedzení šírenia koronavírusu: Štartuje národný projekt COVID– 19

07. 11. 2020

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková a poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák navštívili obce Žehra, Jarovnice, Sabinov a Čirč, ktoré ležia v okresoch, zaradených medzi najviac zasiahnuté  šírením ochorenia COVID-19. Informovali o pláne pomoci pre obce s rómskymi komunitami v čase druhej vlny pandémie. Obaja ubezpečili starostov obcí a samosprávy, že Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity realizuje, a vie poskytnúť adresnú a konkrétnu pomoc obciam a mestám. Pripravený je národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK, do ktorého sa môže zapojiť 344 obcí. Zapojené obce dostanú podporu prostredníctvom financovania miezd terénnych asistentov, ktorí budú pracovať pre obec pri zabezpečovaní informovanosti, osvety, zmierňovaní krízových situácií a zabezpečovaní materiálnej pomoci.    

 „Posledné mesiace sme intenzívne pracovali na príprave národného projektu, ktorý by bol cielene zameraný na podporu obcí, v ktorých sú rómske komunity a sú vystavené šíreniu ochorenia COVID-19. Myšlienka, aby sme sa pustili do prípravy takéhoto projektu vznikla preto, aby sa ľudské kapacity a pomoc dostali do obcí, v ktorých nie sú žiadne pomáhajúce a podporné profesie – terénni asistenti, asistenti osvety zdravia, asistenti učiteľa a miestne občianske poriadkové služby a pod. Pozývam preto obce, aby sa zapojili do národného projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK. Získajú kvalitných terénnych asistentov a asistentky a krízové tímy, ktoré pomôžu pri mediácií, zabezpečovaní sanitácie alebo vody a hygieny,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Do národného projektu sa môžu zapojiť obce, ktoré nemajú inú pomáhajúcu profesiu financovanú z európskych štrukturálnych a investičných fondov a sú uvedené v Atlase rómskych komunít z roku 2013 a 2019.  Pridanou hodnotou je, že taktiež  ponúka podporu aj pre ostatné lokality nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít, 2013 a 2019 a poskytne im metodickú a odbornú podporu od 4 poradných expertných  tímov  a jednorazovú finančnú pomoc pri krízových situáciách.

Myšlienku národného projektu podporuje aj Peter Pollák, poslanec Európskeho parlamentu: „Osobne som spolupracoval pri príprave národného projektu COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách. Mám skúsenosti s pôsobením v rámci krízových štábov na celoslovenskej, ale aj okresnej úrovni, bol som v obciach, ktoré sa borili s reálne veľkými problémami pri uzavretí komunít v apríli, počas prvej vlny koronavírusu. Tento národný projekt považujem za vynikajúci nástroj na to, aby sa už nezopakovali situácie z jari tohto roka. Oceňujem, že prináša efektívnu pomoc najmä pre obce, ktoré aktuálne nemajú k dispozícii pomáhajúce profesie. Vyzdvihol by som aj jeho pridanú hodnotu. Tou je najmä to, že nezabúda ani na obce, kde pôsobia terénni asistenti, miestne občianske poriadkové služby či asistenti zdravia a ponúka podporu aj týmto samosprávam.“  

Obce, ktoré sa zapoja do zmieneného projektu získajú najmä:

-     podporu pri riešení krízových situácií v čase šírenia ochorenia COVID-19, 

-     možnosť vytvoriť pozíciu terénneho asistenta/asistentky a preplatenie mzdových       nákladov, vrátane odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne,

-     materiálno-technické zabezpečenie v prípade krízovej situácie (dezinfekcia, ochranné pomôcky, lieky...),

-     jednorazová finančná pomoc pri krízových situáciách poskytnutá na základe predloženia žiadostí a identifikovania potrieb danej lokality.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.