Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK

30. 06. 2020

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil  oznámenia  pre obce z Atlasu rómskych komunít 2013 mimo zoznamu tzv. 150-tky, o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (NP TSP a TP)  a do národného projektu Komunitné služby  mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS MRK).

 

Do NP TSP a TP sa môžu zapojiť obce nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít 2013, podľa prílohy č. 1b Sprievodcu a ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 do 250. Môžu to byť aj MVO, ktoré chcú terénnu sociálnu prácu vykonávať v týchto obciach. Obec môže v rámci projektu zamestnať 1 terénneho sociálneho pracovníka, prostredníctvom ktorého budú v obci môcť byť poskytované služieb príslušníkom z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom aktivít  projektu je začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií. ÚSVRK  vám v rámci projektu uhradí mzdu terénneho sociálneho pracovníka, kancelárske potreby, telekomunikačné služby, cestovné náklady, ochranné pomôcky pre TSP a náklady na realizáciu senzibilizačných, preventívnych a vyhľadávacích aktivít. Počas doby realizácie projektu vám budú radiť zamestnanci ÚSVRK, ktorí budú aj koordinovať a metodicky usmerňovať ako terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu vykonávať. Všetky ďalšie informácie nájdete tu alebo môže priamo kontaktovať regionálnych koordinátorov svojho regiónu. Kontakty na nich sú tu.  

 

V rámci NP KS MRK je oznámenie určené pre poskytovateľov jednej z troch sociálnych služieb krízovej intervencie(Komunitné centrum, Nízkoprahové denné centrum, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu)  pôsobiacich na území mimo 150 obcí v zmysle prílohy č. 4 Oznámenia (XLS, 122 kB). Zameranie národného projektu je na poskytovanie sociálnych služieb Komunitné centrum, Nízkoprahové denné centrum, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu a rozvoj komunitnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach. Poskytovateľovi služieb zapojenému  do NP KS MRK sú uhrádzané finančné prostriedky na výkon práce odborného pracovníka – garanta, odborného pracovníka a asistenta odborného pracovníka, a finančné prostriedky na ostatné výdavky (na prácu s cieľovou skupinou a kancelárske potreby zamestnancov).  Poskytovateľ služby, ktorý má záujem o zapojenie sa do národného projektu vyplní elektronicky a následne písomne zašle „Žiadosť o zapojenie sa do NP KS MRK“ v súlade s Oznámením o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP KS MRK. V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP KS MRK, resp. s podmienkami zapojenia sa Poskytovateľa sociálnej služby do tohto projektu, môžete kontaktovať hlavnú projektovú manažérku mailom na martina.servanska@minv.sk, telefón: 02 509 44 954.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.