Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Štátny tajomník Rudolf Urbanovič sa stretol s dobrovoľnými hasičmi a členmi rómskych komunít v Giraltoviach a vo Svidníku

30. 09. 2019

Pracovné stretnutie s primátormi Giraltoviec a Svidníka, s dobrovoľnými hasičmi a miestnymi rómskymi komunitami absolvoval vo štvrtok 26. septembra 2019 štátny tajomník rezortu vnútra Rudolf Urbanovič. S predstaviteľmi samosprávy preberal témy dobudovania miestnej komunikácie, rekonštrukcie hasičskej stanice a vybudovanie komunitného centra vo Svidníku.

Mestá Giraltovce a Svidník sú ukážkovými miestami, kde vedia rómske komunity žiť  slušne a čisto. Spolunažívanie v týchto mestách je na vysokej úrovni. V Giraltovciach sú takmer všetci muži zamestnaní, ich  rodiny žijú bytoch nízkeho štandardu, o ktoré sa starajú. „Veľkým prínosom pre život ľudí, je komunitné centrum v Giraltovciach, ktoré supluje školský klub mládeže.

Rómovia v týchto lokalitách majú slušné bývanie, o ktoré dbajú

Je tu mnoho mimoškolských aktivít, deťom sa tu venujú a pracujú s nimi. Obyvatelia sú bez dlhov, riadne pracujú, systém je tu dobre nastavený. Tu vidno výsledky dobre robenej  terénnej sociálnej práce", ocenil prácu samosprávy i samotných občanov Rudolf Urbanovič.

So zástupcami miestnych rómskych komunít

Rovnaké komunitné centrum by potrebovalo pre podporu svojich obyvateľov i mesto Svidník. Komunitné centrum totiž plní úlohu akéhosi multifunčkného centra pre matky s deťmi, kde sa podporujú, vzdelávajú a stretávajú.

Stretnutie s hasičmi

Druhou kľúčovou témou stretnutia bola problematika miestnych dobrovoľných hasičských zborov. Hasičská zbrojnica DHZ obce Giraltovce nutne potrebuje rekonštrukciu. Hasiči  zo Svidníka disponujú len slabým technickým vybavením. Štátny tajomník MV SR vyjadril podporu  a preverí, prečo nebolo žiadostiam týchto miest vyhovené.

Stretnutie s hasičmi

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.