Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2022, utorok
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity víta zmeny v oblasti vzdelávania rómskych detí

18. 06. 2015

Navrhované zmeny, ktoré sa týkajú vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sú správnou odpoveďou Slovenskej republiky k výhradám Európskej únie, ktoré sa týkajú nedodržiavania zákazu segregácie rómskych detí vo výchove a vzdelávaní. Slovenská republika nemôže ospravedlňovať existujúcu segregáciu vo vzdelávaní incestom, ale prijatím systémových opatrení.

Predložené opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú v súlade s predstavou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a nie sú v rozpore s aktivitami navrhovanými v Správnej ceste – rómska reforma a v súčasnosti Revidovaným akčným plánom pre oblasť vzdelávania. Na tému Revidovaného akčného plánu a problémov o vzdelávaní rómskych detí sa splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák stretol aj so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR Romanou Kanovskou. Navrhované opatrenia MŠVVaŠ SR kopírujú odporúčania Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.    

 „Vítame, že ministerstvo školstva sa začalo zaoberať problémom oddeľovania rómskych detí a ich zaraďovania do špeciálnych škôl.  Je pozitívne, že opatrenia sa sústreďujú na konkrétne aktivity proti segregácii a sprísňujú kontrolu nad zaraďovaním detí do špeciálnych škôl a ich diagnostiku. Upozornil by som na to, že vzdelávanie predstavuje komplex problémov, ktorým treba venovať pozornosť. Za negatívum čiastočne považujem, že tieto zmeny  nepredstavujú komplexný balík opatrení vo vzdelávaní rómskych detí. V predloženom zozname chýba legislatívne zabezpečenie povinnej predškolskej výchovy od 3 rokov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a účasť na celodennom výchovnom systéme, ktorý by deťom poskytol priestor a odborný dohľad nad prípravou a vyučovaním na nasledujúci deň,“ uviedol k navrhovaným opatreniam MŠVVaŠ SR Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Zmeny sa netýkajú ani nastavenia adekvátnej podpory pri prechode žiakov zo základnej školy na strednú školu a zlepšenia ich študijných výsledkov. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity považuje uvedené opatrenia ako celok  za začiatok reformy vo vzdelávaní a výchove detí.  Prospech z týchto prvých krokov, ktoré si nevyžadujú významné náklady zo štátneho rozpočtu budú mať všetky deti, nielen tie zo  sociálne znevýhodneného prostredia. „Navrhnuté zmeny v legislatíve sú základom pre zmeny v školstve. Po tomto kroku by malo nasledovať dôsledné vykonávanie týchto opatrení, aby tieto opatrenia skutočne priniesli očakávané výsledky. Na konci týchto zmien majú byť vzdelané deti ,“ dodal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.   Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude rokovať so zástupcami MŠVVaŠ SR aj o ďalších opatreniach navrhovaných úradom.   

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.