Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zverejnil 2 nové výzvy !!!

10. 05. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje Výzvu na školenie terénnych zdravotných asistentov a Výzvu na školenie  terénnych zdravotných koordinátorov pre Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj. Výzvy na školenie sú realizované na základe prípravy projektu Zdravé komunity. 
Výber uchádzačov bude prebiehať 20.05.2013 na základe zaslaných dokumentov (životopis, dotazník, doklad o vzdelaní). Výber uchádzačov bude posudzovať komisia Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Tí uchádzači, ktorí nezašlú požadované 3 dokumenty do 19. mája 2013, nebudú do výberu uchádzačov/ uchádzačiek zaradení. Celé znenie Výzvy na školenie terénnych zdravotných asistentov a Výzvu na školenie  terénnych zdravotných koordinátorov nájdete na internetovej stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske  komunity  http://www.minv.sk/?skolenie_asistenti a http://www.minv.sk/?vyzva_koordinatori

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.