Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych komunít je zverejnená

11. 04. 2013

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňom 11. apríla 2013 vyhlasuje Výzvu číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Termín uzávierky výzvy je 25. máj 2013.
Podľa zákona č. 526/2010 Z. z. dotáciu na účely podľa § 2 možno poskytnúť subjektom podľa § 3
a) občianskemu združeniu,
b) nadácii,
c) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
d) obci,
e) vyššiemu územnému celku,
f) rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,
g) právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu7) a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
h) Slovenskému červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu, registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) záujmovému zdrueniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, 
j) neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky. 

Celé znenie Výzvy číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie  o poskytnitie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nájdete v na internetovej stránke http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod v kategórii Dotačná schéma 2013.

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.