Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2021, utorok
 

Výzva pre facilitátorov programu Progress pre Košický a Prešovský kraj

17. 09. 2013

Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje Výzvu pre facilitátorov/ky pre Košický a Prešovský kraj. Výzva je realizovaná v rámci medzinárodného projektu “Investícia v rannom detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie Rómov”, podporeného zo zdrojov Európskej Komisie (programu PROGRESS). 

Informácie o pracovnom mieste

 • pracovná zmluva na dobu určitú do 31.12.2014 (plný úväzok)
  • Miesto práce:  program ponúka pracovné miesto pre 2  facilitátorov/ facilitátorky (1x Prešov a 1x Košice) s teritoriálnou pôsobnosťou výkonu pre každého facilitátora v 3 vybraných obciach/ mestách pre Košický kraj: Drienovec, Jasov, Medzev a pre Prešovský kraj: Sabinov, Žehňa, Stará Ľubovňa
  • Ponúkaný plat (brutto):  700 EUR
  • Termín nástupu do pracovného pomeru:   01.10.2013             

Náplň práce facilitátorov/ facilitátorky: 

-          implementácia aktivít programu PROGRESS (v termíne od 1. 10. 2013 do 31.12.2014), ktoré zahŕňajú:

 • absolvovanie školenia/ tréningu, zameraného na prácu s rómskymi matkami
 • pravidelný kontakt facilitátora s vybranými skupinami rómskych matiek s cieľom ich aktívneho zapájania do predškolskej prípravy svojich detí,
 • príprava komunitných stretnutí,
 • komunikácia s materskými škôlkami, s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy,
 • komunikácia so zvolenými zástupcami obcí, v ktorých sa budú implementovať aktivity programu
 • odovzdávanie mesačných výkazov manažmentu programu s detailným popisom vykonanej práce
 • účasť na stretnutiach s projektovým tímom. 

Požiadavky na výber facilitátora/ky:

Požadované vzdelanie: minimálne stredoškolské vzdelanie (ukončené maturitou)

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s prácou v rómskych komunitách (min 5 rokov), skúsenosti s prácou s rómskymi ženami (výhodou)

Jazykové znalosti: ovládanie materinského jazyka rómskych žien a detí (pre Prešovský kraj – rómsky jazyk a pre Košický kraj rómsky a maďarský jazyk)

Počítačové zručnosti:  Microsoft Excel- základy, Microsoft Word- základy, Microsoft Powerpoint- základy

Osobné predpoklady a zručnosti: motivácia aktívne sa zapájať do života komunity, komunikatívnosť, flexibilita, korektnosť, kreatívnosť, bezúhonnosť 

 V prípade záujmu o miesto terénneho facilitátora prosím zašlite:

1.  štrukturovaný životopis,

2.  kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia maturitného vysvedčenia, resp. diplomu nemusí byť overená notárom) a

3.  vyplnený dotazník, ktorý nájdete tu na adresu : TA.13G4@ELSUG2.3SZ@  alebo v listinnej forme zašlite požadované dokumenty na adresu Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Pribinova ul. č. 2, 812 72 Bratislava do 20. septembra  2013. Na obálku je potrebné uviesť  Projekt Progress - neotvárať.

 Výber uchádzačov bude prebiehať 23. septembra 2013 na základe zaslaných životopisov a vyplneného dotazníka. Výber uchádzačov bude posudzovať komisia, zložená z manažmentu projektu. Tí uchádzači, ktorí nezašlú požadované 3 dokumenty do 20. septembra 2013, nebudú do výberu uchádzačov zaradení.

Úrad si vyhradzuje právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Uchádzači, ktorí sa dostali do užšieho výberu, budú 23. septembra 2013 kontaktovaní za účelom telefonického interview s projektovou manažérkou.

V prípade doplňujúcich otázok k tejto výzve prosím kontaktujte projektovú manažérku, Mgr. Tímeu Kardos, PhD. na telefónnom čísle 0907 242 770.

 

Základné informácie k Programu Progress: Investícia v ranom detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie Rómov

 Projekt Progress overí v praxi na Slovensku dve hlavné aktivity zamerané na Rómske matky, ktoré sa osvedčili v pilotnom projekte Dobrý začiatok realizovanom Rómskym vzdelávacím fondom. Ide o aktivity zamerané primárne na rómske matky. V Maďarsku počas pilotného projektu v rokoch 2010 – 2012 tieto aktivity výrazne zlepšili vzdelávania detí v rodine, spoluprácu rómskych rodičov so školami a škôlkami ale aj postoje rómskych matiek k vzdelávaniu.

Projekt sa skladá z dvoch prepojených aktivít:

1.  Čítanie detských kníh – matky sa budú pravidelne stretávam a pod odborným vedením čítať detské knihy, ktoré potom môžu doma čítať so svojimi deťmi. Facilitátori skupín budú navštevovať rizikové rodiny a pomáhať rodičom pri práci s deťmi.

2.  Program spolupráce rodiny, materskej školy a komunity – umožní rodičom zapojiť sa do prípravy aktivít pre deti v materskej škole, čím sa zlepší spolupráca rodiny a materskej školy a sprostredkovane aj dochádzka detí.

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.