Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2022, pondelok
 

Zoznam obcí zapojených do národného projektu Take away

30. 07. 2015

Na základe rozhodnutia Európskej komisie bol dňa 9. decembra 2014 schválený operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Z tohto multifondového operačného programu budú v rámci dvoch prioritných osí financované projekty zamerané na integráciu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. 

Z Atlasu rómskych komunít bolo na základe „Zjednodušeného indexu podrozvinutosti“(ZIP) zadefinované poradie 150 obcí, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi  pomoci prostredníctvom pripraveného súboru programov, ktorý pozostáva zo základného balíka tzv. Take away. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „USVRK“)  ako budúci realizátor vybraných národných projektov vykonal  v období od marca do apríla 2015  osobné stretnutia so zástupcami 150 miestnych samospráv. Cieľom pracovných stretnutí bolo prostredníctvom štrukturovaného dotazníka  zmapovať  ich záujem o realizáciu opatrení a investícií, ktoré budú podporované v rámci prioritnej osi Integrácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu  a Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dňa 27.7.2015 uskutočnil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  za prítomnosti štátneho tajomníka MV SR  Mariana Saloňa, generálnej riaditeľky   Sekcie európskych programov MV SR – Rut Erdélyiovej prezentáciu výsledkov prieskumu na ktorej sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MPaRV SR, MZ SR, MVaRR SR.   Následne  ÚSVRK distribuoval  150 obciam Čestné vyhlásenie k zapojeniu sa do   Národného projektu „Take away“.  Z celkového počtu oslovených obcí sa 136 zástupcov miestnych samospráv písomne zaviazalo k vstupu do NP „Take away“,      14 obcí sa, z rôznych príčin, do projektu nezapojí.  Z tohto dôvodu ÚSVRK oslovil ďalšie obce, na základe ZIP, ktoré sú v tomto čase v riešení.

Zoznam obcí, ktoré sa zapoja do realizácie Národného projektu Take away, zoznma obcí, ktoré sa odmietli zapojiť do Národného projektu Take away a zoznam obcí, ktoré boli oslovené zapojiť sa do Národného projektu Take away nájdete tu (PDF, 205 kB).   

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Dňa 30.06.2016 ÚSVRK predložil spracované návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolu s podpornou dokumentáciou Ministerstvu vnútra SR, ktoré je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje. Jedná sa o dva národné projekty a to Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít I. a Národný projekt  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – 1. fáza.