Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre správne právo

Komisia je odborným útvarom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Podľa čl. 7 ods. 1 Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky je zriadená pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Stála pracovná komisia prerokúva a posudzuje pridelené návrhy vyhlášok a návrhy opatrení ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, príp. iného orgánu štátnej správy. Na základe uznesenia legislatívnej rady prerokúva a posudzuje aj návrhy zákonov a návrhy nariadení vlády.

Predkladateľ doručí podklady potrebné na prerokovanie návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu v rozsahu podľa požiadaviek Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky tak v písomnej, ako aj v elektronickej podobe najneskôr v posledný piatok pred plánovaným predbežným termínom rokovania.

Termíny rokovaní Stálej pracovnej komisie na rok 2020:

 • 7. 2. 2020
 • 27. 2. 2020
 • 5. 3. 2020
 • 2. 4. 2020
 • 7. 5. 2020
 • 4. 6. 2020
 • 2. 7. 2020
 • 6. 8. 2020
 • 3. 9. 2020
 • 1. 10. 2020
 • 5. 11. 2020
 • 3. 12. 2020.

Podľa čl. 8 ods. 3 v spojení s čl. 5 ods. 4 Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky sa na rokovaní stálej pracovnej komisie o jednotlivých bodoch programu zúčastňuje štatutárny zástupca alebo ním poverený zástupca predkladateľa. Okrem tejto osoby je potrebná aj účasť aspoň jedného zamestnanca legislatívneho útvaru predkladateľa.

JUDr. Gabriel Zaťko

tajomník komisie
Telefón 02/4859 2224