Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. apríl 2020, nedeľa
 

Starostlivosť o životné prostredie

ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA

„V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom“.


POSÚDENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA § 16a (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách)


 

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Oznamenie o vyrube podla osobitnych predpisov OU-KE-OSZP3-2020/021152 zo dna 10.03.2020 - zverejnené 11.03.2020 (209,7 kB) pdf
Vyhradené miesto na území Prírodnej rezervácie Viniansky hradný vrch - zverejnené 10.03.2020 (6,5 MB) zip
Rozhodnutie- stavebné povolenie „Betonáreň Magnezitárska 9,Košice“- zverejnené dňa 2.03.2020 (396,6 kB) pdf
Záznam z prerokovania zámeru na vyhlásenie PR Vihorlatský prales - zverejnené 29.01.2020 (1,5 MB) zip
Parkovací dom VSD Staničné námestie 1, Košice- povolenie VS - zverejnené dňa 20.12.2019 (669,5 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Parkovací dom VSD, Staničné námestie 1, Košice) – zverejnené dňa 20.11.2019 (3,3 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Oznámenie zámeru na vyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales (časť lokality UNESCO „Bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“, časť území...) - zverejnené dňa 11.11.2019 (4,3 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci ukončenia realizácie plánu prác pre environmentálnu záťaž Košice - Staré Mesto - Malinovského kasárne) – zverejnené dňa 06.11.2019 (695,6 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Obytný súbor NT3 - kolaudácia vodných stavieb SO03, SO04, SO06, SO07, SO08) – zverejnené dňa 16.10.2019 (3,7 MB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného konania - zverejnené dňa 6.09.2019 (861,4 kB) pdf
Oznámenie kolaudačného konania - zverejnené dňa 6.09.2019 (418,2 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie – predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby „Košice-Juh-Mongolská ulica-Kanalizácia“ a „Košice-Juh-Mongolská ulica-Vodovod“ - zverejnené dňa 10.06.2019 (1,6 MB) pdf
Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže Čeľovce – sklad pesticídov - zverejnené 23. 05. 2019 (11,3 MB) pdf
Oznámenie o začatí konania vo veci schvaľovania plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže Čeľovce – sklad pesticídov - zverejnené 23.05.2019 (698,5 kB) pdf
Návrh Programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Markušovská transgresia paleogénu (časť územia európskeho významu SKUEV0286 Hornádske vápence) na obdobie rokov 2018 – 2047 - zverejnené dňa 25.04.2018 (5,0 MB) zip
Oznámenie o návrhu Programu starostlivosti o národnú prírodnú pamiatku Spišský hradný vrch - zverejnené dňa 4.06.2018 (4,0 MB) zip
Oznámenie o návrhu Programu starostlivosti o prírodnú pamiatku Ostrá hora - zverejnené dňa 4.06.2018 (6,9 MB) zip
Verejná vyhláška –„Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ (Ul. Františka Rákocziho) – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – zverejnené dňa: 27. 06. 2018 (284,9 kB) pdf
Verejná vyhláška Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice – Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, C&S Consulting, s. r. o. – zverejnené dňa: 15. 8. 2018 (902,7 kB) pdf
Verejná vyhláška Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice – Košická futbalová aréna II. Etapa – oznámenie o začatí stavebného konania – zverejnené dňa: 22. 8. 2018 (2,5 MB) pdf
Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Slovenský raj - zverejnené dňa 14.09.2018 (9,2 MB) zip
"Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2019 - 2048" - zverejnené dňa 14.11.2018 (6,0 MB) pdf
Verejná vyhláška Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice – Záznam z verejného prerokovania Návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2019 – 2048 – zverejnené dňa: 22. 11. 2018 (144,8 kB) pdf
Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Slovenský raj na roky 2019 - 2048 - zverejnené dňa 26.11.2018 (6,0 MB) pdf
Rozhodnutie - „Povolenie vodných stavieb – INTERPORT SERVIS, kat. úz. Železiarne“ - zverejnené dňa 16.04.2019 (4,5 MB) pdf