Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Starostlivosť o životné prostredie

ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA

„V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom“.

>>ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA<<


>>KONANIA NA ÚSEKU EIA/SEA<< so všetkými dokumentmi


POSÚDENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA § 16a (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov)

 
 
Dokumenty na stiahnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie [PR] Pralesy Slovenska - lokalita Zbojnícka dolina) – zverejnené dňa 22.09.2020 (1,5 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie [PR] Pralesy Slovenska - lokalita Marocká hoľa) – zverejnené dňa 22.09.2020 (1,7 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie [PR] Pralesy Slovenska - lokalita Domková) – zverejnené dňa 22.09.2020 (1,9 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie [PR] Pralesy Slovenska - lokalita Diel) – zverejnené dňa 22.09.2020 (1,5 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie [PR] Pralesy Slovenska - lokalita Berdo) – zverejnené dňa 22.09.2020 (1,4 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie [PR] Pralesy Slovenska - lokalita Beňatinský les) – zverejnené dňa 22.09.2020 (1,7 MB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie [PR] Pralesy Slovenska - lokalita Múr) – zverejnené dňa 22.09.2020 (10,5 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie [PR] Pralesy Slovenska - lokalita Krivec) – zverejnené dňa 22.09.2020 (11,3 MB) zip
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie [PR] Pralesy Slovenska - lokalita Fedkov) – zverejnené dňa 22.09.2020 (11,4 MB) zip
Rozhodnutie č.:OU-KE-OSZP3-2020/008644 zo dňa 08.09.2020, vozidlo Citroen Xsara, EČV: PO-897ET, vlastník Mgr. Martin Páral, Arm. gen. Svobodu 42, Prešov nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom - zverejnené dňa 21.09.2020 (366,5 kB) pdf
Oznámenie o vyrúbe podľa osobitných predpisov OU-KE-OSZP3-2020/030005 zo dňa 10.06.2020 - zverejnené dňa 10.06.2020 (197,8 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša“ (Ul. Františka Rákocziho) – rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia, č. OU-KE-OSZP2-2020/...) – zverejnené dňa 08.06.2020 (178,5 kB) pdf
Program starostlivosti národnej prírodnej pamiatky Markušovské steny (časť územia európskeho významu SKUEV0286 Hornádske vápence) na obdobie rokov 2018 – 2047 [aktualizovaný] - zverejnené 03.06.2020 (3,1 MB) pdf
Rozhodnutie v zmysle § 67 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o tom, že vlastníctvo k vozidlu EČV KE 846HD vlastníka a držiteľa Roman Hudák, Sadovnícka 24, Košice, nenadobúda štát - zverejnené dňa 25.05.2020 (335,7 kB) pdf
„Business centre Košice III, Štúrova ulica, Košice“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania - zverejnené dňa 12.05.2020 (160,4 kB) pdf
„Košická futbalová aréna“ – stavebné úpravy – oznámenie o začatí kolaudačného konania - zverejnené dňa 27.04.2020 (223,5 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice (Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia č. OU-KE-OSZP2-2018/003187 zo dňa 21.06.2018 vodnej stavby „Rozšírenie spla...) – zverejnené dňa 23.04.2020 (242,2 kB) pdf
Oznamenie o vyrube podla osobitnych predpisov OU-KE-OSZP3-2020/021152 zo dna 10.03.2020 - zverejnené 11.03.2020 (209,7 kB) pdf
Vyhradené miesto na území Prírodnej rezervácie Viniansky hradný vrch - zverejnené 10.03.2020 (6,5 MB) zip
Záznam z prerokovania zámeru na vyhlásenie PR Vihorlatský prales - zverejnené 29.01.2020 (1,5 MB) zip