Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. november 2019, streda
 

Štátna vodná správa

NOVÉ:

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci zmena stavby "Intenzifikácia ČOV Čachtice - zmena stavby pred dokončením" - predĺženie termínu ukončenia stavby pre žiadateľa Obec Čachtice. (PDF, 133 kB)


O Z N Á M E N I E   o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania vo veci vydania vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) v platnom znení  súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) na vodné stavby - objekty: SO 07 predĺženie verejného vodovodu, SO 08 Predĺženie verejnej kanalizácia, SO 09 Dažďová kanalizácia budované v rámci stavby: "IBV Kočovce - Rakoľuby" na pozemkoch parc. č. 5414, 5416, 5432, 5433, 5434 a 222/1 v k. ú. Rakoľuvy a o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na osobitné užívanie vôd - na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z navrhovaných komunikácií obj. SO 09 Dažďová kanalizácia do podzemných vôd - vsakovacích šácht, pre stavebníka Greško stav, s.r.o., Trenčianska 2401/17, 915 01  Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 376 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  - P O Z V Á N K A  na pracovné stretnutie, vodárenský zdroj NBH-1 Nová Bošáca - návrh ochranných pásiem.
(PDF, 83 kB) 


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  -  R O Z H O D N U T I E   povolenie zmeny stavby "Kanalizácia Považany" - obj. SO 01 Kanalizácia, SO 02 Prečerpávacie stanice, SO 03 NN prípojky pre prečerpávacie stanice, SO 04 Kanalizácia - výtlačné potrubie na ČOV Nové Mesto nad Váhom, pred jej dokončením - predĺženie termínu dokončenia stavby pre stavebníka Trenčinaske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín. (PDF, 545 kB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  -  O Z N Á M E N I E  o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania - stavba "Kanalizácia Potvorice" č.j. OU-NM-OSZP-2019/012506-2/HD1 zo dňa 16.10.2019.
(PDF, 2 MB)


V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A  -   R O Z H O D N U T I E  povolenie zmeny stavby "Intenzifikácia ČOV Čachtice - zmena stavby pred dokončením" - zmena sa týka: obj. SO 04 Prekrytie uskladňovacej nádrže kalu, SO 06 Stavebné úpravy v prevádzkovej budove, PS 02 Intenzifikácia biologického stupňa čistenia, PS 03 Meranie a regulácia, umiestnenej na pozemkoch v k.ú. Čachtice, pre stavebníka Obec Čachtice /IČO 00311464/.
(PDF, 1 MB)