Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Štátna vodná správa

NOVÉ:

R O Z H O D N U T I E   o dodatočnom vodoprávnom povolení a o kolaudáciii vodnej stavby vydané Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, odborom starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1  zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) podľa § 26 ods. 4 vodného zákona v súlade s § 88a  ods. 9 stavebného  zákona na vodnú stavbu – objekt: Uličný vodovod, vetva C-1 vybudovaný v rámci stavby: "Obytná skupina rodinných domov, ul. Nová - Kočovce" na pozemkoch parc. reg. C č. 222/1,  189/117, 189/1, 189/65, 192/3 a 229/1 v k. ú. Rakoľuby pre žiadateľa Procering, s.r.o., Slovanská č. 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 48 295 876 v zastúpení  stavebníkov p. Kočického Petra, bytom Piaristická č. 270/38, 911 01 Trenčín a Mgr. Robskú Danicu, bytom Ludmanská č. 1499/3, 040 01 Košice. (PDF, 885 kB)


V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A   - vodoprávne povolenie OU-NM-OSZP-2020/001159-014 zo dňa 1.6.2020, stavebník Porsche Werkzeugbau s.r.o., Štúrova 1, Dubnica nad Váhom.
(PDF, 796 kB)


R O Z H O D N U T I E   o povolení vodnej stavby č.j. OU-NM-OSZP-2020/005331-003 zo dňa 22.05.2020: "Horná Streda - vodovod" vetva "A" - vodovodná vetva "A" - potrubie HDPE, PE100, DN 150 v dĺ. 1002,5 m, vodovodné odbočenia: DN 25/1´´/ 57 ks, DN 50/2´´/ 7 ks na pozemkoch reg. C-KN par.č. 1324/92, 1324/528, 1324/28, 1349, 1350/1, reg. E-KN parc.č. 1349, 1351/1 v k-ú. Horná streda, pre stavebníka Obec Horná Streda.
(PDF, 574 kB)


R O Z H O D N U T I E   o dodatočnom vodoprávnom povolení stavby č.j. OU-NM-OSZP-2020/000299-09/HD1 zo dňa 21.05.2020: "Rodinný dom" v rozsahu - čistiareň odpadových vôd AT6, kanalizačné potrubie PVC-U-D125 v dĺ. 2,5 m (prívod OV do ČOV), kanalizačné potrubie PVC-U-D125 v dĺ. 2,5 m (odvedenie OV do vsakovacej jamy), vsakovacia jama s drenážnou trubkou, na pozemku reg. C-KN parc. č. 530/6 v k.ú. Horná Streda, pre stavebníčku: Alena Kubániová, Valová 4261/10 Piešťany, zastúpenej Getrúdou Kubániovou a Miroslavom Kubánim, Valová 4261/10, Piešťany.
(PDF, 638 kB)


O Z N Á M E N I E   o pokračovaní vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania verejnou vyhláškou vo veci povolenia vodnej stavby: „Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu - ul. Kukučínova, Nové Mesto n/V." v rozsahu vodovodná VETVA „B-2-3-2" - HDPE DN 100 mm dĺžky 142,0 m umiestnenej na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 700/4, 700/5 a parc. reg. „E“ č. 1746/501 (zodpovedajúcej parc. reg. „C“ č. 700/2) v k. ú. Nové Mesto nad Váhom  podľa § 26 vodného zákona v  súlade s § 66 a § 127a stavebného zákona pre stavebníka Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín 5.
(PDF, 717 kB)


O Z N Á M E N I E   O   Z R U Š E N Í   vodoprávneho konania verejnou vyhláškou z dôvodu preventívnych opatrení vydaných MV SR dňa 11. 03. 2020 a 13. 03.2020 na zamedzenie šírenia nákazy spôsobenej koronavírusom 2019-nCoV Vám oznamuje, že pokračovanie vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby: „Odstránenie havarijného stavu verejného vodovodu – ul. Kukučínova, Nové Mesto n/V.“ v rozsahu vodovodná VETVA „B-2-3-2“ - HDPE DN 100 mm dĺžky 142,0 m umiestnenej na pozemkoch  parc. reg. „C“ č. 700/4, 700/5 a parc. reg. „E“ č. 1746/501 (zodpovedajúcej parc. reg. „C“ č. 700/2) v k. ú. Nové Mesto nad Váhom  podľa § 26 vodného zákona v súlade s § 66 a § 127a stavebného zákona, ktoré bolo tunajším úradom zvolané pozvánkou pod č. j. OU-NM-OSZP-2020/003507-006 zo dňa 25. 02. 2020 na  deň 26. 03. 2020 (štvrtok) o 09. 00. hod. so stretnutím pozvaných na Okresnom úrade Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, VIII. poschodie č. dv. 815  sa  r u š í.   Po skončení zákazu Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie opätovne zvolá pokračovanie vodoprávneho konania vo vyššie uvedenej veci na základe nového oznámenia. (PDF, 541 kB)