Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Štátna vodná správa

05.10.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu, I. etapa“ v k. ú. Brodzany (PDF, 204 kB)

30.09.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „IBV Jilemnického, Partizánske – Prekládka kanalizácie“ (PDF, 204 kB)

29.09.2020 Verejná vyhláška – rozhodnutie - dodatočné povolenie zmeny vodnej stavby „Región Partizánske – odvedenie odpadových vôd“ súčasne s povolením na užívanie vodnej stavby vzhľadom k tomu, že stavba je dokončená na pozemkoch v k. ú. Partizánske, Malé Bielice, Veľké Bielice, Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť, Kolačno, Veľké Uherce a Malé Uherce (PDF, 217 kB)

23.09.2020 Verejná vyhláška – Rozhodnutie – stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie „Vetva AC-2“, Malé Uherce“ v k. ú. Malé Uherce (PDF, 202 kB)

04.09.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie - stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „Napojenie inžinierskych sietí na IBV Šimonovany, SO 02 – Vodovod HDPE D110“ (PDF, 211 kB)

25.08.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „IBV Jilemnického, Partizánske - Prekládka kanalizácie“ (PDF, 178 kB)

28.07.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie – stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „02 IX Bošany, SO 401 Prekládka verejného vodovodu (PDF, 204 kB)

14.04.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie – odvolanie rybárskeho hospodára Štefana Hudoka – Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Partizánske (PDF, 181 kB)

09.04.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie - stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „IBV – I. etapa Partizánske k.ú. Malé Bielice, rozšírenie kanalizácie“ (PDF, 207 kB)

09.04.2020 Verejná vyhláška – Doručenie oznámenia o začatí vodoprávneho konania na vydanie rozhodnutia na líniovú vodnú stavbu „Región Partizánske – odvedenie odpadových vôd“ (PDF, 88 kB)