Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Štátna vodná správa

21.11.2019 Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Klátova Nová Ves - kanalizácia“ v k. ú. Klátova Nová ves a v K. ú. Janova Ves (PDF, 141 kB)

15.11.2019 Verejná vyhláška – Upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu - dodatočné povolenie zmeny vodnej stavby „ČOV SEVER, Región Partizánske – odvedenie odpadových vôd“ súčasne s povolením na užívanie vodnej stavby vzhľadom k tomu, že stavba je dokončená na pozemkoch v kat. úz. Malé Bielice, Veľké Bielice, Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť, Kolačno, Veľké Uherce a Malé Uherce (PDF, 138 kB)

18.09.2019 Verejná vyhláška – doručenie rozhodnutia - stavebného povolenia a rozhodnutie - stavebné povolenie na vodnú stavbu „Malé Uherce - rozšírenie vodovodu – aktualizácia 2017“ v k. ú. Malé Uherce (PDF, 7 MB)

06.09.2019 Verejná vyhláška a rozhodnutie na vodnú stavbu „IBV Rázdolie“- Daniel Andráš a manželka Katarína Andrášová, Lesná 425/3, Partizánske v k. ú. Malé Uherce (PDF, 9 MB)