Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Štátna vodná správa

28.07.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie – stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „02 IX Bošany, SO 401 Prekládka verejného vodovodu (PDF, 204 kB)

14.04.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie – odvolanie rybárskeho hospodára Štefana Hudoka – Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Partizánske (PDF, 181 kB)

09.04.2020 Verejná vyhláška - Rozhodnutie - stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu „IBV – I. etapa Partizánske k.ú. Malé Bielice, rozšírenie kanalizácie“ (PDF, 207 kB)

09.04.2020 Verejná vyhláška – Doručenie oznámenia o začatí vodoprávneho konania na vydanie rozhodnutia na líniovú vodnú stavbu „Región Partizánske – odvedenie odpadových vôd“ (PDF, 88 kB)

03.04.2020 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „IBV Triangel – Malé Bielice, SO4 – Verejný vodovod HDPE D110, SO50 – Splašková kanalizácia“ (PDF, 180 kB)

19.03.2020 Verejná vyhláška – Doručenie rozhodnutia, stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu“ v k. ú. Brodzany (PDF, 205 kB)

12.03.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o odvolaní rybárskeho hospodára Štefana Hudoka – Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Partizánske (PDF, 125 kB)

12.03.2020 Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vydanie stavebného povolenia na líniovú vodnú stavbu „IBV – I. etapa Partizánske k. ú. Malé Bielice, rozšírenie kanalizácie“ – Róbert Komžík (PDF, 127 kB)