Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2019, utorok
 

Štátny archív v Trnave

Aktuality a podujatia

Počas dní 9. až 25. septembra 2019 sa v Štátnom archíve v Trnave bude konať cyklus prednášok O Trnave pod vežou, vždy so začiatkom o 17:00 hod.

Nasledujúca prednáška:

Prednáška 16.9.2019 (JPG, 2 MB)

Program:

9. 9. 2019 Kone, kočiare a kratochvíle šľachty v 17. a 18. storočí  (JPG, 2 MB)
Denis Pongrácz

10. 9. 2019 Učiteľský divadelný seminár v Trnave (JPG, 2 MB)
PhDr. Romana Luchavová

11. 9. Kultúrno-spoločenské podujatia trnavských spolkov v medzivojnovom období (JPG, 2 MB)
Mgr. Veronika Pauková

13. 9. Trnavské mestské hodiny v 16. storočí (JPG, 2 MB)
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

16. 9. Spolu a proti sebe v dobrom i zlom - spolužitie národností a konfesií v Trnave v období feudalizmu (JPG, 2 MB)
doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

18. 9. Smutný osud krypty Univerzitného kostola v Trnave po roku 1948 (JPG, 2 MB)
PhDr. Júlia Ragačová

20. 9. Ceremoniálne dary mesta Trnava v 16. storočí (JPG, 2 MB)
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.

24. 9. Umelecká tvorba v pozostalosti Teodora Tekela (JPG, 2 MB)
Mgr. Jakub Roháč

25. 9. Perspektívy technických pamiatok v meste Trnava (JPG, 2 MB)
Ing. arch. Miroslav Beňák

[História aktualít]

[História podujatí v archíve]


O nás

Štátny archív v Trnave je zložkou siete štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Je odborným pracoviskom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva štátnu správu na úseku archívov a registratúr v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava.

Základnou právnou normou upravujúcou súčasné postavenie a činnosť archívu je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2003.

Archív na základe vymedzenej vecnej a územnej kompetencie preberá, eviduje, ochraňuje, odborne spracúva a sprístupňuje archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti:

  • štátnych orgánov so sídlom a s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava ako aj od právnických osôb zriadených týmito štátnymi orgánmi,
  • obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava ako aj od právnických osôb zriadených a založených týmito obcami,
  • právnických osôb, ktoré majú sídlo a pôsobia prevažne v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava,
  • významných fyzických osôb miestneho spoločenského života, ktoré majú trvalý pobyt v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava,
  • iných pôvodcov, ktorých určí ministerstvo.

[Viac o nás]

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Štátny archív v Trnave oznamuje, že do ukončenia delimitácií archívnych dokumentov zo Štátneho archívu v Bratislave, sa tieto dokumenty nepredkladajú na štúdium.

Oznamujeme, že Štátny archív v Trnave prevzal dokumenty č.d. Okresného súdu v Trnave z rokov 1951 - 1964 (po číslo 1943 vrátane), Okresného súdu v Hlohovci z rokov 1926 – 1960 (po číslo 158 vrátane) a Okresného súdu v Piešťanoch z rokov 1924 – 1959.