Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Štátny archív v Trnave

Aktuality 

 

PRIJATÉ OPATRENIA V NADVÄZNOSTI
NA MIMORIADNU SITUÁCIU V SR

 • Oznamujeme verejnosti, že od 1. októbra 2020 je podateľňa archívu otvorená v pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.30 hod.
 • Štúdium v bádateľni je umožnené pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 15.00 hod., s vyhradenou prestávkou od 11.00 do 12.00 hod. na vetranie a priebežnú dezinfekciu priestorov bádateľne. Počas prestávky je potrebné opustiť priestory archívu.
 • Každý bádateľ je povinný sa na štúdium vopred objednať, dohodnúť si konkrétny termín, zmenu je potrebné ohlásiť aspoň 24 hod. vopred.
 • Počet bádateľov v bádateľni archívu sa obmedzuje na troch.
 • Vstup bádateľa do archívu a pobyt v bádateľni archívu je možný len s vlastnými ochrannými prostriedkami – riadne nasadené rúško a rukavice, a to po celú dobu štúdia.
 • Každý bádateľ je povinný používať v bádateľni vlastné písacie potreby (pero, ceruzy).
 • Maximálny počet predloženého materiálu upravuje bádateľský poriadok archívu.
 • Archív si vyhradzuje právo neumožniť alebo zrušiť vstup osobám, ktoré nebudú akýmkoľvek spôsobom dodržiavať alebo budú porušovať niektoré z vyššie uvedených nariadení.

[Viac informácií]

[História aktualít]

[História podujatí v archíve]  


O nás

Štátny archív v Trnave je zložkou siete štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Je odborným pracoviskom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva štátnu správu na úseku archívov a registratúr v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava.

Základnou právnou normou upravujúcou súčasné postavenie a činnosť archívu je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2003.

Archív na základe vymedzenej vecnej a územnej kompetencie preberá, eviduje, ochraňuje, odborne spracúva a sprístupňuje archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti:

 • štátnych orgánov so sídlom a s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava ako aj od právnických osôb zriadených týmito štátnymi orgánmi,
 • obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava ako aj od právnických osôb zriadených a založených týmito obcami,
 • právnických osôb, ktoré majú sídlo a pôsobia prevažne v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava,
 • významných fyzických osôb miestneho spoločenského života, ktoré majú trvalý pobyt v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava,
 • iných pôvodcov, ktorých určí ministerstvo.

[Viac o nás]

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznamujeme, že Štátny archív v Trnave prevzal dokumenty č.d. Okresného súdu v Trnave z rokov 1951 - 1964 (po číslo 1943 vrátane), Okresného súdu v Hlohovci z rokov 1926 – 1960 (po číslo 158 vrátane) a Okresného súdu v Piešťanoch z rokov 1924 – 1959.