Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Stránkové dni a hodiny na pracoviskách OR PZ Nové Mesto nad Váhom

OZNAM

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých v súvislosti s prijatím zákona č. 73/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 vydávam nasledovný príkaz na zabezpečenie opatrení na úseku dokladov, zbraní a dopravných evidencií v období od 01. júna 2020 do odvolania.

Dopravné inšpektoráty krajských a okresných riaditeľstiev PZ na úseku dopravných evidencií zabezpečia:

  1. Vybavovanie občanov, ktorí boli objednaní on-line prostredníctvom elektronickej služby, pričom sa budú vykonávať všetky druhy evidenčných úkonov.
  2. Vybavovanie občanov, ktorí sa nemohli objednať prostredníctvom elektronickej služby, budú vybavení na základe vyvolávacieho systému.
  3. Doručenie všetkých vydaných elektronických osvedčení o evidencii časť I na adresy určené občanmi, nie na oddelenia dokladov.

V maximálnej miere vykonávať úkony využitím elektronických služieb, ktoré občania nájdu na stránkach:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/tpreukazy-menu/

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/

 

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru na úseku dokladov budú zabezpečovať:

 Činnosti spojené s vydávaním:

a)        občianskych preukazov bez obmedzení;

Doručovanie občianskych preukazov zamestnanci budú zabezpečovať za podmienok, ktoré boli platné pred 16.03.2020, kedy nadobudol účinnosť príkaz č. PPZ-ODE3-2020/024604-001 zo dňa 12.03.2020, to znamená, že žiadosť o doručenie vyhotoveného občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 1 zákona č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. je spoplatnená podľa Položky 22a písm. d) časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobníka správnych poplatkov. Príslušný správny poplatok sa vyberie.

b)       vodičských preukazov bez obmedzení,

c)        cestovných pasov bez obmedzení.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru na úseku evidencie zbraní a streliva: bez obmedzení.

 

Na všetkých úsekoch akceptovať prekročenie zákonom ustanovených lehôt, ak povinnosť spadá do obdobia vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa zákona č. 73/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vstup do budovy klientského centra bude umožnený len osobám s nasadeným ochranným rúškom alebo respirátorom, rukavicami a vlastným perom, ktoré si musí klient zabezpečiť.

Pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky !

Dodržujte odstup 2 m.

 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Nové Mesto nad Váhom (podľa územno správneho členenia)

Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto n/V 

8:00 - 15:00 h

8:00 - 15:00 h

8:00 - 17:00 h

8:00 - 15:00 h

8:00 - 14:00 h

telefónne čísla:   Nové Mesto n/V 096124  - 3411, 3415, 3422, 3424, 3425,           3414 - výdaj dokladov 
Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Občianske preukazy,cestovné doklady a vodičské preukazy: pre okres Myjava (podľa územno správneho členenia)

Moravská 1, 907 01  Myjava

budova Okresného úradu 

08:00 - 15:00 h

08:00 - 15:00 h 

08:00 - 17:00 h

08:00 - 15:00 h 

08:00 - 14:00 h

telefónne čísla:   Myjava 096124 - 5736, 5737, 5738
Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Zbrojné preukazy: pre okres Nové Mesto nad Váhom a Myjava (podľa územno správneho členenia)

Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto n/V

8:00 - 15:00 h

8:00 - 12:00 h

8:00 - 17:00 h

nestránkový deň

8:00 - 14:00 h

telefónne čísla:    096124  - 3430, 3431

Evidencia vozidiel: pre Nové Mesto nad Váhom (podľa územno správneho členenia)

Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto n/V

8:00 - 15:00 h

8:00 -15:00 h

8:00 - 17:00 h

8:00- 15:00 h

8:00 -14:00 h

telefónne čísla:  Nové Mesto n/V 096124  - 3550, 3551, 3552, 3553
Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Evidencia vozidiel: pre okres Myjava (podľa územno správneho členenia)

Moravská 1, 907 01  Myjava

budova Okresného úradu

08:00 - 15:00 h

08:00 - 15:00 h

08:00 - 17:00 h

08:00 - 15:00 h

08:00 - 14:00 h

telefónne čísla:  Myjava 096124 - 5731, 5732

 

Pracovisko Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Dopravný inžinier: pre okres Nové Mesto nad Váhom a Myjava (podľa územno správneho členenia)

stránkové hodiny určené na konzultácie vo veciach organizácií dopravy, dopravno-technických riešení, dopravno-bezpečnostných situácií na pozemných kmunikáciách 

Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto n/V 

13:00 - 15:00 h

nestránkový

13:00 - 15:00 h

nestránkový

nestránkový

telefónne čísla:   096124-3511