Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. marec 2023, štvrtok
 

Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020

Základným strategickým dokumentom v oblasti integrácie Rómov v Slovenskej republike je Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 (ďalej len „stratégia“). Stratégia bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1 z 11. januára 2012, v ktorom bol zároveň za prvé akčné plány ustanovený Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania Rómov 2005 – 2015 na obdobie rokov 2011 – 2015.

Príprave stratégie predchádzala iniciatíva zo strany Európskej únie (EÚ), a to Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade EÚ, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov nazvané Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (ďalej len „Rámec EÚ“)1 . Dokument v článku 20. vyzýva členské krajiny, aby zlepšili sociálnu a ekonomickú situáciu Rómov uplatňovaním začleňujúceho prístupu v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravotnej starostlivosti, pričom by v prípade potreby zohľadnili Spoločné základné zásady o začleňovaní Rómov, ako aj zabezpečením rovnakého prístupu ku kvalitným službám, a aby na tieto politiky uplatňovali integrovaný prístup a čo najlepšie využívali dostupné finančné prostriedky a zdroje.

Rámec EÚ a stratégia boli následne zohľadnené aj pri príprave Partnerskej dohody o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 20202 . V rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) boli vyčlenené dve prioritné osi, a to prioritná os č. 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a prioritná os č. 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré priamo podporujú implementáciu opatrení sledujúcich zvýšenie miery integrácie Rómov. Podstatné je však pri napĺňaní politík integrácie sledovať dimenziu rovnosti príležitostí a nediskriminácie. Prijatím stratégie sa zlepšil aj monitoring realizácie jednotlivých aktivít, je vytvorená štandardizovaná forma monitorovacej správy, ktorá poskytuje informácie o priebežnom plnení aktivít zo strany jednotlivých aktérov.

Predkladaný materiál vychádza z aktualizácie globálnych cieľov uvedených v stratégii, Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 (ďalej len „programové vyhlásenie vlády“), zhodnotenia pokroku v realizácii predchádzajúcich akčných plánov na roky 2016 - 2018 a iných strategických dokumentov relevantných pre jednotlivé oblasti.

Proces prípravy

Aktualizované akčné plány boli pripravené s využitím participatívnych prístupov. Cieľom participatívneho procesu bolo aktualizovať a validovať globálne a čiastkové ciele prioritných oblastí a pripraviť aktualizované akčné plány pre jednotlivé oblasti. USVRK zriadil pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti pozostávajúce zo zástupcov verejného, akademického a mimovládneho sektora, ako aj zástupcov dotknutých rezortov. Zoznam členov pracovných skupín a harmonogram zasadnutí tematických pracovných skupín je súčasťou predkladaného materiálu ako príloha č. 1. Pri tvorbe akčných plánov stratégie bol uplatnený postup podľa odporúčania bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 645 zo 17. decembra 2014 k Pravidlám zapájania verejnosti do tvorby verejných politík.

 

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]