Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2020, štvrtok
 

Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici

Erb

Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného archívu. Podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a naň nadväzujúceho vykonávacieho predpisu je poverený preberať archívne dokumenty od orgánov a organizácií z oblasti baníctva, hutníctva, geológie a iných príbuzných odvetví všetkých stupňov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. V predarchívnej starostlivosti je k 31. decembru 2015 zaradených 130 organizácií, z ktorých 15 má vlastný archív.

V Slovenskom banskom archíve je ku koncu roka 2015 sústredených 357 archívnych fondov z obdobia od konca 15. storočia po súčasnosť. Archívne fondy obsahujú spisový i obrazový materiál (mapy a plány) a umožňujú vzájomné dopĺňanie poznatkov pri ich využívaní. Slúžia na praktické potreby osôb i inštitúcií (napr. zabezpečenie alebo asanácia starých banských diel, plánovanie obnovy ťažby, poddolovanie konkrétneho územia, projektovanie stavieb, určenie príčin zmien na povrchu a pod.). Využívajú sa tiež na štúdium rôznych tém od histórie baníctva po umenie a šport. Vzhľadom na voľakedajšie začlenenie územia Slovenska do rámca Rakúsko – uhorskej monarchie, v mnohých archívnych fondoch sa nachádzajú dokumenty vzťahujúce sa na rôzne krajiny Európy, hlavne strednej Európy.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM :

Podmienky štúdia :
Viď Zbierku zákonov č. 395/2002, kapitola Prístup k archívnym dokumentom, § 12, 13, 14 a Bádateľský poriadok SBA.

Cenník reprografických služieb (PDF, 73 kB)

Žiadosť o predloženie archívneho dokumnetu (RTF, 42 kB)

Žiadosť o súhlas používať vlastné reprografické zariadenie (RTF, 62 kB)

Žiadosť o vyhotovenie kópií archívnych dokumentov (RTF, 95 kB)

Žiadosť o skenovanie archívnych dokumentov (RTF, 88 kB)

Žiadosť o vydanie odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie vysvedčenia (RTF, 45 kB)

Žiadosť o zverejnenie archívneho dokumentu (RTF, 53 kB)

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Služby pre verejnosť:

Bádateľňa otvorená pondelok až štvrtok od 8. 00 - 15. 15 hod.

Upozornenie

Archív bude pre verejnosť zatvorený od 16. do 27. marca 2019 !!