Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Súhlasy na výrub drevín

OÚ Bytča, odbor starostlivosti o ŽP rozhoduje o vydaní súhlasu  na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce podľa § 47 ods. 3 č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny.

FO a PO je povinná podať pred výrubom:

Žiadosť o výrub (FO aj PO) s uvedením:

-          Údajov o žiadateľovi

-          Údajov o pozemku, na ktorom drevina rastie

-          Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom

-          Špecifikáciu  a počet drevín (druh dreviny, počet, obvod kmeňa vo výške 130 cm, zdravotný stav...)

-          Odôvodnenie výrubu

-          prílohy


Povinné prílohy
- Kópia z katastrálnej mapy
- LV vzťahujúci sa na parcelu s drevinami
- Doklad o uhradení správneho poplatku (FO 10,- Eur, PO 100,- Eur)

Zákonná lehota

30 dní s možnosťou predĺženia o 60 dní

Súhlas na výrub dreviny môže orgán ochrany prírody vydať po splnení nasledovných podmienok:

Dreviny musia byť posúdené z hľadiska:

  a) ekologických funkcií dreviny,

  b) estetických funkcií dreviny,

  c) z hľadiska vplyvov na zdravie človeka.
    (§ 47 ods.3 zákona)


Súhlas na výrub drevín možno vydať  len v odôvodnených prípadoch. ( § 47 ods. 3 zákona)

Odôvodneným  prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny  podľa § 17 ods. 11  vyhlášky č. 24/2003 Z.z. je najmä preukázanie: 

 - zlého zdravotného stavu dreviny, z hľadiska ktorého má drevina malú
    pravdepodobnosť prežitia,

  - nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch, alebo

  - narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

So súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca.
( § 47 ods. 3 zákona)

Po vyznačení výrubu drevín.
( § 47 ods. 3 zákona)

Súhlas na výrub drevín - vzor (DOC, 62 kB)