Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2022, utorok
 

Overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany

Informácie pre technikov požiarnej ochrany a uchádzačov o overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností technika požiarnej ochrany:

 

Zákon NR SR č. 73/2020 Z.z. zo 7.4.2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Čl. VIII

Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších úprav sa dopĺňa takto:

Za § 77b sa vkladá § 77c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠77c

Prechodné ustanovenia  súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

(1)

Osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11, ktorým uplynula platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa považujú za osoby s odbornou spôsobilosťou do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

(2)

Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 6, 7 a 11 sa predlžuje do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

(3)

Lehoty na overovanie odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi na základe žiadostí podaných pred vyhlásením krízovej situácie počas krízovej situácie neplynú.

(4)

Osoby podľa § 30 ods. 2 bez absolvovanej odbornej prípravy a overenia znalostí podľa § 40 ods. 2 môžu vykonávať činnosti podľa § 36 ods. 2 do 31. decembra 2020.“

Miesto konania: 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne,  Štefánikova  20,

911 49 Trenčín,  I. poschodie - zasadačka  č. 107.

Súčasťou prihlášky na overovanie odbornej spôsobilosti pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je v zmysle § 35 ods. (4) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:

  • potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané MV SR,
  • fotokópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti u žiadateľa o pravidelné overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy,
  •  overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania u žiadateľa o overovanie odbornej spôsobilosti po absolvovaní základnej odbornej prípravy.

 

Na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany je potrebné priniesť občiansky preukaz a doklad o zaplatení správneho poplatku za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany vo výške 82,50 €.

 

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 6,50 €.

Položka 5a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu10c) ...............

82,50€

b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu10d) ................

6,50€

 

 

Zoznam miest E-KIOSKOV

Trenčiansky kraj:

Okresný úrad Trenčín (VVS, ZP, KR, SoZP, CDaPK, OP)

Hviezdoslavova 3

Trenčín

Okresný úrad Púchov

Štefánikova 820

Púchov

Okresný úrad Ilava

Mierové námestie 81/18

Ilava

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 36

Nové Mesto n/Váhom

Okresný úrad Partizánske (KR, SoZP)

Námestie SNP 151/6

Partizánske

Okresný úrad Považská Bystrica (VVS, ZP, KR, SoZP, CDaPK, PaL)

Centrum 1/1

Považská Bystrica

Okresný úrad Myjava - KAMO

Moravská 1

Myjava

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou

Námestie Ľ. Štúra 7

Bánovce n/Bebravou

Okresný úrad Prievidza

Dlhá 3

Prievidza