Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Tematická pracovná skupina - zamestnanosť

Oblasť zamestnanosti

 

Globálny cieľ

 

Znížiť rozdiely v zamestnanosti Rómov voči priemeru v SR zlepšením kvality a dostupnosti opatrení APTP[1], prepojenia odbornej prípravy a vzdelávania s trhom práce, podpory nediskriminačného prístupu a uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení v praxi.

 

Čiastkové ciele:

 

Čiastkový cieľ 1.

Zlepšiť prepojenie odbornej prípravy a vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšiť dostupnosť programov zameraných na zlepšenie kvalifikačnej úrovne dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie[2] (UoZ).

 

Indikátor 1:       

Výška verejných finančných zdrojov použitých na realizáciu programov kariérneho poradenstva na základných školách s vyše 20%-ným zastúpením žiakov z prostredia SZP[3] v medziročnom porovnaní.

Indikátor 2:    

Počet žiakov zo SZP[4], ktorým bolo poskytnuté poradenstvo zo strany poskytovateľa verejných služieb zamestnanosti (aktuálne Úrad PSVaR) v medziročnom porovnaní.

Indikátor 3:

Výška verejných finančných prostriedkov určených a prerozdelených na štipendiá a/alebo inú finančnú asistenciu pre jednotlivca (UoZ) potrebnú pre ukončenie programu druhej šance v odbornom vzdelávaní a príprave v medziročnom porovnaní.

Indikátor 4:

Počet dospelých poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ktorí ako formu aktivácie využili možnosť zapojiť sa do programov vzdelávania druhej šance v medziročnom porovnaní.

Indikátor 5:

Počet programov prepájania odborného vzdelávania s trhom práce realizovaných na školách s minimálne 20%-ným zastúpením žiakov z prostredia SZP v medziročnom porovnaní.

Indikátor 6:

Výška verejných finančných prostriedkov určených na realizáciu špecializovaných aktivít programu „Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike“ [5]  explicitne určených pre mladých ľudí z prostredia MRK v medziročnom porovnaní.

Indikátor 7:

Počet aktérov z prostredia MVO zapojených do realizácie špecializovaných aktivít programu „Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike“ explicitne určených pre mladých ľudí z prostredia MRK v medziročnom porovnaní.

Indikátor 8:

Počet dlhodobo nezamestnaných UoZ v okresoch s minimálne 15% mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK zapojených do programov vzdelávania a prípravy pre trh práce v medziročnom porovnaní.

 

 Čiastkový cieľ 2

Zlepšiť účinnosť, kvalitu poskytovania a dostupnosť verejných služieb zamestnanosti a opatrení APTP pre ľudí z prostredia MRK

Indikátor 1:

Percentuálny podiel vyradených dlhodobo nezamestnaných UoZ z evidencie úradov práce soc. vecí a rodiny z celkového počtu evidovaných dlhodobo nezamestnaných UoZ v pôsobnosti úradov práce, soc. vecí a rodiny s nim.15% mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK[6] (údaj za každý okres samostatne ako i priemerná hodnota za všetky relevantné okresy)  v medziročnom porovnaní.

Indikátor 2:

Percentuálny podiel osôb, ktoré ukončili poberanie dávky v hmotnej núdzi z dôvodu úspešného umiestnenia sa na trhu práce v okresoch s minimálne 15% mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK oproti celkovému počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi  v danom okrese v medziročnom porovnaní.

Indikátor 3:

Pomer celkových výdavkov APTP voči výdavkom na opatrenia APTP explicitne zameraných na potreby MRK v medziročnom porovnaní.

Indikátor 4:

Výška verejných finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu programov tranzitívneho charakteru (napr. podpora sociálneho podnikania, medzitrh práce, prestupné zamestnávanie, osobná supervízia...) explicitne zameraných na potreby MRK v medziročnom porovnaní

Indikátor 5:

Počet neverejných poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti poskytujúcich služby zamestnanosti ľuďom z prostredia MRK vo forme tzv. case managementu v medziročnom porovnaní.

Indikátor 6:

Percentuálny podiel evidovaných UoZ v okresoch s minimálne 15% mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK z celkového počtu evidovaných UoZ v danom okrese, ktorým sú služby zamestnanosti poskytované neverejnými poskytovateľmi služieb zamestnanosti v medziročnom porovnaní.

 

Čiastkový cieľ 3

Zlepšiť podmienky zamestnávania ovplyvňujúce zamestnávanie Rómov, s dôrazom na tých z prostredia MRK.

 

Indikátor 1:

Počet realizovaných programov uplatňujúcich inštitút dočasných vyrovnávacích opatrení na trhu práce na základe príslušnosti k rómskej etnicite v medziročnom porovnaní.

Indikátor 2:

Počet osôb, ktoré sa vďaka uplatneniu dočasných vyrovnávacích opatrení[7] zamestnali na minimálne 6 mesiacov, v medziročnom porovnaní.

Indikátor 3:

Počet osôb v okresoch s minimálne 15% mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK využívajúcich možnosť súbehu príjmu zo zamestnania a poberania dávky v hmotnej núdzi v medziročnom porovnaní.

Indikátor 4:

Miera odlivu jednotlivcov využívajúcich možnosť súbehu príjmu zo zamestnania a poberania dávky v hmotnej núdzi na otvorený trh práce v medziročnom porovnaní.

Indikátor 5:

Počet novovytvorených pracovných miest v okresoch s minimálne 15% mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK, pri ktorých vzniku bola využitá možnosť odvodového bonusu v medziročnom porovnaní.

 

Čiastkový cieľ 4

Zlepšiť kvalitu a dostupnosť sociálnych a asistenčných služieb, ktoré sú adresne poskytované v prostredí MRK a majú možný dopad na zamestnateľnosť ľudí z prostredia MRK. 

Indikátor 1

Počet terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov v obciach s prítomnosťou MRK v pracovnoprávnom vzťahu s minimálne 24 mesačnou perspektívou  v medziročnom porovnaní.

Indikátor 2

Počet stabilne, min. 6 mesiacov, fungujúcich komunitných centier financovaných z verejných prostriedkov (EŠIF[8] alebo štátny rozpočet) v obciach s prítomnosťou MRK v medziročnom porovnaní.

Indikátor 3

Výška verejných finančných prostriedkov (EŠIF alebo štátny rozpočet) použitých pre potreby fungovania komunitných centier v medziročnom porovnaní.

Indikátor 4

% komunitných centier financovaných z verejných prostriedkov (EŠIF alebo štátny rozpočet)  z celkového počtu vykazovaných komunitných centier financovaných z verejných zdrojov, prevádzkovaných právnickými osobami z neziskového prostredia v medziročnom porovnaní.

Indikátor 5

Počet exekučných konaní voči fyzickým osobám v okresoch s minimálne 15% mierou obyvateľov žijúcich v prostredí MRK v medziročnom porovnaní.[1] Aktívna politika trhu práce

 

[2] Cieľ sa sústreďuje na cieľovú skupinu dlhodobo nezamestnaných UoZ, nakoľko aktuálne zbierané údaje o zamestnanosti/nezamestnanosti poskytujú len obmedzené informácie o UoZ z prostredia MRK alebo o UoZ rómskeho pôvodu. Je však možné sa spoľahnúť na všeobecne akceptovaný predpoklad, že výrazne % dlhodobo nezamestnaných UoZ je z prostredia MRK. Súčasne si uvedomujeme, že nie každý dlhodobo nezamestnaný UoZ je Róm alebo je z prostredia MRK.

 

[3] Vysvetlenie dôvodov použitia termínu „SZP“ viď v časti „Vzdelávanie“

 

[4] SZP – sociálne znevýhodnené prostredie

 

[5] Program Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike bol schválený uznesením vlády SR č. 195 z 23.4.2014 ako súčasť Národného programu reforiem, pre viac info. viď str. 44-46 dokumentu

[6] Zoznam okresov je určený na základe údajov z Atlasu rómskych komunít 2013 v kombinácii s vybranými údajmi Štatistického úradu

[7] Za dočasné vyrovnávacie opatrenie je v tomto kontexte možné vnímať aj uplatnenie soc. aspektu vo VO v súvislosti so zamestnávaním ľudí z prostredia MRK

[8] EŠIF – Európske štrukturálne a investičné fondy

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]