Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Tlačivá a formuláre odboru starostlivosti o životné prostredie

V Z O R Y   T L A Č Í V   - podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov. (PDF, 247 kB)

Postup vypĺňania určujú jednotlivé prílohy Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 246, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 366/2015 Z.z.

Postup vypĺňania tlačív:
 
Príloha č.  1  - Evidenčný list odpadu (PDF, 375 kB) 

Príloha č.  2  - Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (PDF, 437 kB) 

Príloha č.  7  - Evidenčný list skládky odpadov (PDF, 388 kB) 

Príloha č.  8  - Evidenčný list úložiska (PDF, 348 kB) 

Príloha č.  9  - Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti (PDF, 331 kB)

Príloha č. 11 - Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (PDF, 317 kB)
 
Príloha č. 12 - Sprievodný list nebezpečného odpadu (PDF, 267 kB)

Príloha č. 13 - Ohlásenie o vozidlách (PDF, 234 kB) 

Príloha č. 14 - Ohlásenie o batériach a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi (PDF, 280 kB) 

Príloha č. 15 - Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom (PDF, 319 kB)

Príloha č. 16 - Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v SR a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov (PDF, 352 kB)

Príloha č. 17 - Ohlásenie o zbere odpadov z obalov (PDF, 284 kB) 

Príloha č. 18 - Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v SR a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov (PDF, 880 kB)

Príloha č. 19 - Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami (PDF, 392 kB) 

Príloha č. 20 - Ohlásenie o spracovaní elektroodpadu (PDF, 907 kB)

Príloha č. 22 - Ohlásenie o spracovaní starých vozidiel (PDF, 283 kB)

Príloha č. 23 - Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie (PDF, 753 kB)

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z.

Príloha č.  7  - Identifikačný list nebezpečného odpadu (PDF, 331 kB)

Príloha č.  8  - Potvrdenie o prijatí použitých PCB a zariadenia obsahujúceho PCB do zariadenia na zneškodňovanie PCB (PDF, 405 kB)

Príloha č. 18 - Oznámenie o držbe zariadenia obsahujúceho PCB (PDF, 234 kB)

Príloha č. 19a - Žiadosť o registráciu podľa § 98 zákona (RTF, 137 kB)
 
Príloha č. 20 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii starého vozidla (PDF, 256 kB)
 

Žiadosti

Žiadosť ku kolaudácii stavby (PDF, 208 kB)


Žiadosť o vyjadrenie k PD stavby (PDF, 141 kB)

 

Tlačivá na úseku ochrany ovzdušia

Formuláre pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa legislatívy platnej na Slovensku

 

Žiadosti a tlačivá na úseku ochrany prírody a krajiny

Žiadosť o výrub dreviny (PDF, 209 kB)

Oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov (RTF, 53 kB)

Oznámenie o výrube pri bezprostrednom ohrození (RTF, 54 kB)

Oznámenie o výrube pri obnove ovocných drevín (RTF, 61 kB)