Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. december 2017, Piatok
 

Priority ministerstva vnútra v roku 2017

11. 01. 2017

V roku 2017 má rezort vnútra vytýčených viacero priorít

Program obnovy policajných budov

Pokiaľ ide o bezpečnosť, situácia na Slovensku je lepšia ako v roku 1988. Máme menej trestných činov a historicky najvyššiu objasnenosť. Pomohli tomu aj naše masívne investície do polície a jej materiálno-technického vybavenia. V minulom volebnom období došlo k výraznej obmene vozového parku, nakúpilo sa nové oblečenie, vybavenie, taktické vesty pre policajtov a došlo po 23 rokoch aj ku kompletnému prezbrojeniu Policajného zboru. Chceme pristúpiť k poslednej fáze modernizácie Policajného zboru, a to sú investície do obvodných oddelení. Aby priestory, kde prichádzajú ľudia, ktorých práva boli porušené, zodpovedali 21. storočiu a aby aj policajti, ktorí v týchto priestoroch pracujú, boli spokojnejší. Pre policajné služby prvého kontaktu, teda najmä pre obvodné oddelenia a PMJ, zaviesť záznamové kamery na monitorovanie kontaktov s verejnosťou - napríklad počas služobných zákrokov. Očakávame od toho výrazný protikorupčný dopad, ale aj menej pochybností pri vyhodnocovaní v prípade sťažností či obvinení z nečinnosti polície. To by malo, rovnako ako je tomu v zahraničí, prispieť k prehĺbeniu dôvery k polícii a zlepšiť vzťahy občan-polícia.

Výrobný podnik ministerstva vnútra dáva prácu nezamestnaným

V minulom období sme vo Svidníku otvorili fabriku na výrobu a montovanie plastových okien, ktoré sú najčastejšie vymieňané na starých policajných budovách. Tento projekt sa osvedčil, pretože zamestnáva ľudí, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní. Momentálne tu pracuje 22 ľudí. Vzhľadom na veľký počet budov vo vlastníctve ministerstva a dopyte po oknách zo strany úradov plánujeme túto výrobu v roku 2017 rozšíriť a prijať nových zamestnancov. Plánujeme tiež otvoriť podnik na výrobu nábytku, ten by sme radi umiestnili do ďalšieho regiónu s vysokou nezamestnanosťou. Vytvorili by sme tak niekoľko desiatok pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných. Momentálne hľadáme vhodné priestory pre nový podnik v oblasti Revúcej, Poltára, Rimavskej Soboty alebo Spišskej Novej Vsi.

Posilnenie polície v problémových lokalitách

Rezort vnútra sa ďalej plánuje venovať miestam a lokalitám, kde žijú problémové sociálne vylúčené skupiny a dochádza tu k častým porušeniam zákona, ako sú krádeže do domov a chát. My sa tomuto problému venujeme dlhodobo, napríklad v prípade Jarovníc, kde žije najväčšia sociálne vylúčená komunita, došlo k zlepšeniu bezpečnostnej situácie. Sú však lokality, kde drobná kriminalita stále obťažuje ľudí, a preto tu potrebujeme posilniť prítomnosť polície. Ide zhruba o dvesto sociálne vylúčených komunít. Naším cieľom je posilniť v spolupráci so starostami obcí kamerové systémy v týchto lokalitách, navýšiť v nich počet slúžiacich policajtov alebo otvárať nové vysunuté obvodné oddelenia. Na obvodných oddeleniach v jednotlivých krajských riaditeľstvách Policajného zboru sú už v súčasnosti zriadené funkcie starších referentov pre prácu v komunitách, ktorí pracujú s problémovými sociálne vylúčenými skupinami. V roku 2016 sa počet týchto referentov niekoľkokrát zvyšoval. V súčasnosti je ich spolu 283. Pre porovnanie - v roku 2006 ich bolo 18.

Ďalšia podpora dobrovoľných hasičov

Dobrovoľné hasičské zbory obcí na Slovensku sa dočkali v uplynulých rokoch najväčšej výmeny techniky od čias komunizmu, vďaka čomu je Slovensko lepšie pripravené na boj s prírodnými katastrofami, akými sú povodne či požiare. Do regiónov putovala užitočná technika, ktorá bude  dlhé roky slúžiť dobrovoľným hasičom pri ich obetavej práci. Obciam sme odovzdali viac ako 920 prívesných vozíkov s protipovodňovou technikou, a to aj vďaka podpore z fondov Európskej únie z minulého programového obdobia 2007 - 2013. Samosprávy ďalej dostali 550 hasičských áut Iveco Daily, 150 repasovaných vozidiel Tatra 815 a Tatra 148 z majetku Hasičského a záchranného zboru a zrepasovalo sa 150 vozidiel z majetku obcí a miest. Dnes je tak každá druhá obec lepšie vybavená na účinný boj proti veľkej vode a iným prírodným živlom. V podpore dobrovoľných hasičských zborov obcí chceme pokračovať aj naďalej. Táto investícia sa určite vyplatí. Ako dobrý príklad slúži povodeň na Dunaji v roku 2013, keď práve nasadením 500 dobrovoľných hasičov sme zachránili hrádzu pri Komárne, a kým Slovensko počítalo škody v desaťtisícoch eur, naši susedia či už Rakúsko alebo Maďarsko v miliónoch. Počas tohto volebného obdobia chceme podporiť 300 dobrovoľných hasičských zborov, ktoré dostanú novú techniku, a pustiť sa chceme aj do infraštruktúry, teda dobudovania hasičských zbrojníc. Ministerstvo vnútra podporuje fungovanie dobrovoľných hasičských zborov obcí, ich materiálno-technické zabezpečenie, odbornú prípravu či preventívnovýchovnú a odbornú výcvikovú činnosť aj finančne prostredníctvom dotácií. Vlani bola rozdelená suma viac ako 2,5 milióna eur, v roku 2017 plánujeme prerozdeliť sumu viac ako štyri milióny eur.

 Zabezpečenie záchranárov aj pomocou eurofondov

Tu treba spomenúť operačný program Kvalita životného prostredia, pre ktorý je ministerstvo vnútra sprostredkovateľským orgánom v novom programovom období 2014-2020. Na priority v gescii rezortu vnútra je možné čerpať 234 miliónov eur zo zdrojov EÚ a 23 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Cieľom je podporiť aktivity, ktoré zvýšia bezpečnosť obyvateľov SR v súvislosti s meniacou sa klímou a prírodnými katastrofami. V roku 2016 boli schválené prvé dva projekty týkajúce sa výzvy zameranej na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov z predošlého roka. Na základe jedného z projektov bude Horská záchranná služba vybavená špecializovanou technikou na pátranie po nezvestných osobách na území postihnutom katastrofou, vyhľadávanie zavalených alebo zasypaných obetí a ich záchranu v mestských aglomeráciách aj v horskom teréne. Projekt Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér bude zas realizovať Hasičský a záchranný zbor a Letecký útvar MV SR. Na tieto dva projekty je určených 40,5 miliónov eur z prostriedkov EÚ. V roku 2017 plánuje ministerstvo vnútra v rámci tohto operačného programu vyhlásiť tri výzvy, ktoré budú zamerané na ob-lasti zvládania mimoriadnych udalostí a zvýšenia efektívnosti manažmentu v čase ich vývoja.

 Klientske centrá štátnej správy

V oblasti služieb pre obyvateľov budeme pokračovať v budovaní klientskych centier štátnej správy. Doteraz sme otvorili 50 klientskych centier. Klientske centrá sú k dispozícii občanom v Nitre, Galante, Kežmarku, Senci, Snine, Starej Ľubovni, Stropkove, Svidníku, Topoľčanoch, Levoči, Humennom, Bánovciach nad Bebravou, Bytči, Púchove, Zlatých Moravciach, Trnave, Veľkom Krtíši, Štúrove, Želiezovciach, Šahách, Žarnovici, Detve, Partizánskom, Ilave, Krupine, Sabinove, Myjave, Gelnici, Novom Meste nad Váhom, Hnúšti, Spišskej Starej Vsi, Hlohovci, Turčianskych Tepliciach, Brezne, Košiciach, Prešove, Dolnom Kubíne, Malackách, Šali, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Považskej Bystrici, Bratislave, Medzilaborciach, Revúcej, Nových Zámkoch, Bardejove, Poltári, Tvrdošíne a Veľkých Kapušanoch. V roku 2017 by k nim mali pribudnúť ďalšie, a to v Trenčíne, Žiline, Kysuckom Novom Meste, Žiari nad Hronom a Sobranciach. V mnohých mestách máme problém nájsť a získať vhodný priestor pre umiestnenie klientskeho centra. Veríme však, že sa nám podarí nájsť vhodné riešenie a nakoniec bude fungovať všetkých 79 plánovaných klientskych centier, teda vo všetkých okresných mestách, plus v mestách, kde je dostupnosť vyššia ako 50 km. Vo februári 2016 sme otvorili najväčšie klientske centrum v Bratislave. Obyvatelia Bratislavy tak už pre vybavovanie svojich úradných záležitostí nemusia cestovať na 11 rôznych adries úradov v rámci hlavného mesta. Vyriešili sme tým najmä zlé podmienky pre krajský dopravný inšpektorát, ktorý predtým sídlil na Kopčianskej ulici, išlo o pracovisko neslávne známe dlhými čakacími lehotami a stiesnenými priestormi. Kým na Kopčianskej sa priemerne mesačne vybavilo zhruba 4100 klientov, momentálne v klientskom centre na Tomášikovej vybavujeme priemerne 9000 klientov. Čakacia doba sa z niekoľkých hodín skrátila na aktuálnych 15 minút.

Ďalšie zlepšenie služieb verejnej správy

Na projekty, ktoré zefektívnia verejnú správu, bude môcť Slovensko čerpať aj prostriedky z fondov Európskej únie. Rezort vnútra je riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa. Na tento operačný program je pre programové obdobie 2014-2020 vyčlenených 278 miliónov eur zo zdrojov EÚ a 57 miliónov zo štátneho rozpočtu SR. V roku 2016 Monitorovací výbor operačného programu Efektívna verejná správa schválil 33 zámerov národných projektov v celkovej sume 209 miliónov eur. Národné projekty budú realizovať jednotlivé ministerstvá, orgány štátnej správy a samosprávy v úzkej spolupráci s partnermi a mimovládnymi organizáciami. Hodnotiaca komisia odobrila 21 reformných zámerov v sume 132 374 387 eur. Riadiaci orgán vyhlásil vyzvania na tri národné projekty týkajúce sa zefektívnenia služieb verejnej správy prostredníctvom optimalizácie procesov vo verejnej správe, vzdelávania jej zamestnancov, ale aj rýchlejšieho riešenia konkrétnych životných situácií občanov na úradoch. V prvej polovici roka 2017 bude vyhlásených 24 vyzvaní pre národné projekty v celkovej alokácii 152 miliónov eur. Pre mimovládne organizácie a subjekty samosprávy bude v rámci dopytovo orientovaných výziev vyčlenených 26,4 miliónov eur. Pôjde o projekty týkajúce sa organizovania diskusií na témy ako verejná správa, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či spolupráca medzi mimovládnym sektorom a samosprávou.

Pomoc marginalizovaným rómskym komunitám

Ministerstvo vnútra realizuje prostredníctvom fondov Európskej únie aj pomoc marginalizovaným rómskym komunitám v ich začleňovaní do spoločnosti. Pre toto programové obdobie je rezort vnútra sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje. Celková alokácia operačného programu v gescii rezortu vnútra na súčasné programové obdobie je 383 miliónov eur zo zdrojov EÚ a 67 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. V roku 2016 tento operačný program v rámci ministerstva vnútra vyhlásil štyri výzvy v oblasti výstavby, rekonštrukcie a prestavby materských škôl a komunitných centier a podpory prístupu k pitnej vode. Pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity boli vyhlásené dve vyzvania pre národné projekty (komunitné centrá a terénna sociálna práca). Všetky aktivity smerovali k podpore marginalizovaných rómskych komunít v súlade s cieľmi operačného programu. Do výziev sa môžu zapojiť obce a mestá zo siedmich slovenských krajov (okrem Bratislavského) identifikovaných v indexe podrozvinutosti uverejnenom v Atlase rómskych komunít. Operačný program Ľudské zdroje taktiež pristúpil k financovaniu finančných nástrojov, ktoré sú pre samosprávy, mimovládne organizácie a iné subjekty alternatívou oproti nenávratným finančným príspevkom. Pomocou finančného nástroja sa podporia napríklad projekty pre svojpomocnú výstavbu obydlí marginalizovaných rómskych komunít alebo subjekty sociálnej ekonomiky. V prvej polovici roka 2017 plánuje ministerstvo vnútra v rámci tohto operačného programu vyhlásiť štyri výzvy zamerané na výstavbu a modernizáciu komunitných centier (pre ďalšie obce a mimovládne subjekty), nakladanie s komunálnym odpadom a likvidáciu nelegálnych skládok, výstavbu nájomných sociálnych bytov nižšieho štandardu a na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory a štipendijných programov v približnej alokácii 49 miliónov eur. Z plánovaných vyzvaní pre národné projekty pôjde o vysporiadavanie pozemkov, monitorovanie a hodnotenie, predprimárne vzdelávanie a pokračovanie programu v oblasti zdravotníctva.