Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2021, sobota
 

Typy víz

Typy víz:

Letiskové tranzitné vízum (A vízum)

Oprávňuje držiteľa prejsť cez medzinárodný tranzitný priestor jedného alebo viacerých letísk členských štátov, bez toho, aby musel skutočne vstúpiť na územie členských štátov.

Jednotné vízum (C vízum)

Jednotné vízum je platné na celom území členských štátov. Môže byť udelené na jeden, dva alebo viac vstupov, pričom doba platnosti nepresiahne päť rokov. V prípade tranzitu zodpovedá dĺžka povoleného pobytu času potrebnému na účel tranzitu.

Vízum o obmedzenou územnou platnosťou (LTV vízum)     

Vízum s obmedzenou územnou platnosťou je platné na území členského štátu, ktorý vízum udelil. Výnimočne môže byť platné na územiach viacerých členských štátov, ak s tým každý z týchto členských štátov súhlasí.

Národné dlhodobé vízum (D vízum)

Dňa 5. apríla 2010 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 265/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o pohyb osôb s dlhodobými vízami, ktoré zavádza niektoré zmeny týkajúce sa dlhodobých víz:
Vízami pre pobyty dlhšie ako tri mesiace (dlhodobé víza) sú národné víza udelené jedným z členských štátov v súlade s jeho vnútroštátnym právom alebo právom Únie. Od 5. apríla 2010 dlhodobé víza oprávňujú ich držiteľov voľne sa pohybovať v schengenskom priestore tri mesiace v rámci akéhokoľvek šesťmesačného obdobia.
Doba platnosti dlhodobých víz nie je dlhšia ako jeden rok. V prípade, ak boli dlhodobé víza vydané pred 5. aprílom 2010 na dlhšie ako jeden rok, mali by byť v období do 5. apríla 2011 nahradené povoleniami na pobyt.
Právo voľného pohybu sa vzťahuje na všetky platné dlhodobé víza, teda aj na tie, ktoré boli vydané pred 5. aprílom 2010, pričom príslušná šesťmesačná doba, počas ktorej môže držiteľ takéhoto víza voľne cestovať až tri mesiace v rámci schengenského priestoru sa počíta od 5. apríla 2010.

Types of Visas:

Airport Transit Visa (A visa) 

The holder shall be authorized to transit through the international transit areas of one or more airports of the Member States without entering on the territory of the Member States.

Uniform Visa (C visa)

A uniform visa is valid for the entire territory of the Member States. A uniform visa may be issued for one, two or multiple entries. The period of validity shall not exceed five years. In the case of transit, the length of the authorized stay shall correspond to the time necessary for the purpose of the transit.

Visa with Limited Territorial Validity (LTV visa)

A visa with limited territorial validity shall be valid for the territory of the issuing Member State. It may exceptionally be valid for the territory of more than one Member State, subject to the consent of each such Member State.

National Long-stay Visa (D visa)

On 5 April 2010 entered into force Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 25 March 2010 amending the Schengen Agreement and Regulation (EC) No 562/2010 as regards movement of persons with long-stay visa, which stipulates some changes regarding long-stay visas:
Visas for stays exceeding three months (long-stay visas) shall be national visas issued by one of the Member States in accordance with its national law or Union law. Since 5 April 2010 holders of long-stay visas have been allowed to move freely for up to 3 months in any six-month period within the Schengen area.
Long-stay visas shall have a period of validity of no more than one year. In a case long-stay visas were issued before 5 April 2010 with period of validity of more than one year, they should be replaced by residence permits till 5 April 2011.
The right of free movement shall apply to all valid long-stay visas, thus also to those, which were already issued before 5 April 2010, whereby the six-month period during which the holder of this visa is allowed to move freely for up to 3 months in a Schengen area shall be calculated since 5 April 2010.

 

Upravené dňa: 14. 6. 2021, 12:03