Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Úrad

Organizačné členenie

Úrad sa organizačne člení na:

  • kanceláriu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
  • odbor koncepcií a analýz,
  • odbor implementácie projektov
  • odbor regionálnej koordinácie.

V rámci Slovenskej republiky úrad zabezpečuje svoje činnosti prostredníctvom desiatich odlúčených pracovísk (ďalej len „regionálne kancelárie“) v lokalitách: Banská Bystrica, Humenné, Kežmarok, Košice, Michalovce, Nitra, Prešov, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves a Svidník.

 

Hlavné úlohy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vznikol v roku 2001. Jeho vzniku do súčasnej podoby predchádzalo v roku 1995 vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc vládou SR a zriadenie organizačného útvaru na úrovni odboru v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vláda SR po parlamentných voľbách v roku 1998 zrušila tento úrad a menovala splnomocnenca na riešenie problémov rómskej menšiny. Následne ustanovila Úrad splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny, ktorý bol začlenený do organizačnej štruktúry Úradu vlády SR.

V roku 2001 vznikol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý mal postavenie vymedzené článkom 1 Štatútu splnomocnenca pre vlády pre riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny: „Splnomocnenec navrhuje, koordinuje a kontroluje činnosti smerujúce k riešeniu problémov rómskej menšiny a po odsúhlasení vládou SR realizuje systémové riešenia na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia občanov patriacich k rómskej menšine v spoločnosti. Dbá na dodržiavanie základných práv a slobôd zaručených ústavou a zákonmi SR, ako aj medzinárodnými zmluvami o ľudských právach“. Od roku 2012 sa úrad začlenil do štruktúry ministerstva vnútra.

 

V rozsahu svojej pôsobnosti splnomocnenec plní tieto úlohy: 

a) navrhuje a realizuje opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami,

b) pripravuje podklady a stanoviská na rokovanie vlády,

c) konzultuje činnosti úradu s predsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom,

d) koordinuje činnosť úradu s činnosťou ostatných útvarov ministerstva a ďalších ústredných orgánov štátnej správy,

e) v spolupráci so zainteresovanými inštitúciami a orgánmi pripravuje a vyhodnocuje programy zamerané na zlepšenie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti s dôrazom na:

1. zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, prístup ku vzdelaniu a k príprave na povolanie, 

2. zlepšenie životných podmienok v obciach s rómskymi osadami, 

3. zvyšovanie právneho vedomia, 

4. zvyšovanie aktívnej účasti Rómov na verejnom živote a správe vecí verejných, 

5. využívanie ľudského a pracovného potenciálu, 

6. vedecké skúmanie problematiky rómskych komunít, 

7. aktívnu účasť na medzinárodných projektoch zameraných na zlepšenie života rómskych komunít, 

8. plnenie úloh vyplývajúcich z revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 – 2015, 

9. plnenie úloh vyplývajúcich zo stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.

10. plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou v rámci politiky súdržnosti,

11. zamestnanosť, zamestnateľnosť, a začleňovanie na pracovný trh,

12. zlepšenie bývania,

13. zlepšenie zdravotnej starostlivosti,

14. zvyšovanie bezpečnosti a verejného poriadku,

f) organizuje porady zainteresovaných orgánov a inštitúcií a po dohode s nimi navrhuje príslušné opatrenia a závery,

g) vyjadruje sa ku koncepciám vypracovaným orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a inými zainteresovanými inštitúciami, ktoré sa týkajú riešenia záležitostí rómskych komunít,

h) navrhuje použitie a vyjadruje sa k použitiu prostriedkov štátneho rozpočtu a prostriedkov pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskej únie vyčlenených na riešenie záležitostí rómskych komunít,

i) kontroluje prijaté a realizované opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnymi orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami, aj prostredníctvom administratívnych kapacít úradu,

j) gestora pre poskytovanie dotácií na poskytovanie podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

 

Splnomocnenci vlády pre rómske komunity

Vincent Danihel (1999-2001)

Klára Orgovánová (2001-2007)

Anita Botošová (2007-2009)

Ľudovít Galbavý (2009-2010)

Miroslav Pollák (2010-2012)

Peter Pollák (2012-2016)

Ábel Ravasz (2016-2020)

Andrea Bučková (2020 -  )