Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Úradná tabuľa

Úradné oznamy Okresného úradu Stropkov  

 

Obvyklá výška nájomného za uživanie poľnohospodárskej pôdy pri prevadzkovaní podniku za okres Stropkov

 par. 1. ods.v3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z.

https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=stropkov&f=

Obvyklá výška nájomného za uživaniepoľnohospodárskej pôdy pri prevadzkovaní podniku za celé Slovensko

http://www.mpsr.sk/ovn2019

 
 
Dokumenty na stiahnutie
OU - SP - OSZP - 2020/002279-002 Návrh na vydanie povolenia na uživanie vodnej stavby „ Vodovod Krušinec " - verejná vyhláška (610,4 kB) pdf
Odvolanie proti rozhodnutiu č. OU - SP - PLO - 2020/000257-390 - upovedomenie o predložení odvolania (1,1 MB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/000025-006 " ČOV a kanalizácia Turany nad Ondavou - oznámenie o začatí vodoprávneho (kolaudačného ) konania. (743,8 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Stropkov (214,6 kB) pdf
Lokálna nízkouhlíková stratégia v meste Stropkov 2021-2025 (2,6 MB) pdf
Koncepcia rozvoja mesta stropkov v oblasti tepelnej energetiky (2,4 MB) pdf
OU -SP - OSZP - 2020 / 001512-006 Rozhodnutie - verejná vyhláška (2,3 MB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/000044-009 Verejná vyhláška - Vodoprávne povolenie na vodnú stavbu : " Rekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec " . (5,5 MB) pdf
OU - SP - PLO - 2020/000257-392 Výzva na vyjadrenie k odvolaniu, upovedomenie (988,1 kB) pdf
OU - SP - PLO - 2020/000257-392 Príloha (1,4 MB) pdf
OU-SP-PLO-2019/004926-005 " Rozhodnutie o zmene druhu pozemku v kat. území Havaj" - verejná vyhláška (4,6 MB) pdf
OU - SP - PLO - 2019/000269-378 Návrh na obnovu konania - Šandal (657,5 kB) pdf
Výsledková listina Okresného kola výtvarnej súťaže " Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (148,5 kB) pdf
OU-SP-PLO-2019/004926-002 Oznámenie o začatí správneho konania - verejná vyhláška (3,3 MB) pdf
Propozície k súťaži Ochranarik - 2019 (149,9 kB) pdf
OKRaCO 3-12-2018 Výsledková listina okresného kola 2018 (916,5 kB) pdf
„Obnova potenciálu poľnohosp. výroby poškodeného prírod. katastrofami - Projektový celok PC4, Rekonštrukcia kanála 3 Milkov ev.č. 5411070016 na území obce Veľkrop"- rozhodnutie (3,1 MB) pdf
UPOZORNENIE odboru starostlivosti o životné prostredie (1,0 MB) doc