Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Úradná tabuľa

Úradné oznamy Okresného úradu Stropkov  

 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
OU - SP - OSZP - 2020/0000145-012 "Odvodnenie pozemkov a objektov strelnice" Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia -verejná vyhláška (702,7 kB) pdf
OU - SP - PLO - 2020/000263-018 Rozhodnutie o zápise zmeny do registra PS Brusnica (485,5 kB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/001512-004 Oznámenie o začatí správneho konania verejnou vyhláškou (513,2 kB) pdf
OSŽP - 2020-03-16 - Informácia o začatí správneho konania (216,9 kB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/000044-002 Rekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec - oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednavania (663,4 kB) pdf
OU-SP-OSŽP - 2020-02-12 - Informácia o začatí správneho konania (216,0 kB) pdf
OU - SP - OSZP - 2020/000102-006 Vodoprávne povolenie na vodné stavby realizované v rámci stavby IBV Chotčanska (10,4 MB) pdf
OU-SP-OSZP-2019/004542-005 Povolenie na výrub stromov a krov z korýt a pobrežných pozemkov - Verejná vyhláška (SSC, IVaSC Košice ) (3,1 MB) pdf
OU-SP-OSZP-2019/005117-002 Žiadosť o predlženie lehoty dokončenia stavby „Vodná nádrž na chov rýb - Vislava " - verejná vyhláška (668,7 kB) pdf
OU-SP-PLO-2019/004926-005 " Rozhodnutie o zmene druhu pozemku v kat. území Havaj" - verejná vyhláška (4,6 MB) pdf
NR SR 2020 informácia pre politické subjekty a petičné výbory (43,4 kB) docx
OU - SP - PLO - 2019/000269-378 Návrh na obnovu konania - Šandal (657,5 kB) pdf
Výsledková listina Okresného kola výtvarnej súťaže " Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" (148,5 kB) pdf
OU-SP-PLO-2019/004926-002 Oznámenie o začatí správneho konania - verejná vyhláška (3,3 MB) pdf
OU-SP-OSZP-2019/004360-007 Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby "Odvodnenie objektov a pozemkov strelnicev k.ú. Duplín" (482,7 kB) pdf
Kvôta lovu vlka dravého 2019-2020 (301,4 kB) pdf
Propozície k súťaži Ochranarik - 2019 (149,9 kB) pdf
2019-06-05 - PLO - Výzva na vyjadrenie (408,0 kB) pdf
OKRaCO 3-12-2018 Výsledková listina okresného kola 2018 (916,5 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Program hosp. a social. rozvoja obce Bžany na obdobie 2014 - 2020" (17,3 kB) docx
Oznámenie o strategickom dokumente- Program hosp. a soc. rozvoja obce Chotča (18,0 kB) docx
Oznámenie o strategickom dokumente- Program hosp. a soc. rozvoja obce Šandal (18,1 kB) docx
„Obnova potenciálu poľnohosp. výroby poškodeného prírod. katastrofami - Projektový celok PC4, Rekonštrukcia kanála 3 Milkov ev.č. 5411070016 na území obce Veľkrop"- rozhodnutie (3,1 MB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente- Program hosp. a soc. rozvoja obce Miňovce (18,1 kB) docx
UPOZORNENIE odboru starostlivosti o životné prostredie (1,0 MB) doc
„Obnova potenciálu poľnohosp. výroby poškodeného prírod. katastrofami - Projektový celok PC4, Rekonštrukcia kanála Duplín ev.č. 5411002001 na území obce Duplín a Tisinec" - rozhodnutie (3,5 MB) pdf
„Obnova potenciálu poľnohosp. výroby poškodeného prírod. katastrofami - Projektový celok PC4, Rekonštrukcia kanála Ľanový ev.č. 5411070006 na území obce Breznička" - rozhodnutie (3,4 MB) pdf
„Obnova potenciálu poľnohosp. výroby poškodeného prírod. katastrofami - Projektový celok PC4, Rekonštrukcia kanála Pod horou ev.č. 5411067004 na území obce Šandal" - rozhodnutie (3,1 MB) pdf
Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 a § 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov - rozhodnutie (83,0 kB) docx
Protipovodňová ochrana intravilánu obce Chotča - Povolenie o zmene stavby pred jej dokončením (1,1 MB) pdf