Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Uradna tabula

SEMINÁR – „Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch -
https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/aktualne-nastroje-na-podporu-podnikatelov-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-nro

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia pre verejnosť - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Príslop – rozhodnutie zo zisťovacieho konania – nebude sa ďalej posudzovať - zverejnené dňa 02.04.2020 (496,3 kB) pdf
Zberný dvor v obci Stakčín – rozhodnutie zo zisťovacieho konania – nebude sa ďalej posudzovať - zverejnené dňa 27.02.2020 (551,8 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Príslop – zverejnené dňa 26.02.2020 (184,9 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou – zverejnené dňa 25.02.2020 (456,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.82 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou – zverejnené dňa 31.01.2020 (185,5 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zmeny a doplnky č.82 Územného plánu mesta Snina – zverejnené dňa 23.01.2020 (458,8 kB) pdf
Informácie pre verejnosť - Zberný dvor v obci Stakčín– zverejnené dňa 03.01.2020 (222,7 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Zmeny a doplnky č.8 Územného plánu mesta Snina– zverejnené dňa 16.12.2019 (136,1 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Stakčín– zverejnené dňa 12.12.2019 (507,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Zber a výkup odpadov zo železných a neželezných kovov – rozhodnutie zo zisťovacieho konania" zverejnené dňa 30.09.2019 (812,6 kB) pdf
„Zber a výkup odpadov zo železných a neželezných kovov“ – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zverejnené dňa 02.09.2019 (151,2 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 – 2020“ zverejnené 23.08.2019 (453,6 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva obce Belá nad Cirochou na roky 2016 – 2020“ zverejnené 23.08.2019 (210,4 kB) pdf
Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 07 Vodovod a SO 08 Kanalizácia“, k.ú. Belá nad Cirochou v rámci stavby Technická vybavenosť pre IBV Ul. budovateľská, Belá nad Cirochou zverejnené 23.7.2019 (305,8 kB) pdf
Technická vybavenosť pre IBV na Ul. budovateľská, Belá nad Cirochou – SO 07 Vodovod, SO 08 Kanalizácia, k.ú. Belá nad Cirochou – oznámenie o začatí stavebného konania zverejnené 5. 6. 2019 (176,8 kB) pdf
Vyhláška o oznámení verejného prerokovania návrhu „Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na obdobie r. 2017 - 2026 (229,0 kB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania vo veci povolenia na odber povrchových vôd a pozvanie na ústne pojednávanie verejnou vyhláškou - PS Urbariát Belá n/C (469,9 kB) pdf
Oznam katastrálneho odboru OÚ Snina (PPÚ Zemplínske Hámre) (297,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Stavebné úpravy a rekonštrukcia maštale v Uliči (92,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Protipovodňová ochrana úpravou Bigovského potoka pretekajúceho cez obec Zboj, I.etapa (existujúci zosuv cesty) úprava potoka Bigovec (4-30-05-014) (174,2 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "Stavebné úpravy a rekonštrukcia maštale Ulič" (225,6 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisť konania „Protipovodňová ochrana úpravou Bigovského potoka pretekajúceho cez obec ZBOJ – I. etapa (existujúci zosuv cesty). Objekt : Úprava potoka BIGOVEC (4-30-05-014) I . et. v r. km 0,272,00 – 0,41232, II. etapa st.0,00-0,272,0 rkm“ (293,8 kB) pdf
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá nad Cirochou (32,6 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stakčín 2015-2024 (29,9 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 - 2022 - rozhodnutie zo zisťovacieho konania (82,4 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá nad Cirochou" (348,3 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čukalovce na roky 2015-2022 (118,5 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pčoliné na roky 2015-2022 (117,5 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pichne na roky 2015-2022 (117,4 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hostovice na roky 2015-2022 (117,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Regionálny zberný dvor Ulič (98,9 kB) pdf
Verejná vyhláška "Protipožiarne nádrže PSU Belá nad Cirochou" (430,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Modernizácia procesu poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti ROTAX – ARCH spol. s r.o.“ (95,7 kB) pdf
Modernizácia procesu poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti ROTAX – ARCH spol. s r. o v zisťovacom konaní zverejnené 07.04.2016 (238,7 kB) pdf
Regionálny zberný dvor Ulič - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní zverejnené 07.04.2016 (392,7 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Belá nad Cirochouna obdobie 2016-2023. Zverejnené 19.04.216" (119,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť "Zámer - Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou - zverejnený 21.04.2016" (114,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kolonica na roky 2016-2025 – zverejnené 26.04.2016“ (118,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ulič na roky 2016-2025 – zverejnené 26.04.2016“ (118,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ubľa na roky 2016-2025, zverejnené 05.05.2016“ (131,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť "Zámer - Areál firmy Autotex s.r.o. zverejnený 10.05.2016" (136,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kolbasov na roky 2016-2025 zverejnené dňa 19.05.2016“. (131,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou – rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené 24.05.2016“ (505,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Runina na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 24.05.2016“ (184,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ruský Potok na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 24.05.2016“ (185,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zboj na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 24.05.2016“ (184,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Príslop na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 24.05.2016“ (183,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Uličské Krivé na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 26.05.2016“ (132,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Sedlica na roky 2016-2025 - oznámenie zverejnené 26.05.2016" (131,7 kB) pdf
Verejná vyhláška KO : Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad záložného práva (2,0 MB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Obchodné centrum, Sídl. Komenského, Snina – II. Etapa – oznámenie o zmene zámeru zverejnené 30.05.2016“ (141,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Topoľa na roky 2016-20125 – oznámenie o strategickom dokumente zverejnené 30.05.2016“ (187,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Michajlov na roky 2016-2025 - oznámenie zverejnené 31.05.2016" (183,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ulič na roky 2016-2025 - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, zverejnené 02.06.2016“ (377,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kolonica na roky 2016-2025 - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, zverejnené 02.06.2016“ (313,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hrabová Roztoka na roky 2016-2025 – oznámenie o strategickom dokumente zverejnené 02.06.2016“ (187,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ubľa na roky 2016-2025 – rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 06.06.2016“ (380,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ladomírov na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 06.06.2016“ (186,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Brezovec na roky 2016-2025 – oznámenie o strategickom dokumente zverejnené 09.06.2016" (131,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ruská Volová na roky 2016-2025 – oznámenie o strategickom dokumente zverejnené dňa 09.06.2016" (187,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Areál firmy Autotex s.r.o.“ - zverejnené 09.06.2016" (452,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jalová na roky 2016-2025“ – oznámenie o strategickom dokumente zverejnené dňa 13.06.2016“ (131,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šmigovec na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 20.06.2016“ (187,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dúbrava na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 20.06.2016“ (187,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Strihovce na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 20.06.2016“ (187,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Parihuzovce na roky 2016-2025 - oznámenie zverejnené 21.06.2016" (640,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kolbasov na roky 2016-2025 - rozhodnutie zverejnené 27.06.2016" (359,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Obchodné centrum, Sídl. Komenského , Snina - II. Etapa - rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené 27.06.2016" (309,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Príslop na roky 2016-2025 - rozhodnutie zverejnené 27.06.2016" (353,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou - oznámenie o strategickom dokumente zverejnené 27.06.2016" (182,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stakčínska Roztoka – oznámenie zverejnené dňa 25.07.2016“ pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Klenová na roky 2016-2025 – oznámenie zverejnené 25.08.2016“ (25,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Oznámenie o začatí kolaudačného konania - splašková kanalizácia obce Dlhé nad Cirochou a rozšírenie ČOV Dlhé a Modra nad Cirochou" (164,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Zberný dvor Snina – zverejnené 12.09.2016“. (161,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Zberný dvor Snina – rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 10.10.2016“ (516,5 kB) pdf
Informácie pre verejnosť - „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Zemplínske Hámre – Zmeny a doplnky č. 1“ (128,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Rekonštrukcia primárnych rozvodov sídliska Komenského Snina – informácia zverejnená dňa 08.03.2017“ (142,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Rekonštrukcia maštalí a ustajnenia oviec AGRO DLHÉ - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ zverejnené 15.6.2017 (125,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Rekonštrukcia ustajnenia pre mladý dobytok ARATTA - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“ zverejnené 15.6.2017 (124,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Belá nad Cirochou“ zverejnené dňa 27.06.2017 (129,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Rekonštrukcia maštalí a ustajnenia oviec AGRO DLHÉ – rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené 20.07.2017“ (369,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Rekonštrukcia ustajnenia pre mladý dobytok ARATTA – rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené 20.07.2017“ (376,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Zmeny a doplnky č.4 ÚP obce Belá nad Cirochou – rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 7. 8. 2017“ (462,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Obec Pichne – Domové čistiarne odpadových vôd Pichne – I. etapa, k. ú. Pichne zverejnené 23.10.2017 (172,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny (II558 Stakčín – Ulič)“ - zverejnené 14.11.2017 (140,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny (II/558 Stakčín – Ulič)“ – rozhodnutie zo zisťovacieho konania zverejnené dňa 18.12.2017 (341,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Zmeny a doplnky č.7 územného plánu mesta Snina – zverejnené dňa 15. 01.2018“ (134,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť„ Zmeny a doplnky č.7 Územného plánu mesta Snina „ – zverejnené dňa 09.02.2018 (344,6 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu obce Belá nad Cirochou“ zverejnené dňa 19.03.2018 (183,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Belá nad Cirochou – rozhodnutie zo zisťovacieho konania . nebude sa ďalej posudzovať – zverejnené dňa 25. 04.2018“ (340,7 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Modernizácia ustajnenia, stavba č. 1 hnojovicové hospodárstvo zverejnené dňa 07.09.2018“ (139,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - "Rozhodnutie o prerušení č. X – 14/2018-1/Zu" (2,5 MB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Belá nad Cirochou - Rozšírenie cintorína – rozhodnutie zo zisťovacieho konania, zverejnené 02.10.2018“ (514,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Rozhodnutie zo zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti Modernizácia ustajnenia, stavba č. 1 hnojovicové hospodárstvo – zverejnené dňa 10.10.2018“ (458,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Vŕtaná studňa k. ú. Starina nad Cirochou - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a vodoprávneho konania o povolenie na odber podzemných vôd (174,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „ Zámer - Splyňovacia elektráreň Snina – informácia zverejnená dňa 21.11.2018“ (223,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Vŕtaná studňa v rámci stavby Prevádzková budova LPUPS Starina na parc. č. CKN 139/17, k.ú. Starina nad Cirochou - rozhodnutie (188,9 kB) pdf
Verejná vyhláška – Chatová osada – Sninské Rybníky – SO 01 Spoločná vodovodná a kanalizačná prípojka – oznámenie o začatí stavebného konania (175,9 kB) pdf