Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Kolaudačné rozhodnutie : „Chatová osada – Sninské Rybníky – SO 01 Spoločná vodovodná a kanalizačná prípojka, líniová stavba, k.ú. Snina " (285,7 kB) pdf
SNINA – UZAVRETIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY NNO SO 105 (F), Dokončenie výstavby I. etapy – zverejnené 05.08.2020 (229,5 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania (505,4 kB) pdf
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu "Technická vybavenosť pre IBV na Ul. budovateľská, Belá nad Cirochou - SO 07 Vodovod, SO 08 Kanalizácia, líniová stavba, k.ú. Belá nad Cirochou (284,6 kB) pdf
Chatová osada – Sninské Rybníky – SO 01 Spoločná vodovodná a kanalizačná prípojka, líniová stavba, k.ú. Snina – oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou (177,8 kB) pdf
Územný plán obce Hostovice – Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚP obce Hostovice - zverejnené dňa 16.06.2020 (146,8 kB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Technická vybavenosť pre IBV na Ul. budovateľská, Belá nad Cirochou - SO 07 Vodovod, SO 08 Kanalizácia, líniová stavba, k.ú. Belá nad Cirochou (272,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Snina - oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu (338,7 kB) pdf
Územný plán obce Hostovice – oznámenie o strategickom dokumente - zverejnené dňa 16.04.2020 (135,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Príslop – rozhodnutie zo zisťovacieho konania – nebude sa ďalej posudzovať - zverejnené dňa 02.04.2020 (496,3 kB) pdf
Zberný dvor v obci Stakčín – rozhodnutie zo zisťovacieho konania – nebude sa ďalej posudzovať - zverejnené dňa 27.02.2020 (551,8 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Príslop – zverejnené dňa 26.02.2020 (184,9 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou – zverejnené dňa 25.02.2020 (456,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.82 Územného plánu obce Dlhé nad Cirochou – zverejnené dňa 31.01.2020 (185,5 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zmeny a doplnky č.82 Územného plánu mesta Snina – zverejnené dňa 23.01.2020 (458,8 kB) pdf
Informácie pre verejnosť - Zberný dvor v obci Stakčín– zverejnené dňa 03.01.2020 (222,7 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Zmeny a doplnky č.8 Územného plánu mesta Snina– zverejnené dňa 16.12.2019 (136,1 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Stakčín– zverejnené dňa 12.12.2019 (507,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Zber a výkup odpadov zo železných a neželezných kovov – rozhodnutie zo zisťovacieho konania" zverejnené dňa 30.09.2019 (812,6 kB) pdf
„Zber a výkup odpadov zo železných a neželezných kovov“ – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zverejnené dňa 02.09.2019 (151,2 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 – 2020“ zverejnené 23.08.2019 (453,6 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva obce Belá nad Cirochou na roky 2016 – 2020“ zverejnené 23.08.2019 (210,4 kB) pdf
Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 07 Vodovod a SO 08 Kanalizácia“, k.ú. Belá nad Cirochou v rámci stavby Technická vybavenosť pre IBV Ul. budovateľská, Belá nad Cirochou zverejnené 23.7.2019 (305,8 kB) pdf
Technická vybavenosť pre IBV na Ul. budovateľská, Belá nad Cirochou – SO 07 Vodovod, SO 08 Kanalizácia, k.ú. Belá nad Cirochou – oznámenie o začatí stavebného konania zverejnené 5. 6. 2019 (176,8 kB) pdf
Vyhláška o oznámení verejného prerokovania návrhu „Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na obdobie r. 2017 - 2026 (229,0 kB) pdf
Upovedomenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania vo veci povolenia na odber povrchových vôd a pozvanie na ústne pojednávanie verejnou vyhláškou - PS Urbariát Belá n/C (469,9 kB) pdf
Oznam katastrálneho odboru OÚ Snina (PPÚ Zemplínske Hámre) (297,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Stavebné úpravy a rekonštrukcia maštale v Uliči (92,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Protipovodňová ochrana úpravou Bigovského potoka pretekajúceho cez obec Zboj, I.etapa (existujúci zosuv cesty) úprava potoka Bigovec (4-30-05-014) (174,2 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "Stavebné úpravy a rekonštrukcia maštale Ulič" (225,6 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisť konania „Protipovodňová ochrana úpravou Bigovského potoka pretekajúceho cez obec ZBOJ – I. etapa (existujúci zosuv cesty). Objekt : Úprava potoka BIGOVEC (4-30-05-014) I . et. v r. km 0,272,00 – 0,41232, II. etapa st.0,00-0,272,0 rkm“ (293,8 kB) pdf
Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá nad Cirochou (32,6 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Stakčín 2015-2024 (29,9 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky 2016 - 2022 - rozhodnutie zo zisťovacieho konania (82,4 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania "Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá nad Cirochou" (348,3 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čukalovce na roky 2015-2022 (118,5 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pčoliné na roky 2015-2022 (117,5 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pichne na roky 2015-2022 (117,4 kB) pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hostovice na roky 2015-2022 (117,9 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Regionálny zberný dvor Ulič (98,9 kB) pdf
Verejná vyhláška "Protipožiarne nádrže PSU Belá nad Cirochou" (430,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Modernizácia procesu poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti ROTAX – ARCH spol. s r.o.“ (95,7 kB) pdf
Modernizácia procesu poľnohospodárskej prvovýroby spoločnosti ROTAX – ARCH spol. s r. o v zisťovacom konaní zverejnené 07.04.2016 (238,7 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Belá nad Cirochouna obdobie 2016-2023. Zverejnené 19.04.216" (119,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť "Zámer - Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou - zverejnený 21.04.2016" (114,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kolonica na roky 2016-2025 – zverejnené 26.04.2016“ (118,3 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ulič na roky 2016-2025 – zverejnené 26.04.2016“ (118,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ubľa na roky 2016-2025, zverejnené 05.05.2016“ (131,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kolbasov na roky 2016-2025 zverejnené dňa 19.05.2016“. (131,3 kB) pdf
Verejná vyhláška KO : Rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad záložného práva (2,0 MB) pdf