Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2021, utorok
 

ÚRADNÁ TABUĽA

 Okresného úradu Trebišov 

                                                                                                                                                                                                

 Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods. 1 písm. a) a § 22 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trebišov – katastrálny odbor a na webovom sídle okresného úradu z dôvodu pobytu účastníka konania v cudzine.

V zmysle § 25 katastrálneho zákona „Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.“

 

 

OZNAM                                                                                                                       GARANT                                       ZVEREJNENÉ DŇA: 

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

link okres Trebišov

   pozemkový a lesný odbor

 29.06.2020

 

 

 

 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov k PPÚ - Zmluva_č.3_2020_Malá Bara (PDF, 863 kB)

   katastrálny odbor

 02.06.2020

 

 

 

 Zmluvy o poskytovaní hromadných údajov k PPÚ - Zmluva_1_2020_k_ú_Čerhov (PDF, 893 kB), Zmluva_2_2020_k_ú_Černochov (PDF, 413 kB)

   katastrálny odbor

 20.05.2020

 

 

 

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov - Zmluva_5_2020_k_ú_Nižný_Žipov (PDF, 665 kB)

   katastrálny odbor

 23.04.2020
     

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov - Zmluva_7_2020_k_ú_Veľká Bara (PDF, 1 MB)

   katastrálny odbor

 17.04.2020
     

 Zmluvy o poskytovaní hromadných údajov - Zmluva_6_2020_k_ú_Slovenské_Nové Mesto (PDF, 962 kB) , Zmluva_9_2020_k_ú_Viničky (PDF, 1 MB)

   katastrálny odbor

 16.04.2020
     

 Zmluvy o poskytnutí hromadných údajov z KN  - Zmluva  Malá Tŕňa (PDF, 328 kB), Zmluva Veľká Tŕňa (PDF, 567 kB)

   katastrálny odbor

 24.03.2020

 

 

 
Pokyn prednostu Okresného úradu Trebišov č. 1/2018 o stanovení výšky úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním za zhotovenie kópií spisov podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (PDF, 248 kB)         organizačný odbor  11.04.2018
     
 Oznámenie o začatí OKO NM (PDF, 164 kB)          katastrálny odbor   28.2.2018

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)