Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

ÚRADNÁ TABUĽA

 Okresného úradu Trebišov 

 

     

O z n á m e n i e

v súlade s Usmernením generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 15.05.2020 č. SVS-OMSZVI-2020/004886 v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s účinnosťou od 20.05.2020 sa zavádza bežný režim vybavovania vecí verejnosti.  Naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.

 

Mgr. Rastislav Petrovič

  prednosta    v. r.

                                                                                                                                                                                            

 Okresný úrad Trebišov, katastrálny odbor ako správny orgán príslušný na konanie podľa ustanovení § 18 ods. 1 písm. a) a § 22 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len katastrálny zákon) uskutočňuje v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trebišov – katastrálny odbor a na webovom sídle okresného úradu z dôvodu pobytu účastníka konania v cudzine.

V zmysle § 25 katastrálneho zákona „Ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.“

 

 

OZNAM                                                                                                                       GARANT                                       ZVEREJNENÉ DŇA: 

 Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Lesy Sobrance (PDF, 5 MB) 

   pozemkový a lesný odbor

 08.07.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška - Oznámenie OU-TV-OCDPK-2020/008001-0025711/2020 (PDF, 1 MB)

 odb. cest. dopravy a pozem. kom.

 01.07.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška - Oznámenie OU-TV-OCDPK-2020/008000-0025669/2020 (PDF, 1 MB)

 odb. cest. dopravy a pozem. kom.

 01.07.2020

 

 

 

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

link okres Trebišov - https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=trebisov&f=

   pozemkový a lesný odbor

 29.06.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška - oznámenie k doručovaniu - Verej_vyhl_Rozh_4_2020Du (PDF, 2 MB)

   katastrálny odbor

 25.06.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania (PDF, 317 kB)

   odb. star. o životné prostredie

 22.06.2020

 

 

 

 Verejná vyhláška - Kravany- rozšírenie akumulácie vodojemu - oznámenie o začatí vodoprávneho konania (PDF, 176 kB)

   odb. star. o životné prostredie

 16.06.2020

 

 

 

 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov k PPÚ - Zmluva_č.3_2020_Malá Bara (PDF, 3 MB)

   katastrálny odbor

 02.06.2020

 

 

 

 Zmluvy o poskytovaní hromadných údajov k PPÚ - Zmluva_1_2020_k_ú_Čerhov (PDF, 4 MB), Zmluva_2_2020_k_ú_Černochov (PDF, 4 MB)

   katastrálny odbor

 20.05.2020

 

 

 

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov - Zmluva_5_2020_k_ú_Nižný_Žipov (PDF, 2 MB)

   katastrálny odbor

 23.04.2020
     

Zmluva o poskytovaní hromadných údajov - Zmluva_7_2020_k_ú_Veľká Bara (PDF, 5 MB)

   katastrálny odbor

 17.04.2020
     

 Zmluvy o poskytovaní hromadných údajov - Zmluva_6_2020_k_ú_Slovenské_Nové Mesto (PDF, 5 MB) , Zmluva_9_2020_k_ú_Viničky (PDF, 6 MB)

   katastrálny odbor

 16.04.2020
     

 Zmluvy o poskytnutí hromadných údajov z KN  - Zmluva  Malá Tŕňa (PDF, 5 MB), Zmluva Veľká Tŕňa (PDF, 5 MB)

   katastrálny odbor

 24.03.2020

 

 

 

 Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie sa rušia všetky ústne prejednania priestupkov až do odvolania.Na nový termín ústneho prejednania priestupku budete písomne predvolaní.

 JUDr. Matúš Baranec, vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy

 odbor všeobecnej vnútornej správy

 17.03.2020

 

 

 
Pokyn prednostu Okresného úradu Trebišov č. 1/2018 o stanovení výšky úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním za zhotovenie kópií spisov podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (PDF, 248 kB)         organizačný odbor  11.04.2018
     
 Oznámenie o začatí OKO NM (PDF, 164 kB)          katastrálny odbor   28.2.2018