Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Úradná tabuľa

01/06/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1139-2020 - Oto Riha (PDF, 193 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1171/20 -Mgr. Ladislaf Josef August Maczvalda

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1139-2020 - Oto Riha (PDF, 34 kB)

Rozhodnutie V-1171/20 -Mgr. Ladislaf Josef August Maczvalda

01/06/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1139-2020 - Oto Riha (PDF, 193 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1156/2020 - Ľubomír Vanek

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1139-2020 - Oto Riha (PDF, 34 kB)

Rozhodnutie V 1156/2020 - Ľubomír Vanek

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1139-2020 - Oto Riha (PDF, 194 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1157/2020 - Eva Vargová

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1139-2020 - Oto Riha (PDF, 33 kB)

Rozhodnutie V-1157/2020 - Eva Vargová

29/05/2020

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1139-2020 - Oto Riha (PDF, 88 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1139-2020 - Oto Riha

Rozhodnutie V-1139-2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Oto Riha (PDF, 26 kB)

Rozhodnutie V-1139-2020 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Oto Riha

28/05/2020

Oznámenie o rozhodnutí V1127-20 - Oľga Procházková (PDF, 90 kB)

Oznámenie o doručení rozhodnutia V-1127-20 - Oľga Procházková

ORozhodnutie V-1127-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Oľga Procházková (PDF, 27 kB)

Rozhodnutie V-1127-20 o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - Oľga Procházková

27/05/2020

"Oznámenie o doručení" a "Rozhodnutie X-7-2020-2 o oprave údajov katastra" - Konštantín Čulen,Ing. Konštantín Valachovič,Zdenka Zonygová,Katarína Ťuplová (PDF, 4 MB)

"Oznámenie o doručení" a "Rozhodnutie X-7-2020-2 o oprave údajov katastra" - Konštantín Čulen, Ing. Konštantín Valachovič, Zdenka Zonygová, Katarína Ťuplová

27/05/2020

"Oznámenie o doručení" a "Rozhodnutie X-12-2020 o oprave údajov katastra" - Ignác Zúbek, Tibor Pavlík (PDF, 644 kB)

"Oznámenie o doručení" a "Rozhodnutie X-12-2020 o oprave údajov katastra" - Ignác Zúbek, Tibor Pavlík

26/05/2020

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability (PDF, 199 kB)

Oznámenie V-552/20 - Benköová Zdeňka

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability (PDF, 33 kB)

Rozhodnutie V-552/20 - Benköová Zdeňka

_______________________________________________________________________________

25/05/2020

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability (PDF, 140 kB)

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej 

stability okresu Skalica

_______________________________________________________________________________

Regionálny územný systém ekologickéj stability okresu Skalica (PDF, 7 MB)

Regionálny územný systém ekologickéj stability okresu Skalica - RÚSES

RÚSES - okresu Skalica - Súčasná krajinná štruktúra (PDF, 2 MB)

RÚSES okresu Skalica - Súčasná krajinná štruktúra

RRÚSES - okresu Skalica - Priemet pozitívnych prvkov a javov (PDF, 7 MB)

RÚSES okresu Skalica - Priemet pozitívnych prvkov a javov

RÚSES - okresu Skalica - Priemet negatívnych prvkov a javov (PDF, 2 MB)

RÚSES okresu Skalica - Priemet negatívnych prvkov a javov

RÚSES - okresu Skalica - Enviromentálne problémy (PDF, 4 MB)

RÚSES okresu Skalica - Enviromentálne problémy

RÚSES okresu Skalica - Návrh RÚSES a ekostabilizačných opatrení (PDF, 6 MB)

RÚSES okresu Skalica - Návrh RÚSES a ekostabilizačných opatrení

_______________________________________________________________________________

25/05/2020

Oznámenie o vodoprávnom konaní (PDF, 109 kB)

Oznámenie o vodoprávnom konaní vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu 

"Obytná zóna Štvrte v jazernom poli  Skalica "

20/05/2020

Oznámenie a Rozhodnutie X-12/2020 o oprave údajov katastra - Monika Matušková (PDF, 683 kB)

Oznámenie a rozhodnutie X-12/2020 o oprave údajov katastra - Monika Matušková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIÁCIA – MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV -  Bližšie informácie

(PDF, 279 kB)   (PDF, 256 kB)     

Odborná príprava primátorov a starostov okresu Skalica

Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia zorganizoval dňa 24. februára 2015 za aktívnej pomoci Mestského úradu Skalica odbornú prípravu primátorov miest a starostov obcí okresu Skalica. Príprava sa uskutočnila v priestoroch veľkej zasadačky MsÚ Skalica a bola zameraná na problematiku hospodárskej mobilizácie. Akcie sa zúčastnilo z pozvaných 21 samospráv 18, čo činí 85,7 %. Potešujúci je fakt, že  sa jej zúčastnili všetci novozvolení starostovia. Cieľom prípravy  bolo oboznámiť rozhodujúcich funkcionárov samospráv o  aktuálnej problematike hospodárskej mobilizácie, krízového riadenia a civilnej ochrany v podmienkach miest a obcí okresu. Zamestnanie otvoril a viedol prednosta okresného úradu Skalica Ing. Marian Honza, CSc a ako hosť sa jej zúčastnila poslankyňa NR SR JUDr. Viera Kučerová. Jednotlivé prednášky prezentovali členovia krízového štábu okresu Skalica, ktorí sa zamerali hlavne na plnenie úloh a opatrení pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a spoluprácu samospráv s orgánmi štátnej správy pri eliminácii jej následkov. Záverečná diskusia len podčiarkla fakt, že tejto problematike je nutné naďalej venovať náležitú pozornosť.

FOTO1 (JPG, 186 kB)   

FOTO2 (JPG, 205 kB)

FOTO3 (JPG, 182 kB)

Informácia pre verejnosť - Chemické látky Chemické látky (PDF, 352 kB)

 

INTEGRÁČIK 2014

 

V súvislosti s propagáciou európskeho čísla tiesňového volania 112 bol 1. december 2014 vyhlásený národným dňom európskeho čísla tieňového volania 112. Pri tejto príležitosti bol vyhlásený 2. ročník výtvarnej súťaže na tému Nakresli svojho Integráčika pre žiakov materských a základných škôl. Zapojili sa do nej aj deti skalickej materskej školy. 19. decembra sa v konšelskej miestnosti radnice uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších práce detí.

V kategórii materských škôl v okresnom a krajskom  kole si ceny pre víťazov prevzali deti Materskej školy Skalica Elena Kvaltínová, Agáta Pekárková, Viktória Valentová, Matej Kuba a Lenka Ondírková. Ceny si deti prevzali z rúk primátora Skalice Ľudovíta Baráta a prednostu Okresného úradu Skalica Mariána Honzu. 

 FOTO (JPG, 258 kB)

Ako sa zachovať pri MU - prezentácia (PPSX, 6 MB) 

Ako sa zachovať pri MU (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods.1 k oznámeniu o zámere podľa § 23 zákona č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov