Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Úradná tabuľa


 Od 16. marca fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

 Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň.

 Celá tlačová správa

 AKČNÝ PLÁN ROZVOJA OKRESU SABINOV

 Akčný plán rozvoja okresu Sabinov v znení dodatku č. 3 (PDF, 923 kB)

 Podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj Sabinov 


Verejné vyhlášky katastrálneho odboru 


Verejná vyhláška – Oznámenia o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby vodnej stavby "Kanalizácia a ČOV Jakubovany" č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001168-003 z 2. 4 .2020 zverej. 3. 4. 2020. (PDF, 166 kB)

Verejná vyhláška – Oznámenia o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby vodnej stavby "Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves" č. OÚ-SB-OSŽP-2020/001172-003 z 2. 4 .2020 zverej. 3. 4. 2020. (PDF, 165 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení zriadenia vodnej stavby "Sabinov, MK a IS pre IBV ul. Mlynská", objekty: SO 03 Verejný vodovod a SO 06 Splašková kanalizácia, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/000457-07/Ur/ŠVS z 30. 3.2020 zverej. 2. 4. 2020 (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o predĺžení termínu ukončenia výstavby na vodnú stavbu "Kamenica - kanalizácia", č. OÚ-SB-OSŽP-2020/000526-007/Ur/ŠVS z 25. 3.2020 zverej. 26. 3. 2020 (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška – Oboznámenia sa s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním na vodnú stavbu "Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2x12 b.j., bežný štandard", objekt SO 06-Kanalizácia dažďová, č. OÚ-SB-OSŽP-2020/000096-12/Ur/ŠVS z 24. 3. 2020 zverej. 25. 3. 2020 (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška - Oboznámenia s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní vo veci stavebného povolenia na vodnú stavbu " Obec Dubovica - vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť" č. j. OU-SB-OSZP-2020/000052-016 zo dňa 17. 3. 2020, zverej. 18. 3. 2020 (PDF, 175 kB)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie stavebného povolenia na zriadenie vodnej stavby "Vodovod Pečovská Nová Ves, č.p. 511/1, 513/5" č. j. OU-SB-OSZP-2020/000050-07/Ur/ŠVS zo dňa 3. 3. 2020, zverej. 11. 3. 2020 (PDF, 4 MB)

Verejná Vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudáciou stavby na vodnú stavbu "Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu" č. j. OU-SB-OSZP-2020/000847-003 zo dňa 25. 2. 2020, zverej. 2. 3. 2020 (PDF, 167 kB)

Situácia osadenia stavby "Rožkovany - vodovod, Rozšírenie vodovodu“ (PDF, 735 kB)

 


Štatút výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2019-2020" (PDF, 985 kB)

Organizačný poriadok výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2019-2020" (PDF, 289 kB)

Propozície okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového vonia 112 a civilnej ochrany pre školský rok 2019-2020" (PDF, 403 kB) 


 V súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informujeme o akciách EIA/SE INFORMÁCIA O AKCIÁCH JE K DISPOZÍCII TU.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA/SEA

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Informácie nájdete tu.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

 Posudzovanie predpokladaných vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie):

„Výrobná hala MSK Real Estate s.r.o. v Sabinove“

„Regulácia bezmenného potoka v obci Jarovnice v rkm 0,0000 – 0,04688“

„Zvýšenie kapacity ťažby a spracovania stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore Hubošovce“

„ZOHT -  zhodnocovanie  odpadov  mobilným zariadením“

„Výrobný podnik nízkoalkoholických a nealkoholických nápojov Lipany“

Zariadenie na zber a výkup odpadov Jarovnice"

„Obchodné centrum Sabinov"

„Inovácia produktov spoločnosti P&T INTERPROFIT spol. s r.o“

Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, objekt: ochranný protipovodňový val

 „Opatrenia mimo vodného toku v obci Bodovce“

 

„PLÁN VYUŽÍVANIA LOŽISKA ŠTRKOPIESKOV ORKUCANY II“

 „Červenica pri Sabinove, oprava a sanácia Hanigovského potoka rkm. 0,608 – 0,940“